tubadan qar tosoruw:
biznin yaqta tubadan qar tosorow bar,
har halda "ocoroy" diyp ayta alam.
ni ocon onno tosorasi?
"uzu da tosa ic indi on!"!.
min monno kisilardan soradom.
ham uzum da sabap izlap
uylap yorodom.
birsi ayta: "tubani cirita".
a cay kono bit yangor da cirita
onlay bulgac.
ham onda sifir. sifir astonga
qazaq tisigindan ya sifir
arasondago yaroqtan kirsa,
ham tagon da ickarak kirsa
on caqta taqtasono da ciritir iydi.
a qato barip yawuco yangor
onday yaroqlarga kiruwcanraktir
irip yatuwco qarga qaraganda.
tagon bir fikir, sabap:
"on qar tubani watarga momkin".
mon sabap boton tubalarga da
qagolmay, minnin ca.
tagon bir kisinin fikirini onottom.
mon kisilardan mon fikirlarni
soraganco indi uk min bir
fikir taptom: qoyaslo yaqta
qar tizrak iray, tubanin qoyaslo
yagonda qar tizrak iray,
a ikinci yagonda aqronraq;
min uyladom, "tizrak irisa
nacarraq ic" diyip,
conki bit qar tizrak irisa
suw basuwlar qatoraq bula,
ham qar artoq tiz irisa on
cirga sinirga olgormaska momkin,
cirga sinuwu usumluklarga kirak bugay.
sonlay iytip, min "agar ziyano bulmasa,
tubanin qoyaslo yagondago qarno
kulagaga tosorasodor." diygan fikir
taptom.
a qarnon usumluklar ocon saqlarga kirak iykani
qirda yaz kono qarno kirtalawcolarga da bilgilidir.
amma qaralto-quralarno suw ciritadir.
mon qoyas nurunun qarno tiz irituwu
bilan bayli tagon bir yazmada fikir bar >>.

yulga qom sibuw:
qom sipmagan urunnun sonday bir
faydalo yago bar: taw toskanda
suwup quna tosason, tizrak,
a minuwco kisi bozdan
barmasa da bula ic, acoq
boznon qiriyinda gadatta
bozsoz, taydirmay torgan
urun bula.
ham tagon bir faydaso:
qom kimrak aram bula.
Hosted by uCoz