saharda zur yort tozuw ocon
kickina oylarni quwu - zolom.
monday zolom qazan uzagindan
kisilarni basqa yortqa kucurganda buldo
ham minnin kurganim bar qazanda musin
uramo yanonda sazloq yanonda iski yortlar
bar, onlardan "visilayut", ham qazan suwu
buyunda "energetika universiteto" yanonda da
"visilayut", yagni "yorttan cigaralar",
qazan uzagindagi iski yortlarda
toruwcolarnon yortlaron yanartqanlar,
cittan kup etajlo oydan fatir birip,
ham bugon - 2006nci yinin 24nci iyunu
televizordan kursattilar ki, maskawda
koc qullanop yozlap militsiya bilan
quwup cigarganlar, "yujnoye butovo"da.
oydan quwup cigaruwcilar bilan
allah sugusurga rohsat iyta
"baqara" surasinda.
"cin huca faqat allah, a kisilar faqat arendatorlar gina,
ataqlo fikir: "ulganda uzlari bilan bir narsani da alop
kita almaylar", yagni materiyal aybirlarni." >>pp#h.
allah qor'anda oydan quwup cigaruwco bilan
sugusurga rohsat iytkan a oyno "pod zalog"
alalar! "ribaco"liqnin "gadiy" kisilarni quwarga
momkinligi bar, zakonlastirilgan, a monlay quwuw
allah tarafondan tiyilgan, haqsoz is,
"ribaco"loq ta tiyilgan, "riba"coloq
tiyiluwu turunda maqala bar >>.
sonlay uq sahar cirinda zur oy salmaqco bulup
kisilarni quwu da haqsoz. nislap bus urunda,
awolda salmaylar? "azrak awol halqonga
bulusurlar iydi!". boton kisinin boton milki
arendaga alongan sikilli gina bulgac >>pp#h, 
"privatizatsiyalangan"-"hosusiylastirilgan"
ham "hokumattan arendaga alongan" diygan
ayormanon magnasi az qala, alla
"privatizatsiyalanmagan" oylardan quwup
cigaruw hoququno alop qalmaqco bulamo hokumat?
"sovetskiy soyuz" waqotonda boton milikni
hokumatka bir yulu algannar, tartop algannar, a
hazir iysa boton kisiga bir yulu privatizatsiyalaysi
bulup ciga, busqa! yaki {boton kisini da, kisilarnin
botonosono da} {privatizatsiyalamaska}, lakin oyondan
quwup cigaruw yaramay.
kisinin uz oyonda torowo
bik mohim aybir.
ham monnon sababi urlawnon tiyiluwu sababi bilan ohsas.
aybirsi urlangan kisinin plannaro bozola, oyondan quwup
cigarilgan kisinin da plannaro bozola, agar "aldan uq kisatip
quyganda bozolmay bit" diyasiz iykan, on ocoraqta on
botonlay plannar tozoy almay!.
kisi vincester-"jostkiy disk" tugul, sutup tartop alop
butan kompyuterga quyup bula torgan.
kisinin boton sahisi ham organizmonon tormoso
gadatlangan yasaw urununga baylangan ham
boton plannaro, "toraq punkt"lar "us"a, uzgara,
yana kibitlar acola ya yabola, yana oylar salona,
agaclar uturtula, mon islarnin son hatlik kup
nickaliklari, mon awol-"toraq punkot"non uzgarisindagi
boton narsano bila bit on onda yasawco!,
ham kisi boton kursularini bila,
onnon ni caqlo kup kursularo bilan isapsiz-hisapsoz
baylanislari tozolgan, vincesternon cibiqlaro on hatli
kup tugul!, nislap on kickina oylarni quwucolar
sonno anlamay?, onlarnon kursularo bilan baylanislari
onlay uq kup, niq tugulmu alla?
organizm ocon urun son hatli mohim!
hatta on kisi hikmatsiz, "prosto tak" qina mon
urununda tuwmagan bit! ayda tuwmagan ic on!
"tuwuwunu da kisi 'tlasa-qayda' tuwmay bit!".
kisi ul kup-kup kuzanaklar. bir torlo kuzanaklarni
bir metrga kucurup quyganda da ulurga mojet-momkin,
masalan bir iski ipi kisagi ostondagi gombacik ya
butan mikroorganizm usup utura 'di', onno bir
metrga kucurup quysan da dimliliqnin, temperatura-
cililiqnin uzgaruwo arqasonda on tor kuzanak ulup
basqaso usarga momkin. kuz aldonozga kildiriniz,
"sto tvoritsa v tele celoveka"-kisi taninda kuzanaklar
bilan ni bula!, kisini da kisak kina kosmosqa cigarop
quysan ul onda hawasozloqtan, salqondan, radiyatsiyadan
sonda uq ulacak, allah tilasa, albatta; radiyatsiya bilan
salqon uldurganci hawasozloq ta citacaktir. amma 1 km
ara da kisi kuzanaklari ocon turu ta'siri gina da
cinlap torop ta gayat mohim.
har urunda yasawco kisilarnin organizmnaro uz yasaw
urunnaronga riziq, hawa ham basqa "sart"-"usloviye"-resurslarnon
bir molekulaso isabinga hatli cutlanilgan, caylasqan!
uylap qaraniz, suw buyunda yasay torgan kisinin
upka kuzanaklari dimli hawa suwlarga caylasqan,
a suwdan yiraqta, tawda, qoro hawada yasagan kisinin
upka kuzanaklari qoro hawa suwlatorga caylasqan.
albatta kisini hatta bir kilometrga kucurup quyuw da
turudan-turu organizm ocon zur zolom ham ziyanlo
ham faydasoz, ham kupka kimrak araga da!
a "turudan-turu" tugullari - yorow yiraqliqlaro
uzgara, masalan, ham basqalar.
ham on kisinin ham oyondan quwup cigarilgan
kisinin cinlap ta sugusurga haqo bar!
"nobel premiyasi lawreyatlaronon 'orloq'larono usturup
qaragannar 'di', botonlay ata-analaro bilan baylamay ca,
bir urunda, bir cit gailada, birsi da alla ni aqollo bulmagan
'di', yagni gennaro ta'siri tabolmagan 'di'", albatta sonlay,
"aqolloloq on gennarga yazolmaganmo iykan?" diyp uyladolar
mo iykan alla? on bit camgiyawi tormostan, kitaplarnon
kuplugundan tora, a gennarga kubusun ca himik reyaksiyalar,
azoq iskartuw turunda yazolgandor, organizm tormoso turunda,
bas miyindagi fikirlarnin tormoso turunda bik azdir, bas miyindagi
fikirlar, har kim bila ki, kitap uqup uzgara, onnon "gen"naro
kitaplarda. a oyondan quwup cigaruluwdan quruqup torgan kisi
narsaga omtola ala? narsaga on nindaydir injener bilimnari alorga
omtolson, son bilimini qullanop uz baqcasonga suw siptiruw
caylanmalari, teplitsalar yasarga ya iysa uz oyonga bir torlo
kabel suzurga, ya abzaronga mallaro ocon caylanmalar
yasarga ya iysa oyonda nindaydir mehanizmnar yasap quyurga,
ya uzu yanondago yilgaga kupur yasarga ya kursu-tira ocon
kibit acop cibarirga kilacakta momkinligi
bulmagac? kilacakta uzu citta yasayacak bulgac, on nislap
on yilgaga kupur yasarga qiziqsin, albatta allaho rizalogo ocon
yasasa bula. amma mon sonday hucasozloq ki, onday
hucasozloq ocon sovet zamanono sugalar, sovet zamanonda
barloq oylar hokumatninki bulgan ham on hokumat kisilarni
quwup cigargan, fermalar-fabrikalar da hokumatninki bulgac,
kisilar onlarno "razvivat" iytmagan, ni ocon "razvivat" iytsin
on onno, uzununku bulmagac? onnon "razvivat" iytuwu
butan kisiga osamasqa ham yasagan aybirsi hokumat tarafondan
uzgartilirga-cimirilirga momkin bulgac? sonlay iytip, agar bilim
alorga omtola torgan kisi kirak iykan hokumatka, ham uzunun yasay
torgan tira-yagono "razvivat" iyta ham qarap-cistartop tora torgan
kisi kirak iykan hokumatka, kisilarni oylarindan quwup cigarmason!.
ham aytirga kirak bir suz bortogo: cahannam. yagni zolom islawcolar
onda ilagirga momkin alla birsa.
"v kontse kontsov" quwup cibarip on urunda uzlari yort
tozorga tilawcolar basqa urunga rizalasirga tiyislar ic indi!,
uz oyondan quwuluwco kisi kitarga rizalasirga tiyis tugul!
mon qicqirtip talaw ic indi, "vimogatelstvo"mo iykan urus ca,
yagni yasirmay ca-qacmay ca urlaw, tartop aluw, baro tik
qulga totop bula torgan aybir tugul, a urun urlana, talap alona.
bir fikirlaw usulu bar - kickina uzgarislar anlasilmasa, onlarnon
zuraytop qararga, son usulnu qullanop qaraiq: kunul bilan gina
negrlardan afrikano tartop alaiq, cukcalardan tundrano tartop alaiq,
negrlarno tundraga cibarik, a cukcalarno bilan aq tanlilarni afrikaga,
monnon ni daracada ziyanlo iykano anlasiladir, onlarnon organizmnaro
bit botonlay uz klimatlaronga caylasqan, onlarnon 90% ulup bitacak,
a balalaro yagni ikinci "pokoleniye" az-maz caylasobraq usacak alla
birsa, amma baro bir onlar optimalliktan bik yiraq bulacaqlar, ham
mondan bir ninday fayda kotarga kirak tugul!,
yaki pingvinnarno botonosono antarktidadan
quwup cigarip ekvatorda totiq, soraw: niga on pingvinnarnon
-70 gradus salqonnarga cidaw ostaloqlaro "razvivat" iytilgan
yaki birilgan allahu tagala tarafondan???.
a strawus bilan begemot-hippopotam-?{suw siyiri} larono
botonosono antarktidaga quwup cibarik! albatta onlar onda
baroso da ulup bitacak. mondan bir torlo fayda bulacaqmo? yuq!
mutatsiyalar ziyan
gina kildira, alla birsa. http://www.evolutiondeceit.com.
konyaq afrikadago ham avstraliyadagi aq tanlilarnin
qoyastan tirilari aworta 'diy'. 
agar kim da bulsa ayta iykan, "kisini bir kilometrga
kucturuw bik kickina ara indi, tundradan ekvatorga
kucturgandagi sikilli klimat niq uzgarmay." diyp,
mon ya yalgan, ya hata fikir. kuzanaklar tormoso ocon
mon bik zur ayorma bulurga bik momkin
ham bas miyindagi kuzanaklar ocon zur bulmagan
uzgaris ta kisinin miyinin talant-salatini, zirakligini
kimitirga momkindir
ham kisi bit
on ali haywannar sikilli haywan tan gina tugul, on
bir maglumat ciyiluwco urun, ham onno butan cirga
kucurganda boton maglumat agomnaro ozola,
bas miyinga "hatir qapcogo"nga ciyilgan bik kup
maglumat kiraksizga aylana, kisi uzu sahis bularaq
uldurula, iski sahisi olos ca bitip yana sahis-psihika
formalasorga macbur bula,
bas miyi kuzanaklaringa
siqrana-siqrana uzgarirga ya ularga turu kila, ham basqa
kuzanaklarga da, conki suw sostavo uzgara, hawa dimliligi
uzgara, azoq sostavo uzgara. sonlay iytip, kisini oyondan
quwuw onno ulduruwga ekvivalent-tin, ham
on kisi yasagan urunnun miyini kisip atuwga tin,
conki on urunnun ususunu-qayda kirta, qayda yul,
qayda kupur, qayda agac, qayso urunnu nicik qullanop
bula, yagni mon urunnun "tan tozoloso"no kisi baso icindagi
miy koordinatsiyalap tora iydi.
"...a oyno "pod zalog"
alalar! "ribaco"liqnin "gadiy" kisilarni quwarga
momkinligi bar, zakonlastirilgan, a monlay quwuw
allah tarafondan tiyilgan, haqsoz is,
"ribaco"loq ta tiyilgan,..."
hazirgi biznin ildagi "nalog" ta bik uk doros tuguldor,
conki bir gadiy kisi gadiy gina yasap
yatsa da "nalog" tularga tiyis bulup ciga!,
yagni bir cirda bir uzu uz koco bilan yasay
torgan kisi oyo ocon, ciri ocon "nalog" tularga tiyis
bulup ciga, uzu oy salop, uzunga asarga uzu azirlap,
"natural hucaloq" bilan yasay torgan kisi,
on ni ocon tularga tiyis son, a mina mosolman
"zakat" sistemaso buyun ca baylogo bir bik kup
bayloqtan artograq bulsa gina tularga tiyis.
qaybir kisi ayta "dawlat bit onno saqlay, sonnon
ocon tularga tiyis", monga qarso, on kisi dawlat
saqlawonga mohtac iytip his iytmaska da momkin
bit uzunu, ham on nalognon bir oloso gina "oborona"-
armiyaga bara, ham on kisi mon cinlap ta mon
armiyaga mohtac bulmasqa momkin, conki onno
allah saqlay, ham on kisi bir ninday da cit il kisilarindan
quruqmasqa momkin, a armiyani bit "cit il basop kirsa
kirak" diyp asraylar. "yuq, onlay tugul, armiya onno
cinlap torop ta saqlay." diyir balki kimdir, monga qarso,
yuq, onlay tugul, mon fikir - sonlay diyp uylawconon
gina fikiri, a onlay uylamawco tigi kisi monlay diyp
uylaydor masalan: "minga a.q.s. kisilari tiymas,
min onlarga isanam, onlar aybat kisilar, minga qitay
kisilari tiymas, min onlarga isanam, onlar aybat kisilar,
minga rossiya kisilari tiymas, min onlarga isanam,
onlar aybat kisilar, onlar da kisi haywannar, min da kisi
haywan, min cir saronda yevraziya kontinentonda yasap
yata torgan bir haywan." diyip uylaydor masalan, ham
onnon haywan ham sonnon ostonga kisi da 'bularaq',
yagni bulganga kura
monlay uylarga tulu haqo bar!, a kimdir
qitaydan ya iysa a.q.s.dan ya iysa "terrorist"lardan
ya iysa uz ilindagi kimdandir qurqa iykan, on onnon
uz problemaso. yaki kisi uylarga momkin
"atiy-aniy-abiy-babaylardan qalgan boton kisilar
minnin "yiraq tuwgan" abiy-apa-sinil-inimlarim." diyp,
ham "allah minni har torlo ziyannan saqlar, barca
narsanin ziyanondan ul saqlay ala, ziyan kilsa
allah rohsati bilan, min onga riza." diyp.
"..."...a oyno "pod zalog"
alalar! "ribaco"liqnin "gadiy" kisilarni quwarga
momkinligi bar, zakonlastirilgan, a monlay quwuw
allah tarafondan tiyilgan, haqsoz is,
"ribaco"loq ta tiyilgan,..."
hazirgi biznin ildagi "nalog" ta bik uk doros tuguldor,..."
monlar tabigattagi ca tugul, "tabigattagi ca tugul aybirlar
doros tugul" diygan fikirda doroslok, hikmat bar.
sahar-awollar
"razvivatsa"
iyta. agar mon
"razvivatsa"
iytuw allah qusqan qagiydalar buyun ca bara iykan,
haqlo, doros "razvitiye", agar allah qusqan-boyorgan
qagiydalar buyunca barmay iykan, mon "razvitiye"
haqlo tugul, doros tugul.
agar bir kisi tilay iykan, on uzu da 5 etajlo yort sala ala
bit!, agar tilamay iykan, 'diymak' cinlap ta mon tosta
aliga 5 etajlo yort salorga kirak tugul. ham
on urunnu "bus, bir gaila gina yasay, aram." diyp uylaw
doros tugul, on urun bus tugul bit - onda bit usumluklar!,
yagni "aram." diyp borcolaso tugul.
on urun ali 5 etajlo
yortqa azir tugul yaki bir qaycan da azir bulmayacaq,
misal ocon qoyasta bir qaycan da 5 etajlo yort salmaslardor;
on kisi uzu salmasa balalaro salor balki, allah tilasa.

onday oydan quwuw hallari
bar bugay - qazandago musin
uramo yanonda, sazloq yanonda
sonday iski awol oylari bar. ham
qazan uzagindan da kisilarni quwup
cigargannar! mon allah tiygan istir.
mon allah tiygan istir. agar kimlargadir
zur 20 etajlo oy salorga kirak iykan,
uzakta urun yuq iykan, ocon botonlay
sahar citinda, qirda urun izlarga ham
sonda salorga kirak!. mon oydan quwup
cigaruw zur zolom mon cinlap ta "sovet
zamano"dan qalgan yaman gadattor.
"hokumat oyo bit ul!" diyganga cawap:
"privatizatsiya"nin magnaliligi turunda
yazdom indi,
"cin huca faqat allah, a kisilar faqat arendatorlar gina,
ataqlo fikir: "ulganda uzlari bilan bir narsani da alop
kita almaylar", yagni materiyal aybirlarni." >>pp#h.
... boton kisinin boton milki
arendaga alongan sikilli gina bulgac >>pp#h, 
"privatizatsiyalangan"-"hosusiylastirilgan"
ham "hokumattan arendaga alongan" diygan
ayormanon magnasi az qala, alla
"privatizatsiyalanmagan" oylardan quwup
cigaruw hoququno alop qalmaqco bulamo hokumat?
"sovetskiy soyuz" waqotonda boton milikni
hokumatka bir yulu algannar, tartop algannar, a
hazir iysa boton kisiga bir yulu privatizatsiyalaysi
bulup ciga, busqa! yaki {boton kisini da, kisilarnin
botonosono da} {privatizatsiyalamaska}, lakin oyondan
quwup cigaruw yaramay."
on kisilar uz urunnaronga
kunukkan bit indi! on kisilarni quwup
cigarop zur yort salorga tilawcilar
"geopolitik ambitsiya"larindan bas tartson!
masalan minga qazan uzagi hic ta
"asubinniy" qadirli tugul! cir saronda
onnon bilan tigiz qadirliliktagi urunnar
bik kup!. qazan
uzaginin qadirliligi
narsada? on tarihtan
qalgan qadirlilik ham
on urun qazan suwu
buyunda da ham idil
buyunda da, ham bolaq,
suz unayindan, bir fikir
iska tosto ali, kuybisev
suw saqlagoco tozolgandan
son qazan suwu tamago
kuckandir indi balki,
"nu i sto", bir yulu iki
yilga buyunda buluw
biznin zamanda ilikki ca
uk mohim tuguldur indi.
a yilga tamagonda, har
halda dingizga qoya torganonda
bugay, baloq-mazar kubrak bula
bugay; ham iki yilga yanonda
buluw yul catondago port-pristan
buluw; "port", "pristan"narnin tatar
caso nicik iykan?.
"cin huca faqat allah, a kisilar faqat arendatorlar gina,
ataqlo fikir: "ulganda uzlari bilan bir narsani da alop
kita almaylar", yagni materiyal aybirlarni." >>pp#h.
... boton kisinin boton milki
arendaga alongan sikilli gina bulgac >>pp#h, 
"privatizatsiyalangan"-"hosusiylastirilgan"
ham "hokumattan arendaga alongan" diygan
ayormanon magnasi az qala, alla
"privatizatsiyalanmagan" oylardan quwup
cigaruw hoququno alop qalmaqco bulamo hokumat?
"sovetskiy soyuz" waqotonda boton milikni
hokumatka bir yulu algannar, tartop algannar, a
hazir iysa boton kisiga bir yulu privatizatsiyalaysi
bulup ciga, busqa! yaki {boton kisini da, kisilarnin
botonosono da} {privatizatsiyalamaska}, lakin oyondan
quwup cigaruw yaramay."
alla indi hokumatta "biznin babalaroboz
tirisip-tirisip yawlap algan aybirni icqindiraso
tugul, 'tot'aso" diyp uylap sonlay islaylarmi, onlay bulsa
da, boton aybirni {bir tigiz}, gadil "privatizatsiya"larga
kirak, yagni boton kisinin cirini da "privatizatsiyalarga",
yaki boton kisinin cirini da hokumatta qaldororga, kirak
ic indi, a agar tigilay "biznin babalaroboz
tirisip-tirisip yawlap algan aybirni icqindiraso
tugul, 'tot'aso" diyp uylaylar iykan, "balki
onlarnon babalaro yalgosqan bulgandor" ham
"balki onlarnon babalaronon maqsato waqotlo ca
gina yawlaw bulgandor" ham "'privatizatsiyalaluw
rossiya sostavondan ciguw' diyp isaplana mi ni?"
ham "on borongo zamandago yawlap aluwlarno
'qirgiyliq' diyp 'bayala'rga kiraktir?". ham suz
unayindan, balki on yawno "qazan tatarlaro"nga
allahnon irikli qiluwu "qazan tatarlaro"non imansoz
buluwundandor, masalan min onlarnon imanlo-diniy-
taqwa bulmagannaringa isanam ni ocondor,
onlarnon ni caqlo imanlo buluwlaro minnin ca hazirgi
tatar halqonon diniylik daracasindan kuruna, "qazan
hanlogo" halqo cin mosolman bulsa iydi, minnin ca
hazirgi onoqlaro monday bulmaslar iydi.
-mon gaybattir.. suz unayindan urus gasqarinin yartoso
tatar bulgan 'di'
 ham
bir fikir: uruslar on waqotta tatarlarga qaraganda diniyrak
bulgannardor ali, allah onlarno cahil, imansoz tatarlarga
qaraganda nigraq soygandir
>2822007m:yuq onlay tuguldur. qor'anda allahnon zalimnarni irikli
qiluwo turunda yazolgan, amma on ali allah zalimnarni
soya diygan suz tugul. >>din.htm#qawm<
ham bilgili ki,
qazan hanlogo kisilari idil buylap yorogan sawdagarlardan
mal talap iytkannar, monday narsani min "allah tagala
qarsonda hic haqsoz zolom is" diyp uylaym, siz da
monnon gadil tugul, doros tugul is iykanini sizasizmi,
idil yilgaso bit allaho tagalaninki, ham allah sawdani
rohsat iytkan amma aqcano 'ustur'uwno tiygan >>.
amma mon ocraqta usturuw tuguldur, a haqsoz yilgadan
utuwno tiyuw, a uz hoquqono bilgan halda baruwono dawam
iytsa onlarga haqsoz suguw, mallarono bozuw.
allah bit qor'anda hatta bus oy bilan faydalanirga rohsat iytkan!,
"nur" surasinda bugay.
"..."aqolloloq on gennarga yazolmaganmo iykan?" diyp uyladolar
mo iykan alla? on bit camgiyawi tormostan, kitaplarnon
kuplugundan tora, a gennarga kubusun ca himik reyaksiyalar,
azoq iskartuw turunda yazolgandor, organizm tormoso turunda,
bas miyindagi fikirlarnin tormoso turunda bik azdir, bas miyindagi
fikirlar, har kim bila ki, kitap uqup uzgara, onnon "gen"naro
kitaplarda...."
"gen"-"cin"-"qan" >>c.
kompyuter ni caqlo koclo bulsa da cunlo
programmasoz kocsoz,
aybat islay torgan bas, miy da kitaplardan
programma kirmasa uzunun momkinliklarini
qullana almasqa momkin.
"cun" suzu da "cin", "can" suzlari bilan
baylanislidir ali, >>c.

"t.ya." 2nci bit, 8nci iyul 2006 "hokumatnin kuzu - awolda."
yasalma, gadilsiz bayalar bulmasa iydi
ham agar onlarnon iscanliklarini qismagan
bulsalar iydi allah birsa mon "megaferma"larno
awol halqo uzu salgan bulur iydi.

awul bilan sahar turunda bir yazgan iydim >>.

urun mohim >>Ekologiya.htm#urunmohim.

bir sahar kisisi fikiri:
"on awol kisilari naloglar, yasalma bayalar bilan
islarga macbur iytilmasalar iydi, onlar uzlaringa
kirak qadar gina islarga tilar iydilar, sahar kisisini
asatorloq islarga tilamaz iydilar.". amma
yasalmaloloq on bir az tartsan macburiylik ham
zolom, ni ocon sahar kisilari awolda tormay son?.
>miladiy2007mart6: sonday hal: awol hucalogonga
awol kisi huca bugay yagni ilikki kolhozlar, a sahar
kisilarinin cirlari bik az ham mon bir yaqtan doros ta, onlar onda 
islarga barop yoroy almaylar bit, onnon ocon sonda kucup kitirga
kirak, kucup kitsalar sahar bulmas iydi, ikinci yaqtan,
kupculuk kisi, yartosonnan artogo bugay biznin ilda,
sahar cirinda yasay ham hazirgi tehnologiyalar bilan awol hucalogonda
islarga cinlap ta bik kup kisi kirak tugul, ham tago,
on usumlukno usturowga isilarnin kirtkan oloslaro
bik az, conki nicaqlo 'binihaya' kup himik reaksiyalarni
usumluk kuzanaklari icindagi kisilar yasamay,
qoyasno da kisilar qizdirmay, sonlay iytip, "usumluklarno
awol kisilaro sahar kisilaringa usturup asata." diyp kina
aytow hic doros tugul, barca riziq bilan kisilarni allaho tagala ta'min iyta.
>>>56nçı-"waqıyğa" süräsí 58ncí ayätí<
bir yaqtan qaraganda {hazirgi zamandago 'investor'larnon tatarstan awol
hucaloqlaronon aksiyalarinin yartosondan artoqlarono satop alowlaro
niciktir doros tugul kibik: min on hal turunda gacitlardan yazmalarno bir az uqudum,
(rayon gacitindagilarinin saqtayono uqumaganmondor balki, 2006nci yilda almadoq,),
yalganlawco 'investor'lar da bulgan, ham rayon gacitindan min uqugan qadarisindan
cunlap anlatop yazgan narsa kurmadom: arendamo on, satop alowmo, ni caqlosono
satop alow, hatta ali bir konno uqudum: "satop almaylar" diyp yazgannar,
ondan son {gacittan tugul} bildim ki, ilikki kolhoz cirinin yartosondan artogono-{kontrol
paketo}no investor satop ala iykan ham qalganonga kolhoz awolo kisilari huca iykan,
onlarono cinlap ta investor satop almay, arendaga ala, yagni "min uqugan on gacitta
"mosennicestvo" yasagannarmo ikan ni?" diyp siklanam,
min bilmaym a ilik kim ul 50%non hucaso bulup cutlangan?
>ä bälki 50%ını tügíldír..<
(suz unayindan, tatar tilinda sonday suzlar bar: "lam-mim", "bir awoz suz yuq".),
a investornon hucaso kim, yagni aksiyonerlaro? ul "ilikki kolhozco"lar cirlarini satqanda,
arendaga birganda {kim bilan satuw-alow iytalar iykan?}-sonno da bilmaylar mi iykan ni?},
ikinci yaqtan, {sahar kisilarinin da awol hucalogonga
iya buluwlaro normal kibik, "'investor' firmanon hucalaro arasonda sahar kisilaro
kuptur" diyp uylaym.}<
>älí işíttím ki, onnon hucaso bír-ikí kíşí imíş.<
ham
aytirga kirak, kisilarni monday iki siynifqa ayorolgan
diyp qaraw uzu uk normal hal tugul,
awoldago kisilar da sonday uq kisilar, onlar da
20 etajlo oy salorga momkin, allah tilasa,
amma ni gacap,
mon iki siynifqa buluw r.f. zakonnaro
buyun ca! saharda bir torlo qagiydalar,
awolda ikinci torlo qagiydalar!

awulda ni ocon 5 etajlu oy salmaylar?
niga awolda bis etajlo yort salmaylar?
alla awol kisilari uzlari da monga qarso indi?
azrak bulusur iydilar basu isinda.
"kanalizatsiya qayda bar, sonda bis etajlo
yort salaiq" diyp uylaylar mo iykan? yuqtor,
a agar sonlay iykan, mon ocoraqta mon
yalqawloqnon ziyano yuq mo iykan.
ni ocon qazanda biyik, zur yortlar bik kup,
kukmarada, ul rayon uzagi, bar,
amma qazandago sikilli biyik ta tugul,
kup ta tugul, a awollarda botonlay yuq?
mon sayir tugulmu? basqa torlo
haywan bulsa,
masalan tiyin, on rayon uzagi kukmara
turusunda da, basqa awollar turusunda da
yaqon ca bir tigiz taralop yasar
iydi urmanda.
mon yillarda, hazir 2006nci, yana oylarni
bazar artonga saldolar,
ham hakimiyat binaso artonga saldolar,
'dimak', haloq bazarga tartola ham
hakimiyat binasonga tartola bulup
ciga, minnin ca, yagni, on bazar
uzak bazar, rayon bazaro da
bugay ali hatta,
sonlay iytip, haloq rayon
uzaginga tartola,
on bazar artondago oylar
indi birsini birsi qaplap tora minnin ca,
ham onday oylardagi kisilarnin
yannaronda baqcalaro yuq, monnon
ziyano bar qay waqot >>,
mon problemano bir doros tugul {hal iytuw
yulu} bar: rossiya basqalasono
maskawdan peterburgka kucurgannar
bit ali, sonlay, on yul bik doros tuguldur,
conki kisini oydan quwup cigarganda
narsa bula, mon ocoraqta da son bula.
minnin ca, saharlaskan urun awortuw
urun ham on saharlarni dawalarga kirak,
"licit" iytirga.

yasalma saharga tartuw yullaro bar.

zur ham kickina oylarnin
faydalo ham ziyanlo yaqlaro.
zur oy, (2dan kubrak etajlo, kup fatirlo,
{qaralto-qura-baqca-isigaldo}soz),
qunaqhana sikilli, waqotlo ca.
kup etajlo
yortnon yugaro
etajlaronga
kutariluw qiyin,
uramga ciguw qiyin,
qiyin tugul, lift bar iykan,
liftqa energiya tabaso, tozatasi, monlar ocon tulaysi.
kup etajlo yortqa tin iytip
bir etajlo yortlar salonop quyulsa,
bir etajlo yortlar harbirsi cirdan maydan alop tora.
songa kura da indi, bilgili ki, kisi bik tigiz yasarga
omtolgan saharlarda, yagni kickina maydanda kup kisi,
kup etajlo yortlar salolgan.
mon maydan alow ikinci torlo
aytkanda cirni kulagalaw, usumluklarno kulagalaw,
yagni, tubada usumluk usmay diyp cutlaganda,
oc etajlo oynon tubasi 100 kvadrat metr 'di',
stenasonon cirdagi kulagasi 3*3*10=90 kvadrat
metr 'di', ocar metrdan oc etaj 10 metr kinlikli stena-diwar bulsa,
oc metrlo stenanon kulagaso oc metr, qoyas 45 gradus bulup tossa,
a son oc etajno cirga birar etajlo binalar iytip taratop salsan,
3*100=300 kv.metr tuba, 3*3*10=90 kv.metr diwar kulagasi.
sonlay iytip,
kup etajlo oy qoyas nurunu ekonomiyalay.
amma tubada aybir ustursalar iydi,
tigizlasirlar iydi, allah birsa, ya iysa qoyas nurundan energiya ala torgan
caylanma quysalar, usumluk ta qoyas energiyasini ala indi.
kup etajlo oyda
vibratsiya-qaltiraw bula.
kup fatirlo yortta kursular
tawoso isitila.
kup etajlo yortnon ostagi qatlarondan
kisiga ciguw qiyin bulgan kibik pisiylarga da.
1 metr vertikal buyunca kutariluw
10 metr gorizontal buyunca baruwga tin diyp
isitkan bar.
kup etajlo yort kisisinin isik aldo yuq, yagni
uramdago, oy icindago tugul, sahsiy urunu
yuq, on uramda instrumentlar, aybirlar qaldora
almay, uramda uzunu isik aldondago kisi sikilli
irkin-tinic-rahat his iyta almay, masalan tisqi
qiyafati turunda borcola, son sabaplar bilan,
kup etajlo yortta yasawcilar bina icinda
yasawga kubrak kunugup bitalar (ya balki
kirisin ca oyonga kirmay ca uramda yororga,
ham kirip-cigip yorowo awor da bit ali (bigrak ta
lift bulmasa)), yaray ali
qaybir balalar cayin lagerda bir etajlo binalarda,
uramda yasap ala.
isigaldo, qaralto-qura, baqca bala-cagaga
uynap usarga bik kirakli urun, ondago
momkinliklar fatirdagodan artoq albatta.
uz yorto bilan torgan kisi cinil gina
baqcasono qaray ham yisraq qaray,
a kup etajlo yort kisisi ya sirak kina barop
yoroy, monosonga energiya kirak, israf bit,
uz yorto bilan yasamaw, ya cay buyunga
dacasonga kucuna, monosonda qisin
dacaso, cayin fatiri bus tororga momkin.

>>hazirgi bizdagi diplom

hazir internet barloqqa kiluw
bilan 'zamana' uzgardi.
"ilik kisilarga aralasor ocon saharga ciyiluw kirak bulgan."
diyp uylap bula, a hazir internet baronda bar ca
qiyagaz islarini oyda, awolda uturup ta islap bulador.Hosted by uCoz