http://tugan-tel.at.tt/forum tuan tel Tatar tele turnda sxif YBS Ezlw Solar zlr Trkemnr Terkl xesnm xsi xatlan tiker subTrail Ker -------------------------------------------------------------------------------- Xaq kitab: duzn aama Bxslr -> Taqa baslmaan uy-fiker Uzan cep :: Kilse cep Yazan Xbr al Beri Terkl: 30 Apr 2003 23:36 Xbr: 703 Qaydan: Cir ste Qaldrd: 29 n 2005 20:24 Balq: Xaq kitab: duzn aama -------------------------------------------------------------------------------- Qr'nebezd duz praq xaywan dip atalan, w uln aamasqa qulan. Keelrg tabatn yrn slte birelgn, w tora-bara bu quu xaql buluna ber-ber artl dlillrne tababz. Barbz da belbezder, duzn aaw trle awrtulara kiter, ullar arasnda simer, simerdn kilgn awrtular, duzdan k toran trle ek/qantamr/pkd s toran slwlr. Berr ike yl elek ber fnni jurnalda tan ber qzq nrsne uqanmn. Trle terlek aaanda itt bulan may molekullar eklrebezd adraq kisklrg blen, w artraq aaan bulsaq ullardan kee may molekullar tzelep tnebezd cla, alqta ullardan qt alu en. Ber gen iskrm bar: duz tn tzelee kee tn tzeleen bik oxa, bun yax belbez, nki qayber illrd awrtqan keeg duz yrk/byerlre kerlr. Bun tan ber ya bar. Duz ite bik mayl, w an aaanda kee tnend hraq may cla. mma sr/sarq itendge may molekullar, aaw yulnda ad kisklrg blenep, yaadan kee may molekullar tzelep ken, kee tnend clsa, duz may molekullar is, kee may molekullarna oxa bula, ad kisklrg blenmi, ul uq duz may molekullar kile ken kee tnend utra, yni duz aap simergn kee z tnend duz mayn cp yri, baqaa ytknd, ul kee yartla duzdan tora bal. Min zem tabb-lim bulmaa, bu yomaqn byli almm, qayandr uqanmn na sylim. So yllarda bu blg tan ber nrs qula, kee semlek-terleklrg genetik yaqtan zgrtlrne kert balaan. Duzlar da itt qalmaan, duz itenene sfatn zgrt nitennn, ullarn da zgrtlr, yni genetik yaqtan zgrelgn duzn aaan kee z tnen duz may molekullar arql zgrt gennarn kert, ulay itep ze d zgrel ala. Men mond yomaq ta yasara bula. Monnan t qo gripp dign yaa awrtun duzlara da k terklgn bulan, yni ul uq molekullarn oxal arql bu awrtun da keeg ke xtmal. Yomaq ber: aawza duz ite/may elgennn saqlanz, uln aaw buqa tlmaan! Tora-bara tan ll nrs aqlanr le. _________________ Cir tetrtkn Tatar irlre, Kemg qaldrdz illrne?! sk men qdb Qunaq Qaldrd: 14 Feb 2005 15:27 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- min da br sabababini - tOp sababini blam bugay, (aCS), sOylarmn ali..(br waqt), allah birsa. sk men So xbrlrne krst: btenesen1 knlek1 atnalq2 atnalq1 aylq3 aylq6 aylq1 yllq iskesennn balapyaasnnan balap Bxslr -> Taqa baslmaan uy-fiker Waqt qua: GMT +3 1. bit (bars: 1) sem Bxsk: [ sayls ] aw-u aralau----------------Tatar pomaTaqa baslmaan uy-fikerMdnitTatar DnyasTatNt ms'llre Telebez turnda----------------mmi bxsSzleklr Tel w Sanaq----------------Sxif ostasSanaqn tatarlatru Azatlq.org sxifse----------------Mqllr turnda uylarRado elw buyna tqdimnr tuan tel sxifse----------------Bxslek turndaKitapxanne qunaq-kitabBezne Tarx qunaq-kitab Yaa cep aalas Xbrg cawap birlse Xbrne tztlmise Xbrne salalms Soratruda taw birlmise Google'da kitapxn

min qaycandir sonday fikir isitkan iydim: "dunguz ciyin picraqni, cupnu, qaldiq-postoqno asap yoroy bit on" min mon fikir bilan kilisam. min mon fikir buyunca uylay-uylay monday fikirlarga kildim: ekologiya faninda "tuqlanuw cilbiri" diygan aybir bar. on monlay: masalan: bir usumluk kom/tas/kol bilan tuqlana; ( tufraqsiz, undurussiz tas ostonda yasay torgan muk-lisaynik-mazar sulay tuqlana ala) "...-mazar"="... ham sonin isilar" (sonnin sikillilar) ondan son on usumlukni bir haywan asay; (masalan, bolan muk asay); ondan son on haywan tica, (mon "tuqlanuw cilbiri" botaqlana: usumluknin matdasinin bir oloso haywan taninda ozaqqaraq qala ala, ondan son on haywan ulurga momkin, yaki ono basqa haywan asarga momkin) tiris - tuqluqlu organik matda, aslama barliqqa kila; tuqlanuw cilbiri tamam diysan bula - cirga aylanip qaytti. monday tiris bilan usumluklar tuqlana, ham qortlar, - bir agac mon tirisni qullana; ham on yafragini koz kono qoya; (tagin aylanip qaytti diysan bula) on qoyolgan yafraqni sualcan asay; on sualcanni bir qos asay; on qosno bir haywan asay; on haywan ula; (tagin aylanip qaytti diysan bula) on haywanni uluk asawci kos yaki haywan (grif yaki it-mazar (giyena yaki sakal)) asay; on haywan ula; (tagin aylanip qaytti diysan bula) ono cibinlar asay; on cibinni bir qos asay... tuqlanuw cilbirinin "ost"o ham "ast"i bar: in asta - usumliklar ham uluk, tiris bilan tuqlanuwci qortlar. in osta - yirtqic haywanlar (kisi da). har haywan uzunin urununda. alla:h onlarga sonlay boyorgan. har haywan [toro] uz urununda. on[lar]ga alla:h sonlay boyorgan. har haywan uz urununda. ?har haywan uzinin urununda. kom-tasni usumluk kina asay ala; koyas nurunu da usumlik kina asay ala; picanni mahsus asqazani (as qaynatuw sistemasi) -li ... (("mahsus asqazanili"); "mahsus as qazanli" diyp aytalar, "mahsus as qazani bulgan" diyp ta, "bulgan" diyp aytuw - 1. utkan zamanda, (->) cin formami iykan on, yasalmami? 2. ozon) picanni mahsus asqazanli haywan gina asay ala; kuruna ki, sonday asqazani bilan da ali kono-tono caynaw, asaw bilan masgul bulmayca bulmay; kisinin ,masalan, pican bilan tuqlanirga waqiti da, momkinligi da, mahsus as qaynatuwi da yuq; waqti yuq - yagni kisi kitap uquw - mazar, kompyuter yasaw, uylap cigaruw-mazar bilan sogollanirga tiyis bulganliqtan onnin waqti yuq; kisinin as qaynatuwi picanga caylastiril[diril]magan; saqmaqli caya-[ ] - onnin icindagini ostarga bula(momkin) diygan suz. gomuman, har tor aziqni niciktir kupmidir daracada (nicaqlidir daracada, bir ni qadar daracada) mahsuslasqan haywan qullansa in barakatli- [,in optimal] -sidir(*), nicik mahsuslastiruw in barakatlisi - alla:h bila; uluk bilan tuqlanuwga da kisini mahsuslastiruw barakatli tugildir(*). (*) monda "dir" qusumcasini 3nci zat diyp anlasagiz da ("sin sonda da siklanasinmini, sin sonno da bilmaysinmi ni, albatta sonlay on" diyuwciga), ("mugayn", "balki") diyp anlasagiz da ("sinnin sonlay utverjdat` iytirga (tagayin aytirga) ni haqin bar" diyuwciga) bula. (hazirgi tatar tilinda ikinci magna, iski tatar adabiy tilinda(soylamini bilmaym) ham ,masalan, torik tilinda birinci magna) {albatta, ulgan haywan son koyonca yatip, qatlawli... ulgan haywan son koyonca yatip, onnin qatlawli tozoloslo matdasi (yagni tani) mineral matdagaca (yagni kol, qorom, tas, qom, toz sikilli -gaca) tarqalip bituwga qaraganda onno usumluk yaki qort, yaki basqa canlik(can iyasi, haywan, canwar), qullansa barakatliraktir, qullanmasa - aram, israftir. ("...tarqalip bituwga qaraganda..." - onday hal bulirga "momkin tugil", faqat on uluk metall(timir-mazar) ya tsement qoyop kumip qaldirilsa ginadir) "...qatlawli tozoloslo matdasi..." - yagni, onno tozorga kup koc, is, trsliq, waqt kirgan. ...matdasi qom-kolga tarqalip bitkanci, onno bir usumlik yaki qort yaki haywan qullansa barakatlidir. albatta, onday qaldiq-postoq, tiris, uluk - tas-mazarga qaraganda qullanilisliraqtir, cayli-faydali-raqtir. (min indi kuzanak tormosonga kirip kittim) } kisi ,agar, usumlik sikilli qom-tas, tufraq bilan tuqlanir iysa, on dagin(yagni, "on da") bik zur tamirini cirga battirip uturur iydi; usumluk sikilli qoyas nuru bilan tuqlansa, on dagin bik kup yafraq bilan qoyasni saqlap uturur iydi; kuruna ki, l`uboy haywan (nicik kina torkica-mazar suzini tabirga?) (yagni, "tilasa-qaysi haywan" yaki "har haywan" yaki "boton-barca haywanlar") "hatta yirtqic haywanlar" diyp aytasi kila, (yagni yulbaris, borkot, akula -lar) tuqlana iykan, onnin azigi usumliktan barliqqa kilgan. albatta, monda min "haywan" suzini gadatiy (standart) magna bilan qullanam. tas-qom-kol sikilli (mineral) matdani top "tiriltuwci" - usumlik ,yagni, top vitaminlar, aminokislotalar, uglevodlar, maylar barliqqa kiltiruwci, haywanlar iysa onlarni azir koyonca qullana, biraz gina uzlari tozosalar da cip-ci mineral matdadan tozomaylar. [hazir uylap qaraiq:] barca haywan da nicik bulsa da usumlik matdasi bilan tuqlanirga tiyis. kisi picanni turudan-turu bir az kup asay almay, ("bir az kup" - yagni, kiraginca, citarinca kup, alla-ni kup, kirak qadar diyp aytasim kila) picanni yort haywanlari asay, kisi onlarni asay. [hazir uylap qaraiq:] dunguz pican asaymi son? yuq [bugay(min togal gina bilmaym) ] . sonlay bulgac, dungiz itini asawda magna barmi? barakat barmi? yuq. on dungiz asagan qaldiq-postoq - kisi uzu da ,bir ni qadar daracada, asay ala torgan aybirlar. usimlik organizmi tozogan qatlawli matdalar - vitaminlar ham basqalar - onlar tuqlanuw cilbiri buyunca cirattagi haywanga kuckan sayin kimiylar, tarqalalar, albatta, conki haywanlar onlarni uzlari tozoy almay, amma kislorod bilan yandira, kol bilan totonga tarqata. (kislorod(oxygen) - acitki?) ...dunguz pican asaymi son? yuq... ...on dungiz asagan qaldiq-postoq - kisi uzu da ,bir ni qadar daracada, asay ala torgan aybirlar... a dunguznin iti on dunguz asagan qaldiq-postoqqa qaraganda da qiymmatsizrak, vitaminsizraq. ...on dungiz asagan qaldiq-postoq - kisi uzu da ,bir ni qadar daracada, asay ala torgan aybirlar... cagistirip qara, saruq mu mandarin asawcuraq, dunguzmu. ham aytirga kirak gacitlarda, kitaplarda dunguz itini asarga yaramawnu tiybb-meditsina yagundan anlatuwcu fikirlar tagun bir nica bar. kisilar qor'anga isanmasalar, dunguz iti turunda uylap ta qaramaslar iydi alla sonlay tilagan bulsa, a indi alladan sonday hokom bulgac, kisilar indi onno tiksirip qaray. cinlap ta qor'an fanga yul kursata, harun yahya aytmislay.
kanal ul. kisi bilan dunguz bir etajda, a uz etajindago haywanno asawda magna yuq. kanal: qoyas koco mina. in birinci usumluklar ilaktirip ala. usumluklarnon yafraqlaron ham picanni {siyir, saroq}-mazar ham urdak-tawuq asay. a cilak-cimisni kisi asay. dunguznun mahsus asqazano yuq. siyir bit asagan narsasin qosop cigarop ikinci qat caynay, onnun asqazano da iki qatlo bugay. kisi bilan bir etajda dunguz, ayu; ayu da kisi sikilli cilak asay, bal asay, baloq ta asay. a kisini kim asay? sirak kina cili yaqlarda {aroslan, yulbaros}-mazarlar asarga momkin, onlar kisidan da ostagirak qatta. ostagirak qattago haywannon itini asawda da magna yuq. on ostagirak qatta pisi bilan it ta. mon "kanal" turunda kitapta, urusca.
Hosted by uCoz