balki 'qabirga' suzu hromosomano anlatador.
haton qizlarnon bir hromosomaso gina ikinci
torlo iykan bit.
ham hromosoma qabirgaga ohsagan,
urtasondan ilaktiriskan iki par qabirgaga.
bilgilanisi da uzu sikilli,
xx, ir kisinin da, haton-qiznin da 23 xx-o
bar, lakin ir kisinin birsi xy, xx tugul.
har "xx"non iki "x"o bir uk bugay,
ir kisida gina, "xy"non gina, "x" bilan
"y"o ikisi iki torlo bugay.

ir kisi bilan haton-qiz "ara"so.
tuwdoruw urunonga turu kiluwco
salat qaygador barador: aqolga,
harakatcanlikka, uzgaruwcanlikka,
kocka, ..., conki sonday hadis bar bit:
mohammad s.g.w.s. aytkan "haton-qiz
qabirga sikilli, turaytmaqco bulsan sina" diyp.
xx, ir kisinin da, haton-qiznin da 23 xx-o
bar, lakin ir kisinin birsi xy, xx tugul.
har "xx"non iki "x"o bir uk bugay,
ir kisida gina, "xy"non gina, "x" bilan
"y"o ikisi iki torlo bugay.
ir kisinin "dnk" sonda informatsiya
kubrak bulup ciga.
"ir kisilarnin baso kulami buyun ca zurraq, amma
miyindagi uylay torgan kuzanak sano haton-qizninqi
bilan tigiz, ham uylaw salati tigiz." diyp yazgannar
iydi, jurnalist suzudir indi mon, mon fikirga qarata,
kulamo zurraq iykan, 'dimak' balki kuzanaklar
harakatcanrak, harakatlanirga urun kubrak, birsi
birsi arasonda baylanis ciplari suzurga urun kubrak,
bilgili ki, on kuzanaklar hatta harakatlana. ham balki
ir kisinin "uylawco" soro ham aq kuzanak arasondago
kuzanaklarnin sano artoqtor, balki onlar da uylawco
yaki yardam iytuwcodor. ham bas miyi 20% qanno
qullana 'di', songa kura miynin bir az gina zurayuwo
da kup kina kubrak qan ham kislorod ham azoq matda
qullanuwga tin bulurga momkin, onlar qullanilalar iykan,
zurraq momkinlikka barador, yagni "fikir prostranstvo"sonda
zurraq sikirislar yasarga.
"ir kisi aqolo haton-qiz aqolo bilan bir tigiz." diygan fikirga
iyaruw, sonlay diyp uylaw bik ziyanlo albatta, minnin ca.
sorap qarasanoz bulador sahmatistlardan, minnin soraganom
yuq ali, 'zra'ga gina ir-at bilan haton-qiz yaroslarono ayorom
utkarmaylardor, amma sahmattan tis olkakarda tagon da
qatlawloraq uylawlar bar, minnin ca.

maymoldan ciqqanloq.
balki "evolutsiya agaco" sikilli narsa cannatta bardor,
onnon bir botagonda kisilar urnasqan, bir botagonda
maymollardor, a mon donyaga azir koyon ca
tosorolgannardir.
a balki kisi cinlap ta maymoldan ciqqandor, ham son uq waqotta
cannattan da tosorolgandir conki maymollar ham basqa
haywannar tormoso kisi yuq cagonda bik kamil, rahat
bulgandor, haywannar cannati sikilli, a kisi kilip ciqqac,
maymoldan kilip ciqqanliq hipotezaso buyun ca,
on ozaqlamay balansno boza baslagan.

islam ham "feminizm" yagni "haton-qizlarnin hoquqlarono
yaqlaw harakati".
alla islam dininda haton-qiz iringa buysongan diyp uylaylarmo,
qaydan kilip ciga iykan on,
"allaga, rasulga, uz aranozdan amr iyalaringa itagat iytiniz"
diygan suz bar qor'anda, amma "ir kisi hatononga son-son-falan
mas'alalarda amr iyasi" diyp aytmagan, amma bar onda
sondayga ohsas bir suz ham tagon bir suz, ir bilan haton
cinsiy monasabatlari turunda, amma onlarda
amer iytuw, utaw magnasinda uk tugul;
hadis bar bugay, "allahtan basqaga sacda qiylirga rohsat iytilsa
balano ata-anasonga ham hatonno iringa sacda qiylirga qusar
iydim" diygan magnada aytkan bugay, on hadista "rohsat
iytilgan bulsa" gina diygan ham "buysunuw" diymagan a
"sacda qiyluw" diygandir balki,
ham bardor hadislar narsadir islarga yaramay haton-qizga
irinin rohsatindan basqa,
ham bardor balki hadis, bir ir tugano ya ataso rohsatindan
basqa kiyawga cigarga tiyiluw turunda, qayda iykan on hadis,
on hadis, agar bar iykan, mon doros tugul: "niciktir qor'an bilan yarasop ta bitmagan
sikilli, conki onlay diyp qor'anda aytilmagan bit, minnin ca mon
saqtay mohim aybir, doros bulsa aytilgan bulurluq daracada";
qor'anda "qasas", 28inci, surasinda, 27nci ayattan 29ncigaca, 'nogmaniy'
tafsirindan uqudum, musa s.a.g.h. bilan sogayb s.a.g.h. kilisalar,
sogaybnin qizinga musano nikahlarga musanon 8 ya 10 yil 
sogaybnin kotuwuno kotuwo barabaringa.
aytirga kirak, mahr qalom tugul,
mahr qiznin uzunga birila, atiy-aniysinga tugul.
aytirga kirak, mon musa bilan bulgan hal
hazirgi allah hokomnarnga bik uk turu kilmay,
conki qiznin atasonon rohsati qalom sikilli
kilip ciqqan, ikinci yaqtan, har bala aniyinga, atiyinga
buroclodor, ham balki monno qizinin balaloq buroco
atiysinga tulangan diyp anlarga bulador, amma on
albatta irikli tulaw bulup ciqmagan, sonlay
da mon musa bilan bulgan hal son hadiska qarso
kilmay, conki bit onga qiznin atasonon rohsati
kirak bulgan. amma rohsat birasi ya birmasi
urunga sonday sart quyuw dorosmo?, har halda,
musa paygambar zamanonda doros bulgandor.
ham bir kinoda "islam dininda haton-qiz irindan ayorola almay" diygan
magnada kursattilar bugay, doros tugul on, minnin biluwum ca uz tilagi
bilan ayorolow momkinligi turunda allaho tagala aytkan.
sonlay iytip,
islam dini icinda haton-qiz hoquqlarono yaqlaw bilan
sogollanir ocon hadislarnin isanicliligini tiksirirga bulador,
fikh hokomnarinin doroslogono, dalillarini,
a qor'anni doros tugul diyp aytip bulmay,
balki qay bir kisilar yalgos anlarga momkin, allah saqlason,
urunnaro bardor.
qor'anda albatta ir kisilarnin da, haton-qizlarnin da, cinnarnin da
hoquqlaro allahu tagala tarafondan ciklana,
amma ir kisiga haton-qizlarga ya hatononga allah tiymagan
aybirni tiya alow, hoquqlarono qisa alow hoququ birilmagan,
conki bit halalni haram iytmaska diygan suzu bar, monday qay bir
tiyuw hoquqlaro hadislarda gina bar, ham onlarnon kubusu
qor'an bilan yaraqlasa.
Hosted by uCoz