acat, procent.
protsentli acat.
acatni bir nica protsentqa artttirip qaytaru.
acatka aqca/mal/{hizmat kursatuw}
algan ocon ocon on acatnin bir ni qadar
protsenti qadar tulaw.
gadilmi mon?
ham dorosmo mon?,
ham barakatlimi mon?.
ni ocon mon arttitip qaytaruw gadil
diyp cutlala?
monlay uylaladir:
"acat biruwci usluga (hizmat) kursata,
hizmati ocon aqca ala.".
mon fikir yorotuwda hata barmi son.
on hizmati ocon aqca alirga tiyismi.
onnin hizmati ocon aqca aluwi barakatli-
faydalimi. alla:h monno tiygan, diymak
mon barakatsiz[dir], yagni aqcani arttirmayca
aluwga qaraganda barakatsizrak[tir].
qayda siznin kurganiniz bar sonno
{ni ocon}ligini anlawci kisini,
yaki rusiyada sonno yaqlawci
politik ya ekonomist galimni,
kafir(yaqinca magnasi monlay:
muhammad s.g.w.s nin awizindan
soylalgan qur'an kitabinga isanmawci yaki
onni anlamawci yaki onga isanirga
tilamawci)lar arasinda. agar mon fikirnin
doros iykanligi aciqlansa,
onlar narsa uylar,
balki, "mon aybirni cinlap ta alla:h
oyratkan" diyp, yaki, "muhammad
uzu yaki on zamandagi falsafacilar
uylap anlagan" diyp. amma
hazir bar indi kibitlar, qiybatli
elektronika-mazar(oy masinalari)ni
"procentsiz kredit"qa biruwci,
amma 1. onlar monno ali kuptan
tugil gina islay basladilar (biznin
ilda), ham onlarnin monno islay baslaw
lari kisilarnin islam dininda
alla:h tarafindan sonday
oyratma-kursatma-tiyuw barliginni
biluwlarindan ham bizda
mosolmanlarnin ham islam qanunlaringa
simpatizirovat iytuwcilarnin(mahabbat
iytuw, hup kuru, yaratuw, huplaw) ham utarga
tirisuwci ham anlarga tirisuwcilarnin
artuwinga da baylidir. 2. minnin ocratqan
bar sonday ocraqlarni da: on kibitta
aqcani satip alganda uq tulap bittiruwciga
bayani tosoralar(yagni skidka yasaylar).
(dorosragi, min basqa-butan monday
protsentsiz acat taqdim iytuwci kibitka
igtibar iytkanim yuq yaki balki botonlay
ocratqanim da yuq, amma bardir kibik
toyola, isitip biluwimdan ham balki
reklamlarda kurganmindir)
amma ,bilgili ki, protsentsiz acatka aqca
taqdim iytuwci bank biznin ilda  aliga yuq:
"sberbank", "ak bars bank", "russkiy standart",
"bank of amerika", "citizens bank", "Commonwealth Bank",
"Citibank", "Union Bank of California"
banklarinin saytlarindan {67kb rar}
ozoklar(*), urusca ham inglizca;
bir reklama yagni qiziqtiruw ocon iglan >>;
"ribaci"larnin acat turunda bir darisligindan
ozok, urusca: qarar-ocon rasimsiz bik gadiy {txt sikilli},
yana bitda acila,
17kb htm, alir-ocon rasimsiz {sriftlaru saqlangan
ham bir nica artuq bitli} htm 18kb rar(*).
(*): mon "rar" faylnu mon yazmanun yanuna busatasu,
kuckularu doros islasinga.

min da alla:hnin mon tiyuwinga donyadan
dalil izladim. qur'anda mon cintiklap
misallar bilan dalilllanmagan-kursatilmagan,
songa kura "bizga alla:h aytkan qadarisi cita
ham monnin dalillarinni izlarga kirak ta tugil"
diyp uylarga momkin, amma, sonlay da, 
(1.) alla:h qaybir aybirlarni bilmawibizni
tilaganini aytkan sikilli mon mas'alani
da "bilmawigizni tilaym" diymagan
(,harhalda, min hazir yazip uturganda
sonlay yaki min monda bik az siklanam)
ham (2.) alla:h giylim alirga
boyorgan. "...qur'anda mon cintiklap...
...dalillalmagan..." amma monnin dalillarinni
donyanin uzundan tabip bula, donyani
alla:h yasagan, (3.) qor'anda doroslokno
biluwcu-anlawcular onno yasirirga tiyis
tugul diygan urun bar, baqara, 42, on suz
mon ayatta israil balalaronga qarata
aytilgan bulsa da, basqa kisilarga qarata
da yahso kinas-tilaktir, basqa kisilarga da
qagola torgan suzdur.
(4.) ham minga, monnon dalillarinni
isanmawcilar kursa saqqatir ham isanir
,alla:h birsa (saq qatir ham isanir),
(yagni mon uzlari monga qadar
doros tugil diyp isaplgan qanunnin
doros iykanligina saq qatir)
songa kura mon faydali kibik toyola.
mon mas'ala buyunca
tapqan qor'an ayatlarini
kiltiram >>.
allah boton narsani da hikmat bilan yasagan >>,
aqcano usturmaska boyorogonon da hikmati bar,
allah aytkan ki, agar boton bilimlarini yazsa dingiz
suwu hatli qara da citmas iydi, qor'anda mon hikmatlar
ni ocon cintiklap yazolmagan - mon aptoraw tuwdirmay-
cigarmay, monnon ocondor ki, 1, artoq zur bula, 2, kirak
tugul conki kisilarga aqol birilgan.

min izlap tapqan dalillar,
"(1.)"dan alup "(14.)"kaca:

"min izlap tapqan dalillar" tamam.
qor'anga isanuw niga kirak ki,
balaga ya anlamay torgan kisiga
aytkan "balkondan asulunma"
suzu kibik. on aytkanni utasa yahsu.
ham qor'anga isangan kisi butan torlo fikir yorta.
onga isanmawcu monlay fikir yorta:
"acat ocon tulaw dorosmo iykanini
bilirga kirak" --> "monnon barca nacar ham
yahsu yaqlarunu bilirga kirak" --> "yahsu
yaqlaru koclorak nacar yaqlarunga
qaraganda" --> "acat ocon tulaw dorostor".
isanuwcu monlay fikir yorta:
"acat ocon tulaw dorosmo iykanini
bilirga kirak" --> "monnon barca nacar ham
yahsu yaqlarunu bilirga kirak" --> "yahsu
yaqlaru koclorak nacar yaqlarunga
qaraganda" --> "mondan ciga torgan
acat ocon tulaw doroslogo fikiri qor'anga
qarsu kila" --> "min ali barca nacar ham
yahsu yaqlarunu tapmaganmun-
kurmaganmin" --> "nacar ham yahsu
yaqlarunu izlawnu dawam iytarga kirak" -->
"tagun bir-iki yagunu taptum" --> "acat
ocon tulaw doros tugul".

mon mas'ala buyunca qor'an ayatlari,
togalrak aytkanda, acatni arttiruwnu tiygan ayatlar,
tapqan qadarisi,
"koran.chm"dan izladim:.
"baqara" surasi:
"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ 
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن 
جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ 
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .275 
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .276 ".
 "nisa" surasi:
"وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ 
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً .161 ".
"rum" surasi:
"وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا 
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .39".

mon mas'ala buyun ca tagun bir fikir:
7nci dalildagi "geometrik progressiya"
ham "parazit unay kiri ta'sir-baylanis"
ohsatuwlarunga ostap:
mon bit "mosennicestvo",
yagni aldalap urlaw, conki bit acat aluwcular
acatka ostap aqcano uzlari biralar.
ham mon ninday massoviy,
kup haluqnuqunu urlaw bula ala >>↑.


ham aytasi kila ki,
mon min uylagan fikirlarni
ekonomika buyun ca uqugan
kisi da uylamasqa bik momkin ic,
onlarga onda,
maslan "k.g.f.e.i." da ya
"k.g.u."non ya "k.g.s.h.a."da
mosolman qanunnarono
oyratmaylar bit, a "samostoyatelno"-
uqutucu kursatuwundan basqa, ham
kitap kursatuwundan basqa mon
fikirlarni izlap tabar ocon
allahnon tilawo kirak ham
nindaydir "olimpiyadniy"
"zadacka"larnon cawabono izlaw
ostalogo kiraktir, yagni maktapta
oyratmay torgan mas'ala-sorawlar
bula "olimpiyada" yaroslaronda.
songa kura min on "v.u.z."larno
yaratmaym, har halda, "v.u.z."da
uqumay ca kisi hic siksiz oyonda
gina da oyranirga bik momkin,
a on "v.u.z." sistemaso "uzlugundan"-
"samostoyatelno" oyranuw momkinligini
"priznavat" iytmay- "bar" diyp cutlamay,
mon gadilsizlik albatta >>.
allahqa isanuw songa kura kirak ki,
allahnon tilagi bilan alla narsalar
bula alganlogono qabul iytar ocon,
masalan, allah tilasa, kisi oyonda
da oyrana ala, allah tilasa, universitetta
da oyrana almay.

ham mon acat ocon aqca sorarga
yaramawdan tagon bir aybir ciga
bit ali: fatirga kirtuwno fatirno
acatka biruw diyp sanap bula,
sonlay bulgac, fatir ocon ay sayon
tulaw soraw doros bulmay bulup ciga,
amma sik>>,
a bir yul bar ki, fatirni
waqotloca bir ni qadar malga
almastororga, masalan bir siyirga,
mon gadil ic indi, siyir da fatir
hucasonga sot bira, "dohod" kiltira,
allah birsa,
fatirno alop torowcoga da fatirdan fayda,
allah birsa,
amma
fatirno waqotlo ca malga alostorow
indi acat bulmayacaq, suz unayindan aytirga
kirak, "nur" surasinda bugay, allahu tagala
bus yort bilan qullanip ciguwno rohsat iytkan,
ham
aytirga kirak,
minnin biluwum ca, waqotloca mal alostororga
allahu tagala tiymagan, har halda, turudan-turu,
a sawdani rohsat iytkan,
amma mina waqotlo ca alostorganda
fatir bayasi bik zur baya bulurga momkin,
bir qaraganda, ikinci qaraganda, on mal
fatirdan ciqqac kiri qayta bit, yagni masalan
fatir hucaso sonday uq bir siyir qaytarop bira,
a fatirno botonlay aluw bayasinga qaraganda
waqotloca alganda tubanrak bayaga da
kilisirga yaray mo iykan?.
"kvartirano arendaga biruw da 'riba' bulup ciga
bit ali. kvartirano waqotloca bir milikka alostorop
sonondan kiri alistiuw iysa doros."
ham
albatta indi, aktsiyaga alostorop bula, aktsiyaga
iya buluw son aktsiyanin zavot-fabrikasonga iya buluw
bit indi ul."fatirni
waqotloca bir ni qadar malga
almastororga, masalan bir siyirga" diygan iydim,
fatir biruwco gadatta sahar kisisi bulup, onga siyir kirak
bulmay, onga siyir fermasonon aktsiyasini birip tororga
bula waqotlo ca.
>2007aprel20:amma minga aktsiya bir az sayir da toyola.
"fondoviy rinok" ta aktsiyalarni alop-satop aqca islaw
nicik aqca kildira? yagni aytalar bit, "bayalar quwoq sikilli
qabara da sartlay." diyp, cinlap ta sonlay bulsa on alop-satow,
sovet zamanonda "spekulantlar" diyp atap sugulgan sikilli,
nacar, faydasoz narsa iykan mi ni? amma formal yaqtan monda
gonah kurunmay. ham on alop-satarlar saylaw isi basqaralar.
(a sovet zamanondago "spekulant"lar -sawdagarlar tovarno
bir urundan ikinci urunga, satop alowcoga yaqonraq alop
kilalar, ham satowcoloq isini islap ciratno kimitalar.)
monno az waqotqa algan kisi on
predpriyatiye-sanagat-sirkat-firma-zavod bilan idara da
iytmaydir indi, kirim aqcasono da almaydor. yagni huca kisi
idara iytmasa, huca mo son on?<


protsentsoz acat buyunca bir asarga
"tap bul"dom ali, sizga da kiltirirmin.
mina: money.rar, 40kb.
"islam banklaro" diyp atalowco banklar
protsent urununga zavod-fabrik-kasip
"dohod"-kiriminga, yagni son acat yardaminda
oyostorolgan kasipnin kiriminga iya bula
iykan, albatta mon doros tugul, har halda,
botonlayga yagni waqot bilan ciklamay ca
kirimga iya bulup qalsa; a mina son acat
kupmo waqotqa alongan, son waqot dawamondago
kirimnarnin bir olosono, oyostorolgan kasip islay
baslagandan son, tularga rizalasu rohsattir balki,
amma mon indi acat bulmayacaq, waqotloca bir mal
bilan ikinci malno alostorow bulacaq, yagni
waqotlo ca satow yagni satop bilgili waqottan
son kiri satop alorga kilisuw; kirimga
iya buluw son kasipka huca buluw bilan tin
ic indi on, yagni acat ocon son kasipnin malo
bilan tulalgan bulup ciga.
13nci dalil aldonda fatirno waqotloca siyir
aktsiyasinga alostorow turunda yazgan urunno
uqo. waqotlo ca alostorow tiyilmagan bugay.

18nci dekabir, 2006:
ham tagon bir mas'ala.
bir malay aytkan iydi
"konki-'timir ayaq'no prokatqa
biruw da sinnin aytuwon buyun ca
haram bulup ciga bit." diygan magnada,
iya, sonlay son. nicik oyostororga
momkin iykan son monno?
in gadiyi - irikli-dobrovolniy tulaw
konki prokatono oyostorowcoga,
yagni kim tilay son sadaqa bira,
kim tularga tilamay on busqa suwa.
ikinci usul- konki bayasini onnon
bilan suwop onno tuzduruwcolar arasonda
gadil iytip buluw-taratow. monno
nicik islarga? gap-gadil iytuw
momkin tuguldur. konkinon tuzuw
waqoto bilgili bulsa, bayasini, qaldoq
bayasindan basqa, son waqotqa
bulup bir sagat tuzduruwnon bayasini tabop
bulador balki.
sonlay iytip mon konki bayasinin olosono
tulaw bilan onno waqotloca algan ocon tulaw
ikisi bir uk bulup ciga tugulmo? balki konkino
prokatka algan ocon tulaw rohsat istir,
ham sonlay uq fatir ocon tulaw da?, lakin
fatir ocon tulaw bilan konki ocon tulaw doros
bulurga tiyistir, tuzdurgan caqlo gina?.
ham sonlay uq monda konki bilan
aqcanon ayormaso acoq kuruna:
aqca tuzmay.
amma dorosrago "azrak tuza" dor,
conki bit inflatsiya baro bir bardor on, inflatsiya
bulmasa da, allah tilasa.
sonlay
iytip,
ilik fatir turunda yazganom↑ga
sigim barloqqa kildi,
amma sonlay da,
konkinon tuzgano
ocon gap-gadil tulaw momkin tugul,
allah birsa,
ham mon tulawno irikli sadaqa iytip
yasarga momkinlik bardor balki,
allah birsa.
"ham sonlay uq monda konki bilan
aqcanon ayormaso acoq kuruna:
aqca tuzmay."
diygan iydim.
tagon fikir: cimis ta bit yana unusnonqo,
svejiy-taza qaytarop birilsa, tuzmagan bulup
ciga, ham televizor, korak, kiyim sikilli
tovar da or-yanaso qaytarop birilsa,
tuzmagan bulup ciga;
sonlay iytip, balki,
sonday kamil qaytarolgan acat,
yaki bik az ayorma bilan, bik az tuzgan halda
qaytarolgan acat ocon gina tulaw tiyilgandor,
a mina yana, siyfatlo tovar alop onnon ocon
bozoq tovar qaytarow acatni qaytarop bitirmaw
bula ic indi on.
konkida suwgan ocon tulawnon
tagon bir yulu bar:
onno suwuwcoga satow,
bilgili bir bayaga rizalasop,
ham ondan son, on suwgan
kisi, tilasa ham sata alsa, konkini
kiri son uq kisiga ya basqa kisiga
sata ala, albatta, iskirak konkinon
bayasi ocsozraq; aytirga kirak,
iski tovarno "yana" diyp aldalap
satarga yaramay, qor'anda
aytilgan, "mutaffifin"-"kimituwcilar"
surasinda bugay.
"ham sonlay uq monda konki bilan
aqcanon ayormaso acoq kuruna:
aqca tuzmay."
"a mina yana, siyfatlo tovar alop onnon ocon
bozoq tovar qaytarow acatni qaytarop bitirmaw
bula ic indi on."
"cimis ta bit yana unusnonqo,
svejiy-taza qaytarop birilsa, tuzmagan bulup
ciga, ham televizor, korak, kiyim sikilli
tovar da or-yanaso qaytarop birilsa,
tuzmagan bulup ciga;"
diyiplar yazgan iydim.
a kisinin hizmat haqo nicik?,
onno da bit bir nafis ikinci nafiska
yagni bir can ikinci canga uzunun
gawdasini waqotloca birip tora
diyp cutlarga bula, yagni iska
yallanowno, yallawco can-nafs
bit narsa islarga amr iyta yallanuwco
canga gawdasi-tani bilan, aqolo-miyi bilan,
narsa islarga iykanini, ham mon yallangan
waqotta yallangan iscinin, min uylaym,
tani bir ni qadar ara-qartaya-iskira-tuza, sonlay
iytip, islap bittirgac, onnon gawdaso
uz islarini islar ocon indi argan ham
tamago acqan halda qayta, songa kura
onga kompensatsiya tulala, uzlari
soylaskan-rizalasqan-kiliskan ca.
a indi kisi yallanop aqca islawga
qaraganda uz islari bilan sogollanowno
faydaloraq diyp uylasa on albatta yallanmay
yaki sadaqa iytip islay, bulusa.

"{hizmat haqo-is haqo} iysa
onga tir tugup, muskul kocono qullanop
islagani ocon gina tulanirga tiyis.
onnon malo allahu tagalaninki,
ham allahu tagala on kisiga son uz malonomo,
basqa kisinin malonomo iskartip islagani
ocon gina mal tularga rohsat iyta;
a onnon malono butan kisi iskartsa,
iskartkan ocon on kisiga gina mal tularga
rohsat iyta, a mal hucasonga onnon ocon
bir narsa da tulalirga tiyis tugul albatta! aqolga
da anlasila ic indi mon! ali tigi yalco
onnon malono iskartip ta bira, sonnon
ocon songa ostap ali on mal hucasonga
mal da tularga tiyismi ni?!!! yuq albatta!"
diyp yazgan iydim,
islamda mal kisinin uzununku tugul,
sssr zamanonda da malnon bik kubusu
kisinin uzununku bulmagan, son yago bilan
ohsasloqlaro bar, amma sssr zamanondago
"mal hokumatninki" diygan fikir hata [diyp uylaym] conki
bit mal allahu tagalaninki; a sssr zamanonda
onoso ofitsiyal fikirda kiri qagolgan.
sonlay uq revolutsiya waqotonda son riba bilan
bayogan baylarno talaw da islamdago 'ribaconon
baslap cibargandagi malondan basqa riba bilan
ciygan bar ca malo faqiyrlarga, mohtaclarga sadaqa
iytip taratolorga tiyis.' diygan hokom bilan ohsas,
lakin 'revolutsiya waqotonda halal bayloq ta tartop
alolgan.' diyalar, min onga isanam, ham sssr
zamanonda protsentlo acat biruw da dawam iytilgan,
tiyilmagan. kickina gina protsentno "yaray." diyp
uylagannar, 1%no.
amma
kursatim ali,
nicik 1 sum bilan baslap cibargan 1 ayga 0.01% lo riba
1 ayga 1000sumlo hizmat haqono uzup kitarga momkin:

bilgili ki, "geometrik progressiya"-tapqorlawlo usus
"arifmetik progressiya"-ostawlo ususno har waqot
quwop citip uzup kita.
televizordan
soylagannar iydi ki,
imis bir kisilarnin bir bankka utuz
tiyinnari tulalmay  ca onotolop qalgan da,
tigi bank onno un min sumga hatli 'us'tirgan,
ham tulatkan bugay,
19nci dekabir 2006nci yilnin, "vesti", "rtr".
amma balki monday gonahlarno soylarga,
taratorga yaramaydor, sonday magnali hadis
isitkan iydim.


Hosted by uCoz