cidi qat cir ham cidi qat kuk turunda
"hipoteza"-"bir versiya"-bir anlaw,
qor'anga tafsir.
>>gomuman↓. >>har qat turunda↓. >>cir iligrak barluqqa kildirilgan↓.
                   >>basqa buluklar↓.
qisqa ca ham gomuman:.
allah qor'anda kuknun cidi qatlu ham sonlay uq cirnin
da cidi qatlu iykanligini aytti.
mon bik bilgili.
min monno birinci isitip ya uqup bilgandan son mon bilim minnin aqulda anlalunu kotop yata baslagan, a gaqul monno anlar ocon kirakli bilimlarni ciyip ham barlap bargan, basnun mehanizimlaru yardaminda, ham nafisnin siyfatlaru yardaminda, ham monlar barisi allahnun boyorogo bilan. on kirakli bilimlar maktapta oyratila, "astronomiya", "himiya", "fizika" fanlari darislarinda, ham minga bulusqandur bir kitap, on kitap yugaldu, on kitap yil sayun ciga torgan "almanah" iykan, "kup bilirga tilasan" diygan, onda kuk cisimlari arasundagu aralar gadiy tormostan ohsas misal kiltirip anlatilgan iydi; tagun mon kitapnu uquw da minga ta'sir iytkandir: qor'an ham bugongi fan 11kb rar, mon kitap qisqa ca tatar caga tarcima, onga qarata momkinligim ca tanqiyt yazdim, onnun tulu urus ca tarcimasinin da bir-iki kisagi bar: >>↓.
on cidi qat kuk bilan cir - birsi icinda birsi urnasqan kuk ham cir qatlaru yagni birsi icinda birsi urun alup toruwcu galaktikalar, yoldoz sistemalaru, iyarcinlar, planetalar, molekullar, atomlar, atom kisaklari, ham basqalar, algaraq kitip uqusan bula >>↓, on barluq qatlarnu sanap qaradum, cidisar qat kuk bilan cir ciga mi iykan, yaqun ca son tira iykani anlasila, hazirgi fanga bilgili bulganlaru, amma fan indi onlarnu acup bittirdi bugay, yagni sanap bittirdi, yagni onlarnun sanu uzgarmaz toslo-sikilli.
kup waqut ilik tugul minnin isitkanim bar ki, iymis, sonday hadis bar ki, onda aytila ki, kuknun bir qatu uzundan songu kilasi "yugaruraq" qat icinda culdagu baldaq sikilli kickina, har qatu sonlay, mon cul hatli kuk uzu da uz ciratinda tagun da zurraq kuk icinda culdagu baldaq sikilli gina bulup qala, bilmaym, balki on hadista baldaq diyilmagandir, basqa kickina aybir. qizganic, on hadisnin "adres"unu bilmaym, "adres" suz kisaginin qustirnaq icindaligina anlatma: yagni hadis qaysu kitapta, "adres-mazar" diyirga bula. mon hadisni kildirgan kisi cidi qat kuklar turundagu fikirlarni da kildirgan iydi: bir versiya son ki, kuklar on atmosfera, mon in kocsoz fikir >>h.y.t.↓, tagun birsi - kuklar on biz kura torgan kuk, tagun birsi - biz kura torgan kuk ham galimlarga bilgili kuk on kuklarnin birinci qatu gina ali. susu oc fikir bar diygan iydi. min mon maqalada yazgan fikir ikinci versiya bilan, yagni, "cidi qat kuk ta biz kura torgan kuknun oloslaru" diygan fikirga turu kila. tangal kila dimaym, conki min on fikirni uqumadum, kurmadim, min onno bilmaym; minnin uzumnun fikirda yagni uzum uylap kililgan fikirda kuk qatlarunun qaysu qatu narsa iykanligi turunda maglumat ta bar, ham sonlay uq cidi qat cirnin qatlaru narsa iykanligi turunda da >>↓. mon oc fikirni isitkac ta uz fikirimnin minnin ocon birinci urunda toruwu uzgarmadi, atmosfera turundagu fikirni min alla qaycan indi yagni kup waqut ilik uzum ocon {uylap ta tor-may ca diyarlik} kiri qaqqan iydim, nicik >>h.y.t.↓, a "biz kura torgan ham teleskoplar bilan kura torgan bar ca kuk on ali bari tik birinci qat qina" diygan fikirni isitkac, on minnin ocon mon uz fikirimni uzmadu, yagni min mon uz fikirim↑ga kubrak isanam. tigi "kup bilirga tilasan" kitabunda da sonday qiziqli cagistiruwlar bar iydi ki, masalan, mondayraq, yagni, yaqin ca monday: qoyas stadion urtasundagu tup sikilli, a yupiter ondan yigirmi ya balki yozdor da metr yiraqliqta aylanip yorowcu borcaq sikilli, ham onda basqa aralar turunda da aytilgan iydi, masalan galaktika ni caqlu zur bulsa da, basqa galaktikaga caqlu-tikli-hatli- qadar ara iysa ondan da kup martabalar zurraq. on kitapnu tapsam, skanlasam, allah tilasa, monda quyurmun.
mon "qat"lar yort qatlaru kibik uk tugul, ikinci torlorak: qarbuz, alma ya basqa sonday cimistagi qabuqlar sikillirak, yagni, tistagu qabuq bar, onnun icinda orluq, har orlugunun tagun qabugu bar; mon qatlarnun tiziluw yunalisi yorttagu "osttan astqa taba" urununga "tistan icka taba"; ham yort qatlarunga ohsatqanda "etaj"ga ohsamagan, a etaj arasundagu izanga ohsagan on qat conki mon kuk bilan cir "qat"laru uzlari yuqa ham qatu-tigiz-quyu, onlarnun arasundagu araluqlarga qaraganda. onlarnun "qatu" iykanligi qor'anda
yazilgan: 78nci "an-naba"("habar") surasinin 12nci ayatinda: , mon rasim qay↓dan; "وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً", mon yazuw {botonlay uk doros} tuguldur, on qay↓dan; tarcimasi: "ham siznin ostonozda cidi qatig[liq] tozodok.", mon tarcima nicik↓; mon qatiliqlar monlar: birinci qat
kuktagi qatiliq: onda cirnin iyarcinlari: ay ham yasalma iyarcinlar yagni kisi yasagan kosmik korablar, onlar albatta, cagistirma ca qati ham onlar barisi da bir qatta; onlar mon qatta yatalar, yagni hic koc quy-may ca son qatta ocop yoroylar, amma kosmik korap masalan "raketa" ya "sputnik" mon "qat"tan citkarak kucsa, on icqinacaq: ya cirdan tagun da yiraqqaraq ocop kitacak, ya cirga barup tosacak, songa kura on qatnun iki yagunda da "qat" tugul, a "ara", on "ara" bus, songa kura qatu tugul;
min mon "qatig" diygan suznun barligini ali-hazir mon yazmanu yaza baslagac moris bukaylnin "bibliya, qor'an ham fan" diygan kitabunun mon urununu uqugac qina bildim, yagni, sonda kildirilgan ayatni kurdum: 303.htm#qatig 42kb+{47kb rasim} "Сотворение Небес и Земли", on kitapnun basqa bir-iki faylunu qaray alasin >>↓;
amma on qatlar arasundagu aralar qatiligi buyunca yomsagraq bulsalar da onlarnu utuwu, onlar arqili-asa utup ciguw, "tisip" ciguw awurraq: birinci qat kukka cigu ocon kisak kina bik zur koc kirak, 1 sekundta 8 caqrum uta torgan tizlikka irisip bula torgan koc kirak, on tizlik "birinci kosmik tizlik" diyp atala,
monnon turunda qor'anda allahu tagala ayta: , mon rasim qay↓dan; "يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنٍ" diyp 55nci "ar-rahman" surasinin 33nci ayatinda, mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan; tatar caga tarcimasi: "ay('ya') kisi bilan jin halqu('taifa'si, jiyini, jamgiyatu), agar jir bilan kuk[lar]nun diametr(!>>↓)[lar]undan utup ciguwnu buldura alur halga kilsaniz, son caqta utup ciginiz; buldurucanliq-quwatlilik-koclolok-biluw bilan utup ciguwdan basqa ca(butan ca) utup ciga almassiz.", mon tarcima nicik↓;
monda "utup ciguw" suzu qullanilgan, mon suz bik kamil, bik kompetentlu suz-termin, hatta hazirgi zaman kisisi da monday kamil-doros suznu qullanmay: "raketa octo" diyp aytalar, mon "utup ciguw" suzu sonnun ocon dorosrak ki, raketa "tilasa-ninday" yunalistan ocmay, a bilgili bir in cinil iykanligi hisaplap cigarilgan trayektoriya -yul buyunca utup ciga. min mon "utup ciguw"
terminu turunda {ali-hazir, yagni mon maqalani yazarga totongac} moris bukaylnin tigi kitabundan uqup bildim, mon tostan, 55nci suranin 33nci ayatina yazgan astagu anlatmasunu qara: 304.htm#ciguw 46kb+{78kb rasim} "Коран и астрономия", urus ca; on kitapnun basqa bir-iki faylunu qaray alasin >>↓.
mon ayattagi "أَقْطَارِ" suzunun magnasi "illar" ham "diametrlar". cir sarunun sarlugunu kursata. min on↑ "diametr" suzu turunda ali gina bildim, suzliktan qarap, tatar caga ham urus caga tarcimalarda on monlay tarcima iytilmagan, a "citindan" diyip "nogmani"da; "za predeli" diyip krackovskiy, kuliyev, osmanov tarcimalarinda; porohovaninqida "za grani" diyip;. urus ca tarjimalarni Koran.chmdan uqudum. moris bukayl cirnin tugarak-sar-yomgaq-ay-yomro iykanliginin qor'anda bar iykanligi turunda yazgan, 304.htm#cornaw, "cornaw" suzunu dalil iytip, ham on kitapnun butan bir-iki faylu↓ bar, mon "diametr" suzu tagin bir dalildir balki!.
hazir barliq qatlarnu sanap cigam: mon qaysu qatnun narsa iykanini bir nica torlo sanap buladur. 1inci qat kuk: cir tiralay-tirasinda aylanip yoroy torgan cisimlarnin urunu, yagni ay birinci qat kukta, ham sputniklar da birinci qat kukta ham cir saru uzu da birinci qat kukta, ham sonlay uq basqa planetalarnun tirasinda da birinci qat kuk bar, ham cir yaki tigi butan planeta uzu da, uzak bularaq-bulup mon qatqa kiradir, amma cirnin uzagi mon qatnun uzagi bilan turu kilmay, a bir az ayga yaqinraq urunlarda, ham mon uzak ta ali mon urunda gina uzak "cutla"nila, iyarcinlari bilan basqa planetalarnu da kirtip birinci qat kuknu bir boton iytip qarap-cutlap bula, on planetalar ocon butan uz uzaklari bar, son planetalarnun uzaginga yaqin urunlarinda. qoyasnu iysa mon iyarcinli planetalar bilan cagistirganda on botonlay basqa-butan,
suz unayindan, mon "basqa" diygan suznun kilip cigisi ninday iykan, onnun tozoloso minnin nafska-canga-kungulga yatmay -{osap bit}may, conki "bas" suzu bar icinda, magna baylanisi yuq.
qoyas son qadar zur ki, onnun icinga-kulaminga zur-zur, iri-iri alla nica planeta siyip {bitir iydi}-{bitarlik} uzlarinin {hatta iri-iri} iyarcinlari bilan. 2nci qat kuk: qoyas tiralay aylanip yoroy torgan cisimlarnin urunu, on cisimlar ondan botonlay icqinip kitarlik ondan yiraqqa da kitmaylar ham onga barup-kilip tosarlik onga yaqin da kilmaylar (yaqinlasmaylar), basqa-butan yoldozlarnun da tirasinda ikinci qat kuk bar, bilmawciga: qoyas iysa yoldozlarnun birsi; birinci qat kuklari bilan birga planetalar qoyas tirasinda aylanip yoroylar, biznin cir saru da qoyas tiralay aylanip yoroy, ayi bilan birga; qoyastan bik yiraqqa yiraqlasuwcular da bar, on kometalar, amma onlar sonlay yiraq bulsalar da cagistirma ca yaqin, qoyasqa in yaqun torgan "kursu" yoldozlar uzlari albatta tagun da yiragraq, onlarnun da uzlarina yaqinraq urunlarga barup cituwcu kometa iyarcinlari bar, onlar da ikinci qat kukka kira. sonlay uq ikinci qat kuk sostavinga yoldoz uzu da kira ham on uzu tirasindagi qatnun uzaginga bik yaqin urunda urnasa-tora. bir uzak yoldoz tirasindagi qat hazirgi fanda "yoldoz sistemasu" diyp atala, bizninki "qoyas sistemasi". (3onco qat kuk: yoldoz tuplanuslaru, onlar turunda qara: 11nci siynif- klass astronomiya kitabunu, 17 bitnin ununcusu 31kb, 152nci bitini. bilmaym, mon tuplanustagu yoldozlarnun balki planetalaru bulmaydur.) (4inci qat kuk: galaktika qoyroqlaru. mon qoyroq bar ca galaktkalarda tugul, qaybirlarinda gina bar. ham mon qatqa qoyroqlardan basqa galaktika uzagindagi sar da kira; ham iyarcin galaktika da bula iykan, onno "iyartuwcu" galaktika bilan tagun bir qat— 5nci qatqa cutlaysudur.) 3onco qat kuk: galaktika uzagi aylanasinda aylanip yorowcu cisimlar yagni yoldozlar ham yoldoz tuplanuslaru ham tomanluqlar ham gaz ham galaktika uzagi. mon astronomiyada "galaktika" diyp atala. biznin galaktika "kiyik qaz yulu" diyp atala: tigi kitaptagi ununci bit. 4inci qat kuk (ostago kirtilmagan oc qatnu cutlap, kirtilgan "3onco" qatnu cutlamaganda 6inci): "qabatlu sistema". tigi↑ astronomiya kitabunun 13nci bitini qara, qiyagazda 165nci bit. bir torkom galaktika. biznin galaktikanin torkomonga onnun iyarcin galaktikalaru kira, son isapta "magellan bolotlaru" da, yagni, mon biznin galaktika mon torkomnon uzagi bulup ciga. biznin "kursu"dagi "qabatlu sistema" - bir ni ca iyarcin galaktikali "andromeda tomanlugu". biznin "qabatlu sistema" bilan "andromeda" qabatlu sistemasunun rasimi bar↓. "kosmos fizikasu">>↓ kitabunun 83nci bitindan qaray alasun, onda mon qat "semeystvo" yagni "zur ga'ila" diyp atala. 5nci qat kuk: "torkom". biznin "torkom" "mestnaya gruppa" diyp atala, yagni, "mondagu-"cirli" torkom", biznin "qabatlu sistema"biz bilan tigi "andromeda tomanlogo"dan tora. onlarnun rasimi, sulda "biznin galaktika ga'ilasi bilan", undagu "M31"— "andromeda tomanlogo ?ga'ilasi", mon rasim "kosmos fizikasu" kitabunun 83nci bitindan: . mon rasim 186 kilobaytlu "fk.htm.rar" faylunda da bar. 6nci qat kuk: "tuplanus". biznin "cirli torkom" son "tuplanus" [sastavin]ga kira ki, on biznin "tuplanus"nun uzagu "qiz yoldozlogon"da, ham biznin "tuplanus" yozlar ca iri galaktikadan tora iykan. 7nci qat kuk: "supertuplanis". tigi↑ astronomiya kitabunun 14nci bitini qara. "kosmos fizikasu"↓ kitabunun qiyagazdagi 83nci bitini qaray alasun, onda mon "sverhskopleniye" diyp atala. 1inci qat cir:mon qat - cir sarunun oloslaru: qabugu, uzagu, atmosferasu yagni, ikinci torlo aytkanda, hawa qatlamu, tagun, {okean qatlamu}-{{ikinci torlo aytkanda} hidrosferasu}, tagun, in uzaktagi tos bilan qabuq arasundagu qatlamnar, onlarnun birsi "mantiya" diyp atala. basqa planetalarnun da ham yoldozlarnun da torlo qatlawlardan toruwcu icki tozoloso bar, onlarnun da kubusunun toso bar ham qabugu bar. amma birinci qat kuknun qaybir oloslarunun: kometalar, ham asteroidlar, ham gaznun planeta bilan yoldoznunqu sikilli icqi tozoloso qatlu-qatlu tugul. "yoldoz sistemasu"nun ham basqa kuk qatlarunun uzagi bulgan sikilli cir sarunun da uzagi bar ham alma qabigi sikilli yuqa gina qabigi bar, on qabiq tektonik plitalardan tora, onda iri-iri taw kisaklari da bar. 2nci qat cir: tawlar, taslar, balki, zur kristal kisaklari da, yagni, almaz kisagi kibik kisaklar ham qom bortoklaru da monda kirtila aladir, tagun mon qatqa agaclar bilan haywanlar yagni can iyalari da kiradir, onlarnu qatlawlu tozoloslo ham torlo-torlo molekullardan toruwcu bir boton kristal kisaklari diyp qarap-cutlap-isaplap bula. 3onco qat cir: "molekul"lar, zur kristal kisagini da mon qatqa kirtip cutlarga bula. misallar: suw "molekul"u, sulay torgan kislorod "molekul"u, toz "molekul"u, haywan ham usumluk tanlarindagi qatlawlu molekullar, masalan, gemoglobin, vitaminlar, aqsumlar, fermentlar, aminokislotalar, maylar, uglevodlar, glikogen ham basqalar. aqsum molekulu butalisqan- bogarlangan-{butap toynalgan} cip yomgagu sikilli. cip sikilli molekul suzulgan bulurga yaki suzulurga da momkindir, amma on caqta onga ozolow "qurqunuc"u "yana"y, yagni, "molekul"lar da yomro formadan yiraq tugullar. 4inci qat cir: atomlar. molekullar atomlardan tora-tozola. atomnu qoyas sistemasu sikilli iytip kuz aldinga kiltiralar: urtasunda bik awur toso bar, on uzak tirasinda iyarcin lari aylanip yoroy. iyarcinlari elektron, toso proton bilan neytron. 5inci qat cir: atom oloslaro elektron, proton, neytron ham basqalar, onlar bik kup torlo, yozlagan torlo. atomnun uzaginda proton bilan neytron, on uzaktagi tos tirasinda elektronlar aylanip yoroy. 6nci qat cir: kvarklar. onlarnu uylap qina bilalar, yagni, onlarnun kurunganu yuq iykan. on kvarklar tigi elektron, proton, neytronlarnu ham basqa yozlagan torlo aybirlarni tozoy, amma fotonlarnu tugul bugay, ham tagi bir nica torlo aybir kvarktan tozolmagan diyip anladim. on kvarklar uzlari az sanlu torlo diyp uylanula, altu par tirasi diyip. 7inci qat cir: aliga acilmagan kvarknun oloslarodor mogayn. mon qat turunda "fizika kosmosa"↓ kitabunun qiyagazdagu 740nci bitinda aytilgan. yagni monlar 7nci qat cirdan alip 7nci qat kukka ca bir ratka tizilgan. arasunda kisi toruwcu iki qatnu 1nci qat cir ham 1nci qat kuk diyp sanaysudur. on iki qat urtada. cirnin da cidi qat iykanligi "talaq" surasinin 12nci ayatinda habar iytila >>↓. kuk bilan cir qatlaro arasondago aybirlarga tiriklik ham kisi yasagan aybirlar kira, onlar qatlawlologo buyun ca cirlar qatlawlologo ham kuklar qatlawlologo bilan cagistirirliq. suz unayindan "nazigat" surasinda allahu tagala ayta: "أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ", "siznimi yasawo qiyinraq, alla kuklarnimi?". bir ekologiya darisligini qaraganda bir aybir iska tosto ali: kuk bilan cir arasonda, cir saro ostlogo buylap taralgan tirikliknin da qatlaro bar, tistan icka, zurdan kickinaga taba sanap utam: kontinentlar-okeyannar, yilgalar-tawlar araso, urman-bolon, kotuw-qawim-qabila, ga'ila, organizm, organ-agza, "tuquma", kuzanak, kuzanaknin "organella"laro. mon qatlarno cir ham kuk qatlaro bilan bir ratka quymasqa da bula, conki mon qatlar bik sirak, qoyas sistemasonda biznin planetada gina iykani bilgili, ham biznin planetadan basqaso bilgili da tugul, ham mon qatlar kuk bilan cir qatlarondan ayormalo cir saro ostlogonda gina, boton prostranstvo-kulam-faza buylap ictan-tisqa taba tugul, a sar ostlogo buylap, ham onlar "kuk" ta tugil, "cir" da tugil, basqa narsa. cinlap ta cir kukka qaraganda iligrak barliqqa kiltirilgan. cir waqut buyun ca kukka qaraganda irtarak-iligrak yasalganlugu turunda qor'anda iki urun bar iykan, sonlay iykanini moris bukaylnin kitabu↓dan aciqladum, on urunlar 2:29 bilan 41:9-12. a kirisin ca waqut buyun ca cir kuktan sonraq diyp aytilgan amma yasalgan tugul, a cayilgan diyilgan urun 79:27-33.
min moris bukaylnin kitabundagu mon mas'ala turundagu fikirlaringa qarata fikirlarimni yazdum >>↓. on kitapta mahsus suso mas'ala buyunca da buluk bar.
min mon 3 urun turunda asttaraq-tubandarak cintiklabrak yazdum. minnin hipoteza↑ buyunca "cir kukka qaraganda iligrak barliqqa kiltirilgan" kilip ciga! monlay: hazirgi fan buyunca. galam kinaya. kinaya da kinaya, ilik ta kinaygan. ilik on kickinarak bulgan. a in ilik on bik kickina noqtaga siyip bitkan. son sartlagan. ham sondan son kinaya. galamnin kinayuwu turunda moris bukayl kitabundan >>304.htm#kinayuw
"Расширение Вселенной — самое внушительное открытие современной науки. ... С современными теориями вполне сравним следующий текст Корана: "И Небо Мы воздвигли Своею Мощью, и ведь Мы — расширители"(Коран: Сура 51, Аят 47)",
"Расширение Вселенной Расширение Вселенной — самое внушительное открытие современной науки. Сегодня этот факт полностью доказан, а споры разворачиваются исключительно вокруг вопроса о том, каким образом это происходит. Впервые эта гипотеза была выдвинута Общей теорией относительности и поддержана физиками, исследовавшими спектр галактических излучений. Неизменное движение Галактик сопровождается постоянным смещением частот их излучений в сторону красной части спектра. ... С современными теориями вполне сравним следующий текст Корана: "И Небо Мы воздвигли Своею Мощью, и ведь Мы — расширители" (Коран: Сура 51, Аят 47)" diyp, 51:47 ayatinin tekst sakili↓da bar,
harun yahya kitabundan >>... Коран указывает путь науке.htm#kinayuw
"... ниспосланный четырнадцать веков назад, в ту эпоху, когда астрономия была ещё не развита ... Коран сообщает, что Вселенная расширяется. Сегодня наука пришла к тому же выводу. ...",
"РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ Священный Коран, ниспосланный четырнадцать веков назад, в ту эпоху, когда астрономия была ещё не развита, говорит о расширении Вселенной в следующих словах: "Своим державием Мы водрузили свод небесный и для него раскинули бескрайнее пространство"", mon porohova tarcimasi, " (Коран, 51:47). ... То есть Коран сообщает, что Вселенная расширяется. Сегодня наука пришла к тому же выводу. До начала XX-го столетия в науке господствовал единый взгляд, сводившийся к тому, что Вселенная обладает неподвижной структурой и существует вечно. Лишь исследования, наблюдения и расчёты, произведённые благодаря современной технологии, показали, что у Вселенной было начало и что она постоянно "расширяется". Русский физик Александр Фридман и бельгийский космолог Жорж Леметр в начале двадцатого столетия теоретически рассчитали, что Вселенная постоянно находится в движении, что она расширяется. Это открытие было подтверждено путём наблюдений в 1929 году. Американский астроном Эдвин Хаббл, изучая небо через свой гигантский телескоп, сделал вывод, что звёзды и галактики постоянно удаляются друг от друга. Вселенную же, в которой всё друг от друга удаляется, следует понимать как постоянно "расширяющуюся" Вселенную. Наблюдениями последующих лет было точно доказано, что этот процесс, без сомнения, имеет место. В те далекие времена эта истина была ещё совершенно неведома людям, и она была сообщена в Коране, потому что Коран есть слово Аллаха - Создателя и Владыки Вселенной." diyp,
maktap astronomiya kitabu >>astr11/directory.djvunun 9nci ham 15nci bitindan
"... барлык галактикалар да бер-берсеннән ераклашалар ...",
"" diyp
uquy alasuz ham monnun turunda qor'annin 51nci "zariyat" diygan surasinin 47nci ayatinda "وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ",
yazulusu bik uk doros tugul, koran.chm↓dan, rasimi↑ bar,
diyp aytila ham "galam-kosmos fizikasu" kitabundan, "fk.htm.rar",
"Смещение линий в спектрах Г. в сторону длинных волн связано с увеличением размеров Метагалактики — «разлётом» скоплений Г. Попытки иначе объяснить красное смещение не удались. Более того, всё новые и новые факты наблю- дений, напр, открытие реликтового излучения, получают своё естественное объяснение только при подобном толковании красного смещения.",
diyp uquy alasuz. in ilik, sartlagancu ham sartlagac uq galamnin matdasi galimnar ocon az bilgili halda bulgan >>↑, amma sartlagandan son in ilik in waq oyosmalar oyosa baslagan diyp isaplay hazirgi fan, monosono qayandur uqugan iydim, yagni masalan in ilik cidinci qat cir oyosqan, ondaru altuncu qat cir, ondan aru bisincisi, ondan son durtuncusu ham sonlay alga taba. yagni in ilik, galam sartlagac uq atomlar bulmagan, proton-mazarlar da bulmagandur. tora-bara, proton-mazar kisakciklar oyosqandan son atomlar oyosqan. indi azir atomlar bulgac qina atomlar molekullarga yagni molekul bulup oyosa baslagan. mon cirnin yasaluwu buldu, cir {gaz tuzan}. mon caqta uje-indi kuk bar, on soso molekullar, atomlardan toruwcu tuzan-gaz. cir yasalgac uq indi kuknun bar iykanligi qor'andagi tigi iki urunda da aytila: on 2:29 bilan 41:9-12 ayatlarda "cirni
barluqqa kildirdi, ondan son kuknu barluqqa kildirdi" diymagan, a 2:29 da "... cir icindagi barca aybirni barluqqa kildirdi, ondan son kukka ?kiristi-yunaldi-totondo da onnu cidi kuk iytip tigizladi" diygan ham 41:9-12da "cirni barluqqa kildirgandan son kukka "stawa" -qaradu, a on {on caqta} toton iydi ham onlarga yagni kuk bilan cirga uz tilaklari bilan yaki macburiy kilirga qustu ... onlarnu cidi kuk iytti" diygan, mon iki ayatta da cirni ya icindagi barca aybirni yasagandan son kuk indi bulgan. a 79:27-33ta suz atomlar, molekullar turunda tugul, a cir sarunun qabugu turunda, onda ayta: "... kuknu tozodo ... tonono "agtasa"-qarangu iytti ham irtangi yagunu cigardi, sosolardan son cirni caydi, icindan suwunu ham kotuwlugunu cigardi ham tawlarnu nig iytip quydu ...". min mon 3 urun turunda asttaraq-tubandarak cintiklabrak yazdum.
mondan son allahu tagala kukni cidi qat iytip oyostora yagni tuzandan quyuruqlar hasil bula yagni bolot sikilli, on quyuruqlar icinda tagun da quyurugraq quyuruqlar hasil bula. tuzan kinayganliktan ayiriladir da. masalan galaktika quyuruq a onnun icindagi yoldozlar susu galaktika icindagi quyuruqlar, galaktika icinda quyurgan matda yoldozlardan basqa quyurmagan urunlaru da bar: galaktika icindagi tuzan bolotlaru. onlar da akrin gina oyosa-quyuralar. planetalar da yoldozlar bilan bir rattan quyuruqlar. a planetalar yoldoz tirasinda; son yoldoz bilan birga bir quyuruq bulganlar, on quyuruq tagun da qatiraq quyuruwunu dawam iytkanliktan onnun urtasundagu in zur quyuruq —yoldoz ham qiriyindaraq waq-waq birnica quyuruq —planetalar hasil bulgan. monnun turunda moris bukayl kitabunda aytila:
"... разделилась на многочисленные фракции огромнейших размеров и массы ... ... Затем ... дальнейшей фрагментации ...",
"Имеются веские основания считать, что в самый начальный из известных современной науке периодов Вселенная представляла собой газообразную массу, состоящую в основном из водорода и некоторого количества гелия. Эта субстанция медленно вращалась. Впоследствии она разделилась на многочисленные фракции огромнейших размеров и массы, настолько огромные, что специалисты-астрофизики считают: масса отдельных фракций в 100 млрд. раз больше нынешней массы Солнца (масса же Солнца более чем в 330 тысяч раз превышает массу Земли). Эти цифры позволяют нам представить размеры фракций, первоначально составлявших газообразную массу и впоследствии послуживших основой для рождения Галактик. Затем последовал процесс дальнейшей фрагментации, положивший начало формированию звезд. За ним последовал процесс сгущения, когда стали действовать силы притяжения — это произошло оттого, что тела двигались и вращались все с большей и большей скоростью. Наряду с силами притяжения действовали сила сжатия, эффекты магнитных полей и излучения. Сжимаясь и преобразовывая силы притяжения в тепловую энергию, звезды стали излучать свет. В звездах начались термоядерные реакции, приведшие к слиянию более легких атомов в более тяжелые. ... ... Планеты, и в частности Земля, возникли в результате дифференциации вещества, первоначально представлявшего собой газопылевое облако. Тот факт, что Солнце образовалось посредством сгущения вещества внутри облака, а планеты — в результате подобного процесса во внутриоблачном пространстве, считается бесспорным уже на протяжении более двадцати пяти последних лет. ...", >>303.htm#ayuruq. mon uruscaga tarcimanin tatarcaga tarcimasi:
"fanga bilgili in ilikki dawirinda galam kup oloso vodorod bilan bir az heliydan torgan gazsiman matda bulgan diyp isanur ocon niq nigiz bar. mon matda akrin gina aylangan. aylana torgac on gayat zur kisaklarga ayirilgan, son qadar zur kisaklarga ki, galam fizikasu bilgiclari "birsi-birsi hazirgi qoyastan 100 milliard tapqur awurraq" diyp uylay, qoyasnun massasu iysa cir sarunuqundan 330 min tapqurdan da artuqraq zurraq. mon sannar bizga son awwal gazsiman bulup sononton-sononnan-?sononda galaktikalar hasil buluwunga cimal bulgan ayuruq-kisaklarnin zurlugunu anlarwnu momkin iyta. sondan son yoldozlar hasil buluwunun basu bulgan tagun da ayurgalanuw-bulgalanuw protsessu kitkan. ondan son tartusu koco ta'sir iyta baslaganluqtan matdalarnin aylanuwu tizaygan ham onlar quyurgan. tartusu koco bilan bir waqutta ?qisuw koco, magnit quru ham nurlanuslar da ta'sir iytkan. yoldozlar tigizlana bargan ham tartusu kocono cili koconga aylandirgan ham da yaqtu nuru tarata baslagan. ham yoldozlarda termotos reaksiyalari baslangan, songa kura gadiy-cinil-waq atomlar oyosop zur-iri atomlar hasil bulgan ... ... planetalar, onlarnun birsi cir saru da gaz tuzan bolotnon ayuruqlanup oyosuwu naticasi. qoyasnun bolot icindagi matdanin quyuruw yulu bilan hasil bulganlugu ham planetalarnun da bolot kulaminda son uq yul bilan hasil buluwu indi 25 yil dawaminda bahassiz fakt bulup isaplanila-cutlanila. ...".
mon quyuruw yulu bilan ham gaz-tuzandan barliqqa kiluw turunda astronomiya darisliginda monlay yazulgan: astr11/directory.djvunun 6nci, 7, 8nci bitini qara,
"Йолдызлар ... хасил булганнар.... бу галактикалар эчендә әкренләп формалашкан диффуз материя болытларының куеруы (конденсацияләнүе) нәтиҗәсендә булган ... Салкын газ-тузан болыты.... Тартылу (гравитация) көчләре аны кысалар, ул шарсыман формага керә. ... тыгызлыгы һәм температурасы арта ... Планеталар кайчандыр Кояшны чолгап алган томанлыкка кергән каты(салкын) җисемнәр һәм кисәкчекләр берләшү нәтиҗәсендә формалашкан ... Кояш һәм протопланетар болыт бердәм процесс барышында бер үк вакытта оешканнар дип исәпләнелә. ... Планеталарның иярченнәре ... планеталарны чолгап алган кисәкчекләр өереннән, ягъни, ахыр чиктә, шулай ук протопланетар томанлык матдәсеннән барлыкка килгәннәр, күрәсең. ...",
"". ham "fizika kosmosa↓" kitabunda aytila:
"...Предполагается, что Планеты возникли одновременно (или почти одновременно) 4,6 млрд. лет назад из газово-пылевой туманности, имевшей форму диска, в центре к-рого было расположено молодое Солнце. ...что Галактика сформирова лась из протогалактики — медленно вращающегося водородно-гелиевого газо- вого облака, начальные размеры к-рого в десятки раз превосходили совр. разме- ры Галактики. Это облако...По совр. взглядам, на ранней стадии развития Вселенная была заполнена разреженным газом (см. Модель горячей Вселенной), к-рый распался затем из-за гравитационной неустойчивости на сгущения, а сгущения в последующем на отдельные облака...Газовые облака-протогалактики, состоявшие из первичного вещества (водорода и гелия), в свою очередь распадались на отдельные сгущения, сжимавшиеся к своим центрам....Каждый из возникших фрагментов облака газа снова сжимается под действием собственной гравитации, и когда величина Mдж для него становится много меньше его массы, он в свою очередь распадается на серию более мелких фрагментов. Этот процесс наз. иерархической...На втором этапе из роя «про- межуточных» тел и их обломков аккумулировались планеты....что звёзды, в т. ч. и звёзды солнечного типа, образуются в газово-пылевых комплексах с массой 105M...и Солнце образовалось с группой звёзд в ходе слож- ного процесса сжатия и фрагментации подобной массивной туманности.... ...звёзды образуются в результате гравитац. конденсации вещества межзвёздчой среды...Отсюда следует, что звездообразование происходит путём последовательной, осуществляющейся в неск. этапов, фрагментации массивных облаков....",
"". ham "osnovi i menedjment promislennoy ekologii" kitabonda da yazolgan: "Полагают, что Земля образовалась около 4,5 млрд. лет назад из рассеянного в Солнечной системе газово-пылевого вещества.". hazir kuk bilan cirnin waqut buyunca yasaluw tartiplari turunda aytilgan oc ayat turunda yazam, on ayatlarda waqut tartibi "summa" ham "bagda zalika" diyp bildirila, on 2:29↓, 41:9-12↓, 79:27-33↓ ayatlari: 2:29: 2:29 tekstu tubandarak↓ bar. 2:29da "on yagni allah siznin ocon diyp cir icindagi bar ca narsani yasap sondan son kukka "stawa"-qarap-yunalip-totonop- yabusup-tigizlanip-turusungakilip onnu cidi kuk iytip koylawci- tigizlaw-rawisingakiltiruw-tozowcu ham on har narsa, har mas'ala buyun ca bilgic-biluwcu-galim." diyilgan. monnon turunda monlarnu aytirga bula, bir tapqur ayttim indi: monda "cir" diymagan, a "cir icindagi barca narsa", "cir icindagi aybirlarnin ciyinisi" diygan; "cir icindagi aybirlarnin ciyinisi"ni "halaqa", yagni , barliqqa kildirgan, a cirni barliqqa kildirgandan son kuknu "halaqa" tugul, "halaqa" diymagan; mon ayattagi "cir" "cir saru" tugul, a "balcuq, tufraq, tuzan", monno boton urus tarcimacilari da yalgis tafsir qiylgan, "cir osto" diyp, onlarga tanqiyt yazdum >>↓. 41:9-12: mon ayatlarga igtibar iytkac, min apturap qaldum. 9kb rasim↓i bar, sonda uq urus caga tarcimasi da, "
قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداًۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ .9 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِيۤ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ .10 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ .11 فَقَضَٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظاًۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ .12
",
mon yazuw botonlay uk doros tugul, on qay↓dan;
mon ayatlarga ham tarcimasina igtibar iytkac, min apturap qaldum, conki mon ayatlar minnin hipotezaga qarsu kilalar bulup ciga ham qor'anda hata bar bulup ciga, qor'anda hata bulmaz. minga isanuwum bulustu. mon urun hata bulgac isanuwum qaqsawga yaqunlastu, amma min albatta mon ayatni tiksirirga buldum ham allahtan mon urunnun minnin ocon aciqlanuwunu omot ittim yaki suzsuz-tilsiz, uy bilan gina soradom-tiladim. ham mon ayatnin magnasini anladum, fanga ham minnin hipotezaga qarsu kilmaslik iytip. mon urunnun magnasini fanniy bilimlarga ham mon maqaladagi hipotezaga turu kila torgan iytip anlar ocon "rawasiya" ham "aqwat" suzlarini anlarga kirak. ham "sa'ilin"nu. "rawasiya" turunda: albatta mon urun da tarcimacilar tarafundan gadattagica cir saru turunda iytip tafsir iytila. birinci qarasqa sonlay anlarga da bula, conki "... cagala fiha rawasiya min fawqiha ..." diygan urunnu "cirnin ostonga tawlar quydu" diyp anlarga bula. mon urunnu urus tarcimacilari monlay tarcima iytkan, tarcima tekstlarunu "koran.chm"↓dan aldum: kuliyev "воздвиг над землей незыблемые горы" diyp, osmanov "воздвиг над землей прочные горы" diyp, krackovskiy "устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее" diyp, porohova "прочно горы высоко над ней воздвиг" diyp, yagni krackovskiydan basqa ocoso da "горы" suz bortogono qullangan, mon suz qor'andagi "rawasiya" suz bortogonga turu kiltirilgan, cinlap ta "rawasiya"nun urus casu "горы"mu son?. min onnu suzluktan tapmadum; amma krackovskiy yuqqa gina "горы" suz bortogono qullan mayca "прочно стоящие" diyp yazmagandur, ham "горы" suzunun garap casi "cibal" iykan, monnon astaraq dawamu bar >>↓. son caqta minnin iska tosto ki, moris bukaylnin kitabunda tawlarnun tektonik plitalarni yagni cir qabugunu totop-birkitip toruwu, qazaq yaki tırma yaki qazıq sikilli,
"qazaq", hazirgi "adabiy" til qagiydalari bilan "qadaq", urus casu "гвоздь", "tırma"ninqi "грабли", "qazıq"ninqu "колышки".
turunda fikir bar iydi, min uyladum, moris bukayl kildirgan-kursatkan qor'andagi tawlar turunda aytilgan toslarda-urunlarda qaysu suz bortoklaro qullanulgan son, "cibal" mu, "rawas" mi?. kitabunu tabup, "Земля" bulugundan qaray alasuz >>↓ ki, ikisi da bar onda:
"Важную роль играют те положения Корана, где сказано о горах и их устойчивости, то есть состоянии, последовавшем за периодом складчатости. Здесь звучит призыв к неверным пристально взглянуть на некоторые явления природы, среди них: b1", "وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .18 وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ .19 وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .20",
mon yazuw bik uk doros tuguldur, on "koran.chm"↓dan,
monda "cibal", ""и на горы, как они водружены, и на Землю, как она распростерта" (Коран: Сура 88, Аяты 19-20) В следующих Аятах указывается, каким именно образом горы прикреплены к Земле: b1", "أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا .6 وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً .7",
mon yazuw bik uk doros tuguldur, on "koran.chm"↓dan,
monda da "cibal", ""Разве Мы не сделали Землю подстилкой и горы — опорами" (Коран: Сура 78, Аяты 6-7) Под опорами тут подразумевается аналогичные тем, которые используются для прикрепления и установки шатра. Современные геологи считают, что от складок на поверхности Земли произошли горы, и что протяженность складок колеблется приблизительно от 1 до 10 км. Стабильность Земной коры — следствие этих складок. Так что не удивляют следующие размышления по поводу гор в некоторых местах Корана, к примеру: b1", änä tiginda↓ tekstu bar, monda da "cibal", ""и горы — Он утвердил их" (Коран: Сура 79, Аят 32) b1", 31:10: "خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ .10",
mon yazuw bik uk doros tuguldur, on "koran.chm"↓dan,
monda "rawasiya", ""... и бросил на Землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами ..." (Коран: Сура 31, Аят 10) Та же фраза повторяется в Аяте 15 Суры 16, и практически та же мысль выражена в Аяте 31 Суры 21: "وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ .31"",
mon yazuw bik uk doros tuguldur, on "koran.chm"↓dan,
"monda da "rawasiya", ""И Мы устроили на Земле прочно стоящие, чтобы она не колебалась с ними ..."", 16:15ta da "rawasiya": "وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .15",
mon yazuw bik uk doros tuguldur, on "koran.chm"↓dan,
"В этих Аятах говорится о том, что горы "заложены" на поверхности Земли таким образом, что обеспечивается их стабильность. Это, в свою очередь, полностью согласуется с данными геологической науки."
.
"aqwat" turunda: ham "aqwat" - narsa diygan suz iykan? urus tarcimacilari onnu "propitaniye" yagni "azuq" diyp tarcima iytkan, onlar mogayin monno "haywanlarga, usumluklarga azuq" dip anlaydur. onlarnun tarcimalari, "koran.chm"↓dan: kuliyev: "... распределил на ней пропитание для страждущих (или для тех, кто спрашивает) ...", osmanov: "... поровну распределил на ней пищу для страждущих ...", krackovskiy: "... распределил на ней ее пропитание ... - равно для всех просящих.", porohova: "... пропитание распределил Для всех согласно их нужде.". "fiha rawasiya" turunda: minnin hipotezaga yaraqlasturur ocon "... cagala fiha rawasiya min fawqiha ..." diygan suznu ""rawasiya"ni tufraq icinga yasadu" diyp anlarga kirak tufraq icinda molekullar bar, onlarnun iclarinda atomlar ham onlarnun da iclarinda tagun da wagraq cir qatlaru bar. "rawasiya min fawqiha" turunda: ham mon urunda "min fawqiha" diygan suzga igtibar iytirga kirak, magnasi "ostondan", mon suznu tafsircilar, hic yugu-har halda mon durt urus tarcimacisinin ocoso, krackovskiydan basqa, doros anlatmagan bulup ciga, conki onlar onno "ot yeyo poverhnosti" diyp tarcima iytmaganlar. krackovskiy tarcimasi "устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее", "sverhu yeyo" suzu "s yeyo verha" yagni son uq "ostondan" magnasinga iya. mon oc tarcimaci iysa "cir ostlogondan yugaru" diyp anlaw yulu bilan tarcima iytalar: kuliyev "воздвиг над землей незыблемые горы" diyp, osmanov "воздвиг над землей прочные горы" diyp, porohova "прочно горы высоко над ней воздвиг" diyp. mon "rawasiya min fawqiha"nin magnasini anlatuwnun dawamu asttaraq↓. "fiha rawasiya" turunda: ham monda "cagala fiha rawasiya" diyilgan, "icinda "rawasiya"nu yasadu", "sdelal v ney "rawasiya"" diygan suz, durt urus tarcimacisi da monno uzgartip tarcima iytkan: kuliyev "воздвиг над землей незыблемые горы" diyp, osmanov "воздвиг над землей прочные горы" diyp, krackovskiy "устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее" diyp, porohova "прочно горы высоко над ней воздвиг" diyp, tagun son uq "fi" suz bortogono doros tugul tarcima iytuw, sonday uq hal "baqara"-"sıyır" surasinin 29nci ayatini tarcima iytuwlarinda da bar, onnun turunda sügup-tanqiytlap yazdum >>↓. "... cagala fiha rawasiya min fawqiha ..." diygan suznun tatar casu "... {icinda yaki icinga} {ostondan yaki ostondan alup} "rawasiya" {yasadu yaki quydu} ...", urus casu "... zdelal {v ney ili vnutri neyo} ot yeyo poverhnosti "rawasiya" ...", ingliz casi "... made "rawasiya" in her from her surface ..." bugay. "aqwat" turunda: "aqwat" suz bortogo iysa "quwt"nun kubu, "quwt" "pitaniye, pisca", "azuq" diygan suz. mon suz bortogonon kin magnasi da bardur, onlay anlaw gadiy-gadatiy hal,
son hatli gadatiy hal ki, hatta monno yazup ta torasu kilmay, amma hazirgi "fan"da sonlay cintiklap yazuw "moda"da yagni sonlay "qabul iytilgan", songa kura min da cintiklap yazam ali:
masalan, hazirgi zamanda urus tilinda "pitaniye" suzu elektur cihazlarunga qarata qullanula,
magnasi "elektur cihazunun tuqlanuwu, {koc aluw}-{koc kiluw} ciganagu",
yaki masalan "nojka" suzu kin magnada ayaqqa ohsagan kup torlo narsalarni bildira,
misal ocon, ostal {ayagunu yagni tiratki-kutartki boros-tayagunu}, tatar tilin ca da "ostal ayagu" diyp aytila bugay.
"azuq-tuqlanuw" suzunu da azuqqa ohsas kup narsalarni bildirir ocon qullanuw doros, normal,
masalan, cir sarundagu tirikliknin azugu— qoyas nuru, yilga azugu— yangur bilan cisma suwu.
"aqwataha" turunda: mon urunda, "fussilat" surasinin ununcu ayatinda, "aqwat" suz bortogo monlay qullanula: "... wa qaddara fiha aqwataha fi arbagati ayyamin sawa'an lissa'ilin.". tarcimasi: "... ham {durt period-dawirda} {sorawcular ocon tigiz iytip} icinda azugunu-tuqlanuwunu bilgilap quydu.", monda cirnin ici turunda suz bara, ham cirnin azugu turunda suz bara, krackovskiy gina "cirnin azugu" magnasini saqlap qalgan: kuliyev: "... распределил на ней пропитание для страждущих (или для тех, кто спрашивает) ...", osmanov: "... поровну распределил на ней пищу для страждущих ...", krackovskiy: "... распределил на ней ее пропитание ... - равно для всех просящих.", porohova: "... пропитание распределил Для всех согласно их нужде.". "ard" turunda: "... icinga ostondan alup "rawasiya" yasadu ..." diygan urunda da cirnin icinga yasawu turunda suz. mon urunda yagni "fussilat" surasinda allah cirni yasagandan son kuknu uzgarta baslawu turunda aytkanliktan "cir"ni "tufraq-tuzan" diyp anlarga kirak, conki fan buyunca tuzan yoldoz-planeta-galaktikalar yagni kuklardan iligrak barluqqa "kilgan", mosolman ca aytkanda "barluqqa kiltirilgan". bilmawcilar ocon aytam, onlar yuqtur indi,
garap tilindagi "ard" suz bortogo da, urus tilindagi "zemlya" suz bortogo da, tatar tilindagi "cir" suz bortogo da iki magnaga iya: "biz basup yoroy torgan zur cir, cir saru" ham "qulga alup bula torgan yomsaq, sibiluwcan cir, tufraq, balcuq, tuzan". dalil misal: "kopati zemlyu", tatar casu "cir qazumaq", mon suzda "tufraq" magnasi, amma "cir saru" magnasi da bar, conki qazula torgan cir son cir sarunun bir kisagi bit indi, yagni mon iki magna qusuq.
ham conki "fi" diygan, yagni sonnun ocon da monda cirni "tuzan" diyp anlarga kirak, conki cirni "cir saru" magnasi bilan anlasañ-anlaganda, "cir saru icinda sorawcular ocon azuq bilgiladi ham cir saru icinda "rawasiya" yasadu. soñonnan/(?soñonda) kukka ..." bulup ciga yagni cir saru {kuk ali tuzan gina bulgan waqutta uq} bulgan, sar, planeta rawisinda bulgan bulup ciga! yagni yoldozlar, galaktikalar ali tuzan gina, a cir saru indi bar. songa kura monda "cir"ni "tuzan-tufraq" diyp anlaw doros. cir sarunun yoldozlardan, galaktikalardan iligrak barluqqa kilmawu hazirgi fan usullaru bilan isanicli dalillangan: fan buyunca, yoldozlar zurraq bulganga, irtarak oyosa baslagan planetalarga qaraganda >>↑. "sa'ilin" turunda: "sa'ilin" diygan suz da ali "kisi" yaki "canlu sorawcu" diygan suz tugul, onno da kin magna↑si bilan anlaysu:
"sorawcu" narsasi da bulsa citmayca, son aybirni uzunga alurga ya uzunga yabustururga ya uz yanunda qaldururga azir, sonlay iytacak aybir diygan suz; misal: elektronu citmay torgan atom, on "ion" diyp atala, uz yanundan ocup utucu elektronnu ilaktirip ala, agar yaqun-tirada onday elektron yuq iykan, monday atom on elektronno "sora"p tora, hatta tartup tora; ham tagun bir misal: suw citmay torgan gol suw soray, til bilan aytip soramasa da kisi onnun suw soray iykanunu anlay ala. tagun bir misal: bara torgan masina watulsa, on tozatuw-remont soray, tozatilsa on normal-doros halatka kiracak allah birsa, baruw halati on maqsat urununga barup cituw niyatini tormosqa asirucanraq, harakatcanrak ham koc kubrak qullanucanraq yagni "yugaruraq {energiya daracasi}ga iya", ham maturraqtur da.
"rawasiya" turunda: son↑lay iytip, allah cirnin icki qatlarunda onnon ostondan alup "niq toruwcular" yasagan, "rawasiya"ni krackovskiy sonlay "niq toruwcu" magnasi bilan tarcima iyta: "устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее", min isanam ki, dalil sabaplari astta↓raq, mon top magnadir, a kuliyev, osmanov, porohova tarcimalarinda top magnaga magna ostaganlardir, anlatqanlar, tafsir qiylganlar, "taw" magnasi bilan: kuliyev tarcimasi "воздвиг над землей незыблемые горы", osmanovnunqu "воздвиг над землей прочные горы", porohovanunqu "прочно горы высоко над ней воздвиг", "taw" magnasinin top magna tugul, a anlatuw magnasi gina iykanliginga sonnon ocon isanam ki, conki top magna bulsa krackovskiy da "горы" diyp yazar iydi, ham conki mon durt tarcimada da "niq" magnasi bar. anlaw: sonlay iytip min 41nci "fussilat" diygan suranin 10ncu ayatini anlamaqcu bulam: tekstu osttarak↑, onda yaqunca gina yazganda monlay yazulgan: " ... halaqa l'arda fi yawmayni ... (9). wa cagala fiha rawasiya min fawqiha, wa baraka fiha, wa qaddara fiha aqwataha fi arbagati ayyamin sawa'an lissa'ilin (10).", ondagu "ard", "fiha rawasiya min fawqiha", "fiha aqwatiha", "sa'ilin" suz bortoklarini minnin hipoteza buyunca monlay anlaym: "9. ... tuzan-tufraq-cirni barluqqa kildirdi ... . 10. ham on tuzan-tufraq-cirnin icinda on tuzan-tufraq-cir ostondan niq toruwcularnu yasadu, ..., ham {sorawcular ocon tigiz iytip} ... on tuzan-tufraq-cir icinda on tuzan-tufraq-cirnin azugunu bilgilap quydu.", monno min monlay anlaym: "tuzan-tufraq-cirnin azugu" "molekullar, atomlar, elementar kisakciklarnin azugu" diygan suz; "sorawcular"— elektron sorawcu atomlar yagni ionlar, ham atom sorawcu oyosop bitmagan molekullar, ham sonlay uq basqa torlo oyosop bitmagan kisakciklar; "tuzan-tufraq-cir ostondan niq toruwcular"— fizika {qagiyda-zakon-qanun}laru. "rawasiya min fawqiha" turunda: cinlap ta fizika qagiydalari cir icindagi, sastavindagi kisakciklar ostondan niq tora, mon bir {{totroqlo suz}, aytim, giybara}, mon suz gadatta kisilar ostondan hakimlik iytuwcu qanunlar turunda aytila, mon suz urus tilinda da bar: "nad nimi stoyal zakon" ya "nad nimi gospodstvovalo slovo tsara" diyirga momkin. 79:27-33: 79:27-33↓ta iysa cir saru. a qor'anda 79nci {nomer-{tartip sanu}}lu "nazigat" surasinda suz tuzan turunda tugul, cir sarunun ostlogo turunda, a on qatu qabuq halinga balki sonraq kilgandir, cir saru oyosqandan son uq barluqqa kilgan, allahu ayta: "siznimi alla kuknumu barluqqa kildiruw awurraq? kuknu bina quldu, ... tonno ..., kon..., sondan son cirni caydi, suwu bilan kotulugunu cigardi, ..., siz ham mal-tuwar-tirliklariniz qullansun ocon", mon ayatta cir sarunun ostlogo turunda suz ham "on kuk, ton, kon barluqqa kildirilgandan son cayilgan" diyila. ham mondagu 32inci ayatta "wa lcibala arsaha"
diygan, "arsa"nin magnasi: suzlukta birincisi "yakorlanuw yaki yakorlatuw", ikincisi "birkituw-quyuw yaki nig iytuw". tawlarnu yakor sikilli iytip quyuw trunda.
kant. kant diygan galim yoldozlarnun kilip cigisi hipotezasunu tozogan: kosmos ensiklopediyasunda yazgan: "". maktap 11nci siynif astronomiya kitabu>> 7nci bit, qiyagazda 181nci bit. "yevropacilardan in birinci tuzandan ciguwnu kant bilgan" diyp cutlanila-isaplanila, amma on da qor'anni uqugandur!: din-islam.narod.ru/ "Иммануил Кант и Ислам", Ислам.Ру / Новые мусульмане / Известные люди об Исламе / Иммануил Кант. on, imis, diplom isinin titul bitinga "bismillahirrahmanirrahim" diyp yazgan, garap harifi bilan. yagni mon ocraqta harun yahya aytmislay "qor'an fanga yul kursat"kandir balki. --------------------------------------------------------- tanqiytlawlar.
>>harun yahyanun
cidi qat kuknu
atmosfera qatlamlaru
diyp yazuwunga↓,
>>baqara surasindagi
29nci ayattagi
"fi" suzunu
uruscaga "на" diyp
tarcimalawga↓,
>>moris bukaylnin
"bibliya, qor'an ham fan"
kitabundagu
durt fikirga↓.
harun yahyanun "qor'annin mogcizalari" kitabindagu cidi qat kuk turundagu fikirga tanqiyt. tigi birsi icinda ikincisi cul icindagi baldaq sikilli kickina cidi qat kuk turundagu hadis↑ni soylawcu cidi qat kuk turundagu bir fikir-hipoteza turunda onno in kocsoz-slabiy versiya-variyant diygan iydi, on fikir-variyant mon: cidi qat kuk on hawa qatlamunun yagni atmosferanun qatlawlaru. cinlap ta mon bik kocsoz fikir. agar kuk diyip yorotkan narsabiz baru tik susu atmosfera iykan, on caqta yoldozlar kukta tugul mu ni! alla yaki yoldozlar sigizinci qat kukta mi ni! yaki bar ca kisi "kuk" diyp atay torgan yoldozlarnun urunu cinliqta kuk tugul, basqa aybir mi! "kuk" diygan suz da, garap ca "sama" diygan suz da yoldozlar qayda, son urunnu anlata ham qoyas qayda, on urun da "kuk" diyip atala. amma albatta qoyasnun da, basqa yoldozlarnun da urunu cir sarunun atmosfera qatlamunda tugul. onlar kukta. yagni albatta kuk on atmosfera tugul, kuk on kosmos yaki kosmosta, "kosmos" on ikinci torlo "galam" diyip ta aytila. amma mon fikir, yagni cidi qat kuk cidi qatlu atmosfera on diygan fikir harun yahya yazgan "qor'an mogcizalaru" kitabuda kildirila:
narsa yazgan, uqup qara, 24kb htm, rasimsiz 15kb. on kitapnun "djvu" variantu bar ham saytta tekstu bar >>↓. "harunyahya.org" saytundagu "qor'an fanga yul kursata" maqalasindan tsitata kildiram, on asttaraq↓.
nicik mon fikirga kilirga momkin, nicik on fikirni kiri qaqmazqa momkin. minim ca, bir sababi mon: balki bir aybir onnu butagandur ki, son: qor'anda cirnin kuktan iligrak barluqqa kildiriluwu aytila:
ayatlar: 2:29↓, 41:9-12.
mon ayatlarni harun yahya doros anlamagandir ham sonno doroslokka turu kildiruw maqsatu bilan atmosferanu kuk bilan tangallastirgan, minnin ca.
onnu, yagni "cirni yasadiq ondan son kuknu yasadiq" magnasili-ictalikli ayatlarni, moris bukayl da doros anlamagan, on ayatlarnin magnasini ikinci torlo anlaw yulunu izlagan: narsa yazgan, uqup qara >>303.htm#kukCirdanSonTanqiyt, ham on kitapnun butan bir-iki faylu↓ bar. min moris bukaylnin kitabundagu durt fikirga tanqiyt yazdum, qara↓.
conki cinlap ta atmosferanun cir sarunga qaraganda songaraq barliqqa kiluwu doroslokka yaqun bugongi fan kuzlugundan qaraganda;
fan buyunca, atmosfera cirnin vulkanlaru cigargan gazlardan, planetalar arasundagu gazdan ilaktirilip alingan molekulalardan ciyilgan, songaraq usumluklar atmosferanun sastavini-icindagi oloslarunu uzgartkan, amma indi in basta uq, planeta barliqqa kilganda uk on bir ni qadar atmosfera bilan barliqqa kilgan, oyosop, mina sonday teoriya fanda.
ham sonda, yagni kitabinin "atmosferanun qatlamnaru" bulugunda, cirnin kuklardan ilik yasaluwu turundagu bir ayatni, yagni, onday ayatlarnin birsini - baqara surasinin 29uncu ayatini harun yahya kildira da. sayttan tsitatanu uqiy alasun, ya
kitapnun kirakli bulugunu, ya sayt tekstunu rasimsiz gina tulusun ca uquy alasun, ya saytinga kuca alasin: kuckularni qara↓.
"cudesa korana" kitabundan tsitata, kildirilgan ayatini qara: "СЛОИ АТМОСФЕРЫ Одним из положений, приводимых в аятах Корана, являются сведения об уст- ройстве Вселенной и небесных сфер, состоящих из семи слоев. «Он- Тот, кто сотворил для ваших нужд Все сущее на всей земле. ...потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ.» (Сура «Корова», аят 29) ... Подобно тому, как слово «небо» применяется в Коране в значении всей Вселен- ной, оно используется также ...".
mon ayatni kurgac min uyladum "neujeli" diyip, yagni, "cinlap ta monda hata barmi iykan ni, qor'anda hata bulmas" diyip, ham mon ayatnin garap casini yagni originalunu qararga buldum, tarjimasini suzluk bilan tiksirirga ciyindim, ham tarcimada hata taptum; mon tarcima
porohovaninqidan bir az uzgartilip alingan, amma mon hata krackovskiyda da, kuliyevta da, osmanovta da, porohovada da bar iykan. onlarnun mon ayatka tarcimalarini kura alasin >>2:29fi↓.
"monda ninday hata bar?" diyirsiz balki, bar monda, "Он- Тот, кто сотворил для ваших нужд Все сущее на всей земле. ...потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ." diygan cirda, yagni, ayat tarcimasinda hata, "...Все сущее на всей земле." diygan urununda. monda "на" predlogu, {"algu bayligi" diyirga mi iykan}, urununga "во" predlogu tororga tiyis, albatta onlarnun magnalari torlo. urus tilinda "...Все сущее во всей земле." diygan suz sayir toyolgan ocon gina allahnun suzunu uzgartuw doros tugul. on suz garap tilinda da sayir toyoladur! amma mon baru tik sonno anlata ki, biz, kisilar, onnu anlay almaybiz. har halda, allah suzu "al-qor'an" garap tilinda yagni garap ca, yaki "garap tilin ca" diyirga da bula, tarcimalarni kisilar yasagan. mon ayatnin tarcimalari turunda fikirga kuca alasin >>2:29fi↓.
hatta mon ayat mon maqalada yazilgan hipotezaga kildira ala, originalunu uqugan yagni qor'annin uzundan ham matdalarnin icki tozoloso turunda bilgan kisini, conki on ayatta aytilgan "cirnin icindagi" diyp, garapcasi "ma fi al-'ardi", a cirnin icinda narsa bar?, cirnin astunda tugul, a naq mina icinda?, albatta onnun icindagilar naq mina son cidi qat cir, yagni molekullar, molekullarnin icinda
atomlar, har atomnun icinda proton-elektronlar, har proton icinda kvarklar. cir astunda da aybirlar bar onusu, amma mon ayatta cir astu turunda suz barmay, conki "cir astu" magnasini garap tilinda da "cir astu" giybarasi bildira, yaki hazirgi fan tilin ca "cir sarunun ici" diyip aytila, yaki, "cir sarunun qabiq qatlamundan astagiraq qatlamnar" diyp. qor'anda naq mina mon "cir astu" magnasi kilgan urun da bar bugay, niga "bugay" diyam, conki mon ondagu bir suznu bilmaym: 20nci "taha" diyp atala torgan suranin 6nci ayati↓.
ham hatta-daje mon ayat harun yahyanun "kuzallaw"unu yagni cidi qat kukka qarata fikirini kiri qaga!: harun yahya cidi
kuknu atmosfera diyp uylay ham diymak ki, yagni, mondan kilip ciga ki, mon ayat↑ni harun yahya monlay anlay: agar cir saru atmosferaga qaraganda iligrak diyarlik barliqqa kiluwu turundagu hazirgi fan hipotezasunga>>↑ tayanip "mon ayatta suz cir saru turunda bara" diyp uylay iysa "... siznin ocon cir sarunun icindagilarni yasadu barcasunu, ondan son atmosferaga ..." diyp, yaki balki "icindagi" suzuna tiyisli igtibar birmay ca "... cir sarundagularnu ..." diyp anlay, yaki "icindagi" suzunu anlamay ca yaki tigi↑ "atmosfera cir sarunga qaraganda sonraq barliqqa kilgan" diygan fikirga igtibar iytmay ca ya mon ayattagi "cir" diygan aybirni "cir saru" diyp uylamayca "... cirdagilarni ..." diyp anlay, yagni on monno yaki cir sarundagu kisi ocon nigmatlar yagni usumluklar, haywanlar, neft bilan timir sikilli qazilma bayliqlar, ham basqalar diyp anlay, yaki cir sarunun icindagi mantiya yagni lava sikilli matdalar ham cirnin toso ham biznin zamanda nigmat neft-metall-mazar diyip anlay, yaki bir nicik ta anlamay. mon oc torlo anlawnun ikisini mon ayat yardami bilan cinil gina kiri qagup bula. birinci anlaw, yagni "ma fi l'ardi"ga usumluklar bilan haywanlar da kira diyp anlaw sonnun ocon doros tugul ki, onlarnu "cir icinda" diyp aytip bulmay. ikinci anlaw, yagni "cir saru icindagi faydalu ham {"bugongo konda" yagni biznin zamanda} faydasuz qatlam-qatlam matdalar" diyp anlaw da doros tugul, conki indi aytkanimca↑, mon "ma fil'ardi" suz kisagi cir sarunun icini anlatmay >>↑.
harun yahya mon ayatni doros anlagan bulsa iydi, allah tilagan bulsa, aybat bulgan bulur iydi ham on mon mas'ala turunda butan ca yazgan bulur iydi. nicik on onnu kurmagan, balki on sonday hatalu tafsir uqugandur, ham on uqugan tarcimalarda da mon urus ca tarcimada kitkan sikilli hata kitkandir, a qor'annin uzunun susu urunun ya uqumagan, ya igtibar iytmagan; igtibar iytmagandir: anlamagandir da, songa kura utkarip cibargandir. qor'annin baqara surasinin 29nci ayatindagi "fi". b3, mon rasim qay↓dan; "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىۤ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّﯨٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan; mon 2:29 caysuz ayat bulup ciqqan: on ayatnin "koran.chm"↓dagu tarcimalarnin hic qaysu doros tugul, yagni, kuliyev, osmanov, krackovskiy, porohovanun hic qaysu doros tarcima iytmagan.
urus caga qor'anni tarcima iytuw tarihundan: in ilik sablukov, ondan son krackovskiy 18xx yilda, ondan aru osmanov 19xxnci yilda, ondan aru porohova 199xnci yilda, ondan aru kuliyev 200xnci yilda. monlar in ataqlu tarcimalar, a hazir 2006nci yil. monlardan basqa tulu tugul tarcimalar da bulgan.
kuliyev: "29. Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи.", osmanov: "29. Он — тот, кто сотворил для вас все, что на земле, затем принялся за небо и придал ему форму семи небес. Ведомо ему все сущее.", krackovskiy: "27. (29). Он - тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и строил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ!", porohova: "29. Он — Тот, Кто сотворил для ваших нужд Все сущее на сей земле. Затем Он приступил к (созданию) небес И в них построил семь небесных сводов, - Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!", sablukov ta "на" diyp yazgan. mon ya igtibarsizliq, ya allahnun har suz bortogongaga tiyisli igtibar birmaw, ya imansizliq arqasunda igtibarsizliq. agar monno tafsirga yaki hadiska nigizlanip sonsolay tarcima iytkanlar iykan mon uruscaga tarcimalawcilar, baru bir, yagni onga qaramastan-qaramay ca yagni on aqlanuc tugul, mon suznu - allah suzunu uzgartirga yaramay diyp uylaym, tafsir ocon ham hadislarni kursatir ocon ayatka kommentariy diygan aybir bar. >>. monda hata son ki, urununu sargaytup ham astunga sizip kursattim, "на" predlogu, {"algu bayligi" diyirga mi iykan}, urununga "во" predlogu tororga tiyis, albatta onlarnun magnalari torlo. urus tilinda "...Все сущее во всей земле." diygan suz sayir toyolgan ocon gina allahnun suzunu uzgartuw doros tugul. on suz garap tilinda da sayir toyoladur! amma mon baru tik sonno anlata ki, biz, kisilar, onnu anlay almaybiz. har halda, allah suzu "al-qor'an" garap tilinda yagni garap ca, yaki "garap tilin ca" diyirga da bula, tarcimalarni kisilar yasagan. tatarca tarcimalarda iysa hallar monlay: nogmaniy: "29. Ул – Аллаһ, җирдәге бар нәрсәне сезнең өчен халык кылды, соңра күкне төзергә теләде һәм күкне җиде кат итеп тергезде. Ул һәрнәрсәне белүче.". monosu doroslokka yaqunraq, "cir ostondagi" da diymagan, "cir icindagi" da diymagan, "cirdagi" diygan, urus tilinda onday momkinlik yuq son, ya "на земле" diyasi, ya "в земле" diyasi. farit salman bilan batullanun hazirgi tarcimalarinda iysa hata bar, onlar onno basqa tarcimalardan son isaptan urus tarcimalarindan yoqtorganlardur. farit salman: "29. Ул – сезләргә җир йөзендә булган һәрнәрсәне юктан бар итеп яратучы. Моннан соң күккә керешеп аны җиде күк кыяфәтенә керткән һәм Ул – һәрнәсәне белүче.", batulla: "29.Җир йөзендә ни булса, Ул барысын да сезнең өчен яралтты. Соңра күккә юнәлде, аны җиде кат итеп корды. Ул барысын да белүче.". mon ayat mon maqalada yazilgan hipotezaga kildira ala, originalunu uqugan yagni qor'annin uzundan ham matdalarnin icki tozoloso turunda bilgan kisini, conki on ayatta aytilgan "cirnin icindagi" diyp, garapcasi "ma fi al-'ardi", a cirnin icinda narsa bar?, cirnin astunda tugul, a naq mina icinda?, albatta onnun icindagilar naq mina son cidi qat cir, yagni molekullar, molekullarnin icinda
atomlar, har atomnun icinda proton-elektronlar, har proton icinda kvarklar.
cir astunda da aybirlar bar onusu, amma
mon ayatta cir astu turunda suz barmay, conki "cir astu" magnasini garap tilinda da "cir astu" giybarasi bildira, yaki hazirgi fan tilin ca "cir sarunun ici" diyip aytila, yaki, "cir sarunun qabiq qatlamundan astagiraq qatlamnar" diyp.
qor'anda naq mina mon "cir astu" magnasi kilgan urun da bar bugay,
niga "bugay" diyam, conki ondagu bir suz bortogono bilip bitirmaym, "sara" suzunu, "yuwus cir" bugay: 20nci "taha" diyp atala torgan suranin 6nci ayati: b1, mon rasim qay↓dan; "لَهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan; tatar casu: "onga yaki onga kura yaki onnun ocon yaki onnunqu, allah turunda suz bara, narsa kuk icinda ham narsa cir icinda ham ham narsa cir astunda" mon urunnu da min ali gina moris bukayl kitabunu uqup uturganda sondan kurup aldum, igtibar iyttim, allaga sokor, on kitapta minnin tema buyunca aybirlar tuplangan ham allaga sokor, on kitap minga kilip ilagirga olgorgan. on ayat kildirilgan urun: 303.htm#tahtassara.
amma "fi l ardi" suzunun "cir osto" magnali urunu da bar bugay qor'anda, 31:10↑. "taha" surasinnin 6nci ayati↑ bilan da son uq hal, osbu yagni mon durt urus tarcimascisi da "на земле" diyp tarcima iytkan, Koran.chm↓ni qaray alasin. nogmaniyninqinda iysa tagun yalgis yuq, "җирдәге" diyilgan. "ayatulkursi" yagni "baqara" surasinin 255nci ayati bilan da son uq hal. moris bukaylnin "bibliya, qor'an ham fan" kitabundagu durt fikirga tanqiyt. mondagu tsitatalar urus caga tarcimadan.
>>"qor'anda
cir bilan
kuknun
qaysu ilik
yasaluwu
aytilmagan"
diyuwinga↓,
>>qor'andagi
"donya kugu"
suzunu "in
yaqun kuk"
diyp hata
tarcima
iytuwunga↓,
>>"cidi cir"ni
planetalar diyp
anlawunga↓,
>>cir bilan kuk
arasundagu
aybirlarni
galaktikalar
arasundagu
gaz diyp
anlawunga↓.
moris bukaylnin cirnin kuktan ilik yasalganlugunu anlamay ca kiri qaguwunga tanqiyt. moris bukayl cirnin ya kuknun qaysunun da bulsa birincirak yasalganligindan "qurqa": monlay anlatmaqcu bula, moris bukaylnin "bibliya, qor'an ham fan" kitabunnun urus caga tarcimasindan tsitatalarnu qara, nicik on yazgan: "Кораном не устанавливается последовательность событий при Сотворении Небес и Земли В одном из вышеприведенных отрывков Корана говорилось о Сотворении Небес и Земли (Cура 7, Аят 54), а в другом — о Сотворении Земли и Небес (Сура 41, Аяты 9-12). Из них следует, что Коран не устанавливает для Сотворения Небес и Земли какой-либо последовательности во времени."
tulusun ca qaray alasun >>303.htm#kukCirdanSon, ham on kitapnun butan bir-iki faylu↓ bar.
yagni "7:54ta kuk cirdan ilik aytila, a 41:9-12da kuk cirdan son aytila," diya, "mondan kilip ciga ki," diya, "qor'anda cir bilan kuknun barliqqa kiltiriluwunun waqut buyunca tartibi aytilmay." diya. amma 7:54ta "wa" diygan, a 41:9-12da "summa" diygan.
moris bukayl 41:9-12 ayatlarini kildirgan urunnu da kursattim, astaraq.
"wa" "ham" diygan suz, a "summa" - "sondan soñ" diygan suz. yagni 7:54ta waqut buyun ca tartip turunda aytilmay, yagni "...assamawatiwal'arda..." diyganda "assamawat" "al'ard"tan ilik aytilsa da mon ali kuknun cirdan iligrak barliqqa kildiriluwunu anlatmay. monda iska alungan 41:9-12 top dalil iykan, on iligrak butan bulukta kiltirilgan bulgan, onnun turunda fikirlar astaraq↓. min mon yazmada yazgan fikir iysa cirnin kuktan ilik yasalganlugunu anlata. on tagun monlarnu yaza, dawam iyta: "Количество Аятов, в которых Земля упоминается первой, совсем не велико — это Сура 2, Аят 29 и Сура 20, Аят 4, где сказано: b1, "… Кто создал Землю и Небеса вышние"",
"تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَٰوَٰتِ الْعُلَى", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan;
yagni moris bukayl ayta: "cir birinci bulup kilucu ayatlar sanu az gina: ikaw gina." diya, 20:4 ayatinin uzunu kiltira yagni kursata, a 2:29nu kiltirmay, mon 20:4da "wa" diygan, amma 2:29da "summa" diyganlikni kursatmay ca qaldira, yagni mon iki ayatnin tin tugullugun kursatmay, a bit waqut buyun ca tartib-cirat mas'alasinda 2:29 ayati koclorak. ham 41:9-12 ayatlarini aytmay. tagun yaza, "tagun yaza" diygan suznun magnasi "opyat piset!" tugul: "С другой стороны, количество Аятов, в которых Небеса упоминаются перед Землей, гораздо больше: (Сура 7, Аят 54; Сура 10, Аят 3; Сура 11, Аят 7; Сура 25, Аят 59; Сура 32, Аят 4; Сура 50, Аят 38; Сура 57, Аят 4; Сура 79, Аяты 27-33; Сура 91, Аяты 5-10).". yagni "kuk" suz bortogo "cir" suz bortogoga qadar kilgan urunlarnu kursata. amma onlarnun birsinda da "summa" tugul, 79nci suranin 27ncidan 33ncigaca ayatlarindagidan basqa barusunda da "wa". mon kisagi iysa doros: "Как мне кажется, в Коране есть лишь одно место, где однозначно установлена последовательность различных событий, происходивших в рамках процесса Сотворения мира. Это Аяты 27-33 Суры 79: b4, ... Из текста приведенного отрывка явствует, что Земля непременно должна была существовать перед тем, как она была распространена и ...", yagni 79:27-33 ayatini kildira ham onlarnu "cinlap ta waqut tartibi turunda aytilgan qor'andagi birdan bir urun" diya ham "mon ayatlardan cirnin {cayilganci uk indi barliqqa kiltirilgan buluw}u kilip ciga" diya. cinlap ta monda suz cirni barliqqa kildiruw turunda tugul, a cayuw turunda, monda "halaqa" diymagan, a "dahaha" diygan. 79:27-33 ayatlari:
"ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ آلسَّمَاءُۚ بَنَٰهَا .27 رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّﯨٰهَا .28 وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَٰهَا .29 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَﯩٰهَآ .30 أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَٰهَا .31 وَالْجِبَالَ أَرْسَٰهَا .32 مَتَٰعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ .33", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan;
mon urun turunda tagun↑. ham mon faylda mon urunda botonlay butalgan urunu bar,
on mogayn tarcima hatasudur, mon 79:27-33ta allahu tagala "kuknu yasagandan ... son cirni caydi" diygan, hatta kildirilgan ayat tarcimasi da doros, krackovskiyniqu, a moris bukaylnin uz suzlari bilan yazgan anlatmasu doros tugul, onda kirisinca yazulgan: "...Бог распростирает Землю и делает ее плодородной, а затем устанавливает смену дня и ночи — первое следует за вторым...."
monlardan ilik "donyanu barliqqa kiltiruwnun altu periodu" bulugunda moris bukayl yaza, on yazgannun urus caga tarcimasi,
{min tanqiytlay torgan} ham siznin igtibarinizni yunaltasi urunlarunu ast siziq ham saru art yaq bilan kursattim:
"В одном из самых длинных мест Корана, касающихся Сотворения мира, это Сотворение описывается как процесс, происходивший одновременно и на Земле, и на Небесах — повествования о Земных и Небесных событиях чередуются. Здесь имеются в виду Аяты 9-12 Суры 41. Бог приказывает Пророку salallahu galayhi wa ssalam: b9 "Скажи: “Разве вы не веруете в Того, Кто сотворил Землю в два периода, и делаете Ему равных? Это — Господь миров! И устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее; и благословил ее и распределил на ней ее пропитание в четыре периода — ровно для всех просящих. Потом утвердился Он к Небесам — а они были дымом — и сказал им и Земле: "Приходите добровольно или невольно!". И сказали они: "Мы приходим добровольно". И установил Он из них семь Небес в два периода и внушил каждому Небу его дело; и разукрасили Мы ближайшее Небо светильниками и для охраны. Таково установление Великого, Мудрого”" (Коран: Сура 41, Аяты 9-12", garap ca tekstu bar >>↑, ") Эти четыре Аята Суры 41 содержат в себе несколько моментов, к которым мы вернемся: газообразное состояние, в котором изначально пребывало Небесное (космическое) вещество, а также чисто символическое определение числа Небес как семи. Мы увидим, какой смысл кроется за этим числом. Символичен и сам диалог между Богом, с одной стороны, и перворожденными Небесами и Землей, с другой — он отражает покорное подчинение сотворенных Небес и Земли Божьим установлениям. Критики посчитали, что данный отрывок противоречит положению о шести "днях" Сотворения мира. Ведь прибавив два периода формирования самой Земли к четырем периодам, потребовавшимся, чтобы на ней стала произрастать пища для всех ее живых существ, да еще два периода формирования Небес, мы в итоге получаем восемь периодов. Это противоречит упомянутому выше тексту о шести периодах. Однако на самом деле в этом тексте, побуждающем человека задуматься над Всемогуществом Бога, начинающемся на Земле и простирающемся до самых Небес, употреблено арабское слово "тумма", переведенное как "потом", но которое также может иметь значения: "кроме того", "более того", "помимо того", "к тому же". Поэтому "последовательность" здесь можно рассматривать в смысле последовательности событий или же в смысле последовательности размышлений человека об этих событиях. Это может быть просто упоминание об одновременно происходящих событиях без какого-либо намерения упомянуть об их последовательности во времени. Как бы то ни было, периоды Сотворения Небес вполне могут совпадать с двумя периодами Сотворения Земли. Немного позже мы рассмотрим, как в Коране показан сам процесс формирования Вселенной. А также увидим, каким образом, в полном соответствии с современными представлениями, Сотворение Небес и Земли, гармонично вписываясь в общий процесс Сотворения Вселенной, становится одним из элементов этого процесса. Тогда мы поймем всю мудрость, с которой Коран подходит к постановке вопроса об одновременности описываемых в нем событий. Можно свободно говорить об отсутствии каких-либо противоречий между приведенным здесь отрывком и концепцией формирования мира в шесть этапов, встречающейся в других местах Корана.".
min kitapnun mon urunuga sonraq qina igtibar iyttim, conki on butan bulukta iydi.
monda moris bukayl "al'ard"nu "biznin planeta cir saru" diyp anlawu sabapli mon ayatni "allah cir sarunu yasagandan son kuknu yasagan ham cir sarunu yasagandan soñ uqqu waqutta kuk ali toton bulgan" diyp anlap bulganlugunu anlagan, onday anlaw iysa fanga qarsu kila, songa kura moris bukayl "sondan soñ" yagni "summa" suzunun magnasini uzgartuwga hatli barip citkan!: min kurgan iki suzlukta on suznun magnasi faqat "sondan soñ" yagni "затем, потом"; baranov suzlugu ham belkinnuqu; barca min kurgan urus caga ham tatar caga tarcimalarda da "summa" sonlay tarcima iytila, moris bukayl iysa "onnun "songa ostap aytkanda" magnasi da bar" diya ham "mon "summa" suzu waqut tartibini tugul, a balki kisinin fikir yortow tartibini anlata" diya. "... ayatni uqucunun fikir yortowu ..." diyp anlaym. moris bukayl ayta "monnun" diya, "waqut buyun ca tartiplari turunda aytuw niyatindan basqa gina bir uk waquttagu iki waqiyga turunda aytilgan suz buluwu momkin" diya. yuq indi, onlay bulmaz, isanmaym, conki allahu tagala hikmatsiz suz soylamaz, ham "{allahu tagala "wa" bilan "summa"nu hikmat bilan aytkan}" diyp isanam ham "{alahu tagala ayat magnasinga ziyan kildirip "wa" bilan "summa"nun qayda qaysunu aytasini rifma ocon da saylamagan ham taftalogiya yagni bir uk suz bortogonon alla nica martaba bir urunda qabatlanuwu bulup suzunun yamini cibarmasin ocon da saylamagan}" diyp isanam. ham allahu tagala uzu uk qor'annin {aciq tilda ham garap tilinda}ligini aytkan. "al'ard"nu "biznin planeta cir saru" diyp anlaw bilan birga songa turu kildirip moris bukayl "rawas" ni "taw" diyp anlata, tafsir qiyla, ham "aqwat" nu "haywanlar rizugu" diyp anlata. minnin mon yazmamnun top fikiri, top maqsatu bulgan cidi cir bilan cidi qat kuknu turundagu ayatlarni bir anlaw >>↑ iysa monlarnu da anlarga momkinlik bira, sonno mon tosta uk aytam ki, "taw" magnasi ocon "cibal" suzu bar ham taw cir sarunun ostonda gina tugil, tamuru astqa tosop tora, onnu moris bukayl uzu da yaza, a "rawas" suzu iysa urus caga tarcimalarda "niq toruwcu" diyp tarcima iytila, on suznu aliga suzluklardan tapmadum. mon 41:9-12 ayatlarini min nicik anlay aldum ham son isaptan ondagu "rawas" bilan "aqwat"ni, "cirnin waqut buyunca kukka qadar barliqqa kildiriluwu"nu anlatqan urundan uquy alasin, kuckusu monda, yagni onda kucu yulu: cirnin kuklarga qadar yasalgalugunu min nicik anlaym, tagun fikirlar uquy alasun >>↑. moris bukaylnin "donya kugu" diygan suznu doros anlamawu. on "donya kugu"nu "in yaqun kuk" diyp anlata, mon min uqugan urus caga tarcima iytilgan kitapta kildirilgan ayatta da sonday uq hata, balki moris bukayl uzu da qor'annin uzu bilan tanis bulmay ca hatalu tarcimalarga iyargandir. qara narsa yazgan >>:
"Вот что мы видим в Аяте 6 Суры 37: b1 "Мы ведь украсили Небо ближайшее украшением звезд" Может ли выражение Корана "ближайшее Небо" означать "Солнечную систему"?".
"إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan.
monda "ближайшее Небо" yagni "in yaqun kuk" diymagan son, a "donya kugu" diygan. minnin ca "donya kugu" on bizga cirdan qaraganda kuruna torgan kuk kurunusu-manzarasu. "sama'iddunya"nu "biznin qoyas sistemabuz" diyp anlawdan cigip moris bukayl mon ayattagi "kawkab" suzunu "planeta" diyp anlay: "Известно, что среди ближайших к нам Небесных тел кроме планет ничего не
существует. ... О каких же других Небесных телах здесь может идти речь, если не о планетах? Следовательно, можно сделать вывод, что перевод этого слова Корана верен и положения Корана о планетах соответствуют тому, что мы знаем о них сегодня.".
minnin ca iysa donya kugunun bizagi yoldozlar bilan planetalar ham balki {ay da} bulup ciga. amma minnin ca da "kawkab"ni "planeta" diyp anlap bula: planetalar biznin cir sarundan ham basqa qaybir sonday urunlardan qaraganda gina kurunalar, yiraqtan kurunmaylar, conki onlar yoldozlar bilan cagistirganda bik az yaqtu, conki yoldoz sikilli yaqtiliqni uzlari cigarmay, baru tik yoldozlar tarafundan yaqtirtilalar; sonlay iytip onlar uzlaringa yaqun urundan masalan kursu planetadan qaraganda kuruna torgan kuk ocon gina zinnat-bizak.
durt urus caga tarcimalawcu da "ближайшее небо" ham "небеса, ближайшие к земле" diyp tarcima itkanlar>>↓. mon "dunya" suzunda "ближайшее" magnasi yuq! on narsa diygan suz? on suznun tatar cadagu magnasu da son uq diyarlik. on kisilar yasay torgan yaki yasay ala torgan urun diygan suz ham kisi kura ala torgan yaki kisi bara ala torgan urun. "donya kugu" suzu iysa kisilar yasay torgan urunlarundan kura ala torgan, kisilarga kurunup tora torgan kuk diygan suz, tigilar tarcima itkan ca "cir sarunga in yaqun kuk" tugul, "cir sarunun ostlogonda basup toruwcu kisi kura ala torgan kuk" diyirga bula. on tarcimacilar cir sarundan onga in yaqun kukka qaraganda yiragraq kuklar botonlay cirdan kurunmay diyp uylay mu iykan alla? {in yaqun bulmaw} {kurunmaw} diygan suz tugul ali.
moris bukaylnin "cidi cir" turundagu ayat turunda fikiringa tanqiyt. on "cidi cir"ni planetalar diyp anlagan. qara narsa yazgan >>:
"... в Аяте 12 Суры 65 содержится такое предсказание: b3 "Аллах — Тот, Кто сотворил семь Небес и из Земли столько же. Нисходит повеление между ними, чтобы вы знали, что Аллах над всем мощен и что Аллах все объемлет знанием" Поскольку, как мы уже видели, число 7 указывает на неопределенное множество, можно заключить, что в данном Аяте Корана однозначно сказано о существовании более чем одной планеты, подобной той Земле ("ард"), на которой живем мы, и о том, что во Вселенной есть и другие, подобные ей.".
"اللَّه ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَۘا", mon yazuw {botonlay uk doros} tugul, on qay↓dan.
ham yazgan:"Из цитируемых выше мест Корана явствует, что эти моменты следующие:
 1. Существование шести...
 2. Сопутствующий характер, одновременность во времени...
 3. Создание Вселенной из...
 4. Множественность Небес и планет, подобных Земле.
 5. Существование некоего...
". ham:"Концепция множественности миров Несмотря на вышесказанное, современные ученые-астрофизики считают весьма вероятным присутствие во Вселенной планет, подобных Земле.". ham:"Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении мира Мы рассмотрим пять...
 • Шесть периодов...
 • Наукой была доказана параллельность и взаимосвязанность...
 • На начальном этапе формирования Вселенной существовал некий "дым"...
 • Множество Небес, обозначенное в Коране числом 7, о смысловом значении которого мы уже говорили, — это факт, подтвержденный наблюдениями астрофизиков за огромным количеством галактических систем. Но в то же время, явствующая из Корана идея о множестве подобных Земле планет(по крайней мере, подобных по некоторым характеристикам), до сих пор полностью не доказана наукой, хотя специалисты считают ее вполне вероятной.
 • Существование "промежуточного"...
И хотя не все...
".
albatta cidi sanu bilgisiz sannu anlatuwu bik sikli. mon susu yazmadagu minnin hipoteza buyun ca iysa cidi cir on cirnin icki tozolosondagi birsi birsinin icindagi cir qatlaru >>↑. moris bukaylnin cir bilan kuk arasundagu aybirlar turundagu ayatlar turunda fikiringa tanqiyt. on onlarnu galaktikalar arasundagu gaz diyp anlawnu taqdim iyta. qara narsa yazgan >>303.htm#cirBilanKugArasu1: "Еще один момент может удивить тех, кто читает Коран сегодня — в его Аятах говорится о трех группах сотворенных объектов: о тех, которые в Небесах; о тех, которые на Земле; о тех, которые сотворены между Небесами и Землей. Вот несколько таких Аятов:  — Сура 20, Аят 6: ", tekstu tiginda↑," "Ему принадлежит то, что в Небесах, и что на Земле, и что между ними, и что под Землей"  — Сура 25, Аят 59: b1 "... Который сотворил Небеса, и Землю, и то что между ними, в шесть периодов ..."  — Сура 32, Аят 4: b1 "Аллах — Тот, Который сотворил Небеса и Землю и то, что между ними, в шесть периодов ..."  — Сура 50, Аят 38: b2 "И сотворили Мы Небеса, и Землю, и то, что между ними, в шесть периодов, и не коснулась Нас усталость" Упоминание о том, что есть "между Небесами и Землей", можно найти и в следующих Аятах: Сура 15, Аят 85; Сура 21, Аят 16; Сура 43, Аят 85; Сура 44, Аяты 7 и 38; Сура 46, Аят 3; Сура 78, Аят 37. ... трудно так просто себе представить. Чтобы понять эти Аяты, необходимо обратиться к самым последним наблюдениям человека за существованием космических Метагалактик, а также непременно поинтересоваться новыми фактами, установленными современной наукой о формировании Вселенной, начиная с простейшего ... . Всем этим проблемам будет посвящен следующий параграф. Но перед тем, как перейти к этим чисто научным проблемам, желательно резюмировать основные моменты, по которым в Коране приведены сведения о процессе Сотворения мира. ... : Существование шести периодов в процессе Сотворения мира в целом. Сопутствующий характер, одновременность во времени, взаимосвязанность этапов Сотворения Небес и Земли. Создание Вселенной из первоначально однородной массы, представляющей собой единое целое, которое впоследствии разделилось, дифференцировалось. Множественность Небес и планет, подобных Земле. Существование некоего промежуточного Мироздания "между Небесами и Землей".", >>303.htm#cirBilanKugArasu2: "Некоторые данные современной науки, касающиеся процесса формирования Вселенной Солнечная система ... Галактики Формирование и эволюция Галактик, звезд и планетных систем ... Концепция множественности миров ... Межзвездное вещество Суть изначального... в сгущении...с последующей его фрагментацией на первоначальные...в свою очередь, разделились... В результате последовательных фрагментаций, помимо основных элементов — Небесных тел — появились еще и так называемые "остатки", по-научному называемые "межзвездным галактическим веществом". ... Несомненен и факт существования так называемых "мостов" из газового вещества между Галактиками. Хотя эти газы ...", >>303.htm#cirBilanKugArasuTanqiyt: "Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении мира Мы рассмотрим пять основных моментов, касающихся Вселенной и процесса ее формирования, по которым даны сведения в Коране.
 • Шесть периодов процесса Сотворения Небес и Земли, в течение которых, как это ...
 • Наукой была доказана параллельность и взаимосвязанность двух этапов ...
 • На начальном этапе формирования Вселенной существовал некий "дым", о котором ...
 • Множество Небес, обозначенное в Коране числом 7, о смысловом значении ...
 • Существование "промежуточного" Мироздания между Небесами и Землей, на которое указывает Коран, можно сравнить с открытием так называемых "мостов", образуемых веществом, присутствующим вне пределов изолированных астрономических систем.
И хотя не все проблемы, поднимаемые в описаниях Корана, были полностью подтверждены данными науки, между ...
". minnin teoriya buyunca cir bilan kuk arasundagu aybirnin narsa iykani anlasila, on tiriklik— usumluklar, haywanlar ham kisi yasagan aybirlar, tehnika. monlar qatlawlulugu buyunca uzlari "cirlar"nin qatlawlulugu bilan ham "kuklar"nin qatlawlulugu bilan cagistirirliq. --------------------------------------------------------- dalillar, mon yazmanu yazganda qullangan kitaplar, onlarga kuckular:.
>>qor'an
kitabu ham
onnnun urus
caga durt
tarcimasi↓,
>>moris
bukaylnin
"bibliya,
qor'an ham
fan" kitabu↓,
>>harun
yahyanun
"qor'annin
mogcizalaru"
kitabu↓,
>>11nci
siynif
astronomiya
darislik
kitabu↓,
>>"kosmos
ensiklo-
pediyasi"↓,
>>"kup
bilirga
tilasan"↓.
{chm fayl} urus caga tarcimali qor'an. mon 78:12↑, 55:33↑, 2:29↑, 20:6↑, 20:4↑, 79:27-33↑, 37:6↑, 65:12↑, 51:47↑, 88:18-20↑, 78:6-7↑, 31:10↑, 21:31↑, 16:15↑ qor'an ayati tekstlarini mon fayldan aldum: "crimean.org"da "Koran.chm", qay birlarini bir az tozattim, qaybir urunga ostka yazila torgan kickina aliflarni quydum, zur normal aliflar tora iydi; qay birlarini tozatmadim son koyon ca qaldurdum. ham tagun monday hatalar bar bugay: ى harifi urununga ي yazulgan; سَوَاء ham السَّمَاء kibik urunlarda ahurgu kilis harakasi tosorolop qaldurulgan. garap yazuwu "Traditional Arabic" srifi quyulgan bulsa dorosrak, lakin on لا bilan ۚ ni doros kursatmadi. on faylda durt urus ca tarcima da bar. moris bukayl yazgan "bibliya, qor'an ham fan" diygan kitaptan fayllar, tekst ham rasim zurlugunu kursattim: index.htm 2kb+35kb "БИБЛИЯ, КОРАН И НАУКА" info.htm 1kb+6kb "Информация о книге" 303.htm 42kb+47kb "Сотворение Небес и Земли" 304.htm 46kb+78kb "Коран и астрономия" mon kitap "islamua.net"ta bar: "bqs.chm". qor'an ayatlari yazilgan rasimlarinin tos sanu 8 iydi, 3ka qaldurup (3ka qadar kimitip), kickinayttim. on rasimlarnin bir nicasi mon bitta da bar, onlarunu bir az tozattim, bir sakin citmay iydi. min mon kitaptagu durt fikirga tanqiyt yazdum >>↑. harun yahyanun "qor'annin mogcizalari" kitabinga tanqiyt↑ka dalil. kitap tisi, titul biti, kiris, avtor turunda maglumat, ictalik bilan birga barisi 8 bitli skanlagan kitap bitlari urus ca: dijavu sakilinda: mon djvunu ayurum papkaga (?sawut?qa) saqlaysu, conki isimlari qabatlana, yagni "image" diyip atalalar 8 bitli "indirect" djvu 96kb mina on kitaptagu tanqiytlanasi urunnun gina fayllari - 1 bitli djvu fayllar: Image07_0001.djvu 20kb СЛОИ АТМОСФЕРЫ, Image08_0001.djvu 11kb, ahuru 1 bitli fayllarnu gina ayirim-ayirim saqlasan, onlar yaninga monno da al: Image08_0001.djbz 1kb basqa bitlari: CudesaKoranaTanqiytDalilKitap.djvu 81bayt Image01_0001.djvu 18kb tis Image02_0001.djvu 1kb "bismillahirrahmanirrahim", bir "picat" Image03_0001.djvu 12kb "k citatelu" Image04_0001.djvu 12kb "ob avtore" Image05_0001.djvu 6kb titul biti, tipografiya, telefon, sayt adreso, e-mail, "isbn" Image06_0001.djvu 6kb "oglavleniye" tiiksti sikilli bik gadiy bulup yazilisi kitaptagi ca saqlalmagan amma 2 rasimli hitimiil, yana bitda acila: htm 20kb rar arhiv icindagi hitimiil: rar 30kb rar icindagi pidiif: rar 170kb, 170kb, "djvu"↑ 96kb qina sayt biti: "miladiy" 2006nci yilnin 18nci aprelinda saqlalgan, urus ca: rasimsiz gadiy tekst htm, yana bitda acila: htm 44kb rar icindagi rasimli htm, rasimalarini kicirayttim: rar 91kb on uzu, yana bitda acila, urus ca, onda basqa tillar-da bar: harunyahya.ru/quran_leads_way_science_ru04.php 319kb sayt bitindan tsitata: Слои атмосферы В аятах Корана, содержащих сведения о Вселенной, говорится, в частности, о том, что небосвод устроен в семь слоёв. Слово "небо" употребляется в Коране как для обозначения всей Вселенной, так и для обозначения неба нашей планеты. "Он - Тот, Кто сотворил для ваших нужд все сущее на сей земле. Затем Он приступил к (созданию) небес и в них построил семь небесных сводов. Аллах, поистине, о всякой вещи Знающ!" (Коран, 2:29). "Он утвердил создание небес, что были как бы пеленой из дыма… Он семь небес в два дня установил и каждому назначил службу" (Коран, 41:11 - 12)Если рассматривать данное слово во втором значении, получается, что "небо Земли", то есть атмосфера, создано в семь слоёв.Сегодня же известно, что земная атмосфера имеет несколько различных слоёв, расположенных один над другим. Более того, как и указано в Коране, она состоит из семи основных слоёв… 11nci siynif astronomiya darislik kitabu. "utf-8" tekstu, hatalu, 17 kilobayt "rar": astr11.rar. "indirect djvu", 383kb: directory.djvu. image01_0001.djvu tisi; image02_0001.djvu titul biti; 03 kitap turunda maglumat: "bbk", "isbn", "©"; 04 ictalik; 05 kitap turunda maglumat: basu, tiraj; 06 yoldozlarnun kilip cigisi ham evolutsiyasi; 07 planetalarnun kilip cigisi: cir bilan qoyasnun yasi, qoyas sistemasu turunda maglumat, kant bilan laplas fikirlari; 08 planetalarnun kilip cigisi; 09 planetalarnun kilip cigisi turundagunun ahuru, galamnin evolutsiyasi; 10 biznin galaktika; 11 basqa galaktikalar; 12 bir galaktika foto surati; 13 galaktika tuplanuslaru; 14 metagalaktika; 15 galamnin kinayuwu; image16_0001.djvu astronomik biramlik; image17_0001.djvu parsek. urtaq "djbz" fayl: 12 kb image10_0001.djbz, 12 kb image17_0001.djbz. kosmos ensiklopediyasi. 30 {ikisar bitli} bit, skaner bilan alungan. "utf-8" "html" 186 kilobayt "rar": fk.htm.rar. "utf-8" "txt" 58 kilobayt "rar": fk.txt.rar. "djvu"su 1139 kilobayt, monda quymadum. kup bilirga tilasan. kbt.htm. --------------------------------------------------------- tarcima:. >>al-qor'an 55:33 tarcimasi↓, >>al-qor'an 78:12 tarcimasi↓. al-qor'an 55:33>>↑ tarcimasi: igtibar, monoso ondagu suz bortoklarini tanur ocon gina cita, qoro latin hariflari bilan gina yazulgan, ostama "diakritik" tamgalarsuz: yamagsara 'alcinni wa 'al'insi 'in 'istatagtum 'an tanfuzu min 'aqtari 'assamawati wa 'al'ardi fanfuzu, la tanfuzuna 'illa bisultanin. yamagsara - ya+magsar+a. ya - "ya!", "ay!" sikilli: "ya kisilar!". indasuw, igtibarni calip ituwdur, indasuwnun basu. magsara - magsar+a. magsarun - ciylis, camgiyat, qardaslar. magsara - ?. 'alcinni - 'al+cinn+i. 'al - bilgililik artikli. cinnun - cin. 'alcinnun - siz cinnar, yagni bilgili, qaysu cinnar: monno isita torgan yaki isitirga tiyis barca cinnar. 'alcinni - {siz cinnar}nin. wa - bilan, ham. 'al'insi - 'al+'ins+i. 'insun - kisilar. 'al'insu - bilgili kisilar, yagni "ay siz monno isita torgan kisilar!". 'al'insi - {siz kisilar}nin. 'alcinni wa 'al'insi - {{siz bilgili cinnar} bilan {siz bilgili kisilar}}nin. magsaru 'alcinni wa 'al'insi - kisi bilan cin halqu - barca kisilar bilan barca cinnarnin ciyinisi. ya magsara 'alcinni wa 'al'insi - ay barca kisi bilan barca cinnin ciyinusu. 'in - agar, sa. 'istatagtum - tiladiniz. 'in 'istatagtum - agar tiladiniz iykan, agar tilasagiz, tilasagiz. 'istataga - tiladi. 'an - sonno ki. tanfuzu - utup cigasiz, mon suz tilak sakilinda; nafaza - utup ciqti. 'in 'istatagtum 'an tanfuzu - tilasagiz sonno ki, utup ciguwuguznu; utup ciguwuguznu tilasagiz. min - dan. min AAA-in - AAAdan. 'aqtari - 'aqtar+i. 'aqtar - diametrlar. qutrun - 1: il, olka, yaq; 2: yaq; 3: diametr; 'aqtar - illar. min 'aqtari - diametrlarundan, ciklarindan. tanfuzu min 'aqtari - diametrlarindan utup cigasiz. 'assamawati - 'al+samawat+i. samawatun - sama'+at+un. sama'un - bir kuk. samawatun - kup kuk. 'assamawatu - bilgili kup kuk, yagni son kup kuk ki, on bilgili, narsa iykani, yagni biz kisilarnin ostondagu kuklar, yaki "susu kuklar". 'assamawati - {biz kisilarnin ostondagu kuklar}nin. wa - bilan, ham. 'al'ardi - 'al+'ard+i. 'ardun - cir, tufraq. 'al'ardu - 1: cir saru, biznin planeta; 2: bilgili cir, tufraq; 'al'ardi - {susu cir}nin. 'assamawatu wa 'al'ardu - susu kuklar ham susu cir. 'assamawati wa 'al'ardi - susu kuklarnin ham susu cirnin. 'aqtaru - diyameturlar, ciklar; illar. 'aqtaru 'assamawati - son biznin donyadagu kuklarnin diyametirlaru. 'aqtaru 'al'ardi - son biznin donyadagu cirnin diyametirlaru. 'aqtaru 'assamawati wa 'al'ardi - susu biznin donyadagu kuklar bilan cirnin diyametirlaru, ciklaru. min 'aqtari 'assamawati wa 'al'ardi - {susu biznin donyadagu kuklar bilan cirnin diyametirlaru}dan. fanfuzu - fa+nfuzu. fa - sondan son, basqa magnalari da bar. nfuzu - utup cigigiz. la - ma, tugil. la AAA - AAA tugil. tanfuzuna - utup cigarsiz. la tanfuzuna - utup ciqmazsiz. 'illa - dan basqa, suz. 'illa AAAin - AAAdan basqa, AAAsuz. bisultanin - bi+sultan+in. bi - bilan. biAAAin - AAA bilan. sultan - . bisultanin - . 'illa bisultanin - . al-qor'an 78:12>>↑ tarcimasi: igtibar, monoso ondagu suz bortoklarini tanur ocon gina cita, qoro latin hariflari bilan gina yazulgan, ostama "diakritik" tamgalarsuz: wa banayna fawqakum sabgan sidadan. wa - ham. banayna - bina qildiq - tozodok. banayna - biz tozodok. fawqakum - ostonozda. fawqa - ostonda. kum - siznin. fawqakum - siznin ostonozda. sabgan sidadan - sabg+an sidadan. sabgun sidadan - {sidadun}nin {sabgun}u. sabgun - cidi. sabgun - cidaw. sadidun - {bir qatig}. sidadun - {kup sanlu qatig[lar]}. sidad+an - {sidadun}nin. sidad+an - {kup sanlu qatig[lar]}nin. sabgun - cidaw. sidad+an - {kup sanlu qatig[lar]}nin. sabgun sidadan - {kup sanlu qatig[lar]}nin cidawu. sabg+un - cidi. sabg+an - cidini. sabg+an - cidawni. sabg+an - {sabgun}nu. sabg+an sidadan - {sabg+un sidadan}nu. sabg+an sidadan - {{kup sanlu qatig[lar]}nin cidawu}nu. sadid - 1: koclo, qatig, niq, intensiv(qizuw, quwatli harakatcan); 2: kisak, urus ca: rezkiy;. "sadid" bilan baylanisli: sadda - 1: nigitti; 2: tarttu; 3: sadda gala AAA - AAAga bas-tu; 4: bayla-di, bagla-du;. bana - 1:tozodo; 2: nigizlandi. bina' - 1: tozuw, qorow; 2: bina, qorolma; 3: struktura, tozolos. --------------------------------------------------------- ictalik: buluklar:
>>fikir uzu↑,
>>tanqiytlawlar↑,
>>dalillar ham
qullanulgan
kitaplar↑,
>>qor'an
ayatlarini
tatar caga
tarcima iytuw↑,
>>bitni
koylaw↓.
koylaw: bitni koylaw: garap harifi bilan yazgan urun sriftini uzgartuw. garap harifli yazuwnu kur: عَرَبْ حَرْفْلى يازُوْنى كُرْ. sriftnin isimini ""dan saylap alup . "arial unicode ms" quygac yul arasu kinaydi ham ondan son kiri butanni quygac taraymadu, ham bitni yanartqac ta taraymadu, brawzirnu sundurup yandurgac qina.
Hosted by uCoz