tya24ginwar2006 2b..honar......abzas...

"yigitlar oylanmay" diygan yazmalar
gacitta yis ciga.
armiya.htm.
Acatniarttiripqaytaruw.htm.

"rossiyada haluq sanu kimay" diygan
yazmalar gacitta yis ciga.
"KislorodNeftmazar.htm"da
fikirlar bar, ham
"armiya.htm"dan:
"...ham albatta araqu icip yoroganga da,
ham birinci ciratta dinnari yagni tormos iytuw
rawisi, donyaga qaraslaro doros bulmaganga da.",
""nislap biznin ilda yigitlar oylanmay?"
diygan suz hazirgi zamanda, 2006nci yilda,
bik-bik yis aytila, yazula, televizordan da,
gacitta da, "haluq sanu kimay" diyp
bocoluwcu yazmalarda...ham son uq waqutta
son uq gacitlarda "yorgan" qiz bilan yigitnin
armiyadan son ayirilisuwu turunda
"yilaq" yazmalar da bik-bik kup, uz soraw-
laronga uzlari uk cawap biralar, ...".

6nci iyul 2006, prezidentnon internetta
cawap biruwundagu "12 aydan da qisqaraq
waqot icinda armiyada soldatqa tehnikalarno,
qatlawlo bulganloqtan, oyratip olgorop bulmas"
diygan fikirga qarata >>armiya.htm#waqut
ta yazdom:
"... hic yugo
hatono bilan balalarono alop kilirga haqo bulurga tiyis
ic indi, narsa, yas soldat olo harbiyga qaraganda
haqsozraqmo? ...".

hazirgi zamanda gacitlarda "awulda is yuq" diygan
suzlar kup basula.
saharHamAwul.htm.
ham "protsentlo kredit" sistemasono qullanuwlaro
da kafir halqunga sonday hal biradir:
Acatniarttiripqaytaruw.htm.

"dejurnaya cast", "rtr", 4nci iyul 2006, yaqonca 19:59:
yaqonca  "krome kontrafaktnih diskov obnarujena
zapresconnaya literatura", kafirlar ocon bar on
"zapresconnaya literatura", mosolmannarga allaho
bir nindiy adabiyatni da turudan-turu haram qiylmado,
amma albatta mosolman uz tilagi bilan qaybir
narsalarni uzinga tiyirga haqlo, mosriklik kitaplarono.
yana maglumat bar iykan, onno uquwdan fayda, giybrat
aluw ya on mosriklarni dinga ondaw bar iykan, uqup
cigarga bula, bizga maglumatno "filtrovat" iytirga- ilak
asa uzdororga allah gaqol birgan, allaga sokor.
balki on "zapresconnaya literatura"no
"protivoyadiye" bilan birirga kiraktir,
yagni aguwga qarso daruw bilan,
yaki on tekstno tulusun ca tsitatalarga
tarqatop bittirip onga qarso dalil icinga
urnastirirga, ya "prdeisloviye" iytip dalil
yasarga. >>.

"prorok" diygan suzga baylanuw.
"rok" tamurundan. "rec" sikilli.
magnasi "suz", "soylaw".
"pro" "aldan uq" diygan magnali.
"aldan soylawcu" yagni
kurazaci bulup ciga.
allah rasullari "aldan soylawcu" tugul,
"allah rasulu" bilan "aldan soylawco" bir uk narsa tugul.

"tatarstan yaslari" 2006, 20nci iyun, 1nci bit, "san",
"bala tabuwcolarga 10000 sum" >>.

"t.ya", 2006, 20nci iyun, 1nci bit, "saro kepkalolarno kotonoz"ga >>.

"t.ya", 2006, 20nci iyun, 2nci bit, "kisiliklilik", lenar sayih.
aytam bit, "qazanda kislorod citmay." diyip >>qomacawlar,
>>velosiped, >>KislorodNeftmazar.

televizordan "agitatsiya" roliklaro awol hucalogo buyunca
san aluw turunda, onda aytalar "otnesis k strane po-hozayski!".
narsa diygan suz "huca buluw", on
tilasa-narsa islarga haq bar diygan suz tugul,
allah milikni kisi on miligi, aybirsi bilan
doros iytip idara iytsinga, saqlap torsonga,
qarap torsonga bira!, >>.

"t.ya." 2nci bit, 8nci iyul 2006 "hokumatnin kuzu - awolda." >>.

diskussiya bara t.v.da, rossiyada haloq sano kimuw
turunda, 24nci iyun, 23:00lar, "ntv", sondan cigip
kitip bir fikir.

televizordan awol hucalogonda
mallarno sanaw buyunca kampaniyaga
agitatsiyon reklam rolik bara, hazir 12nci iyul;
suz unayindan on san aluw baslanop kitti indi,
ozaq, yaqon ca bir ay bara bugay; son
reklamadago bir suzga qarata fikir ki,
ondago "otnesis k strane po hozayski" diygan
suzga, mon suz reklamnon top devizo,
minnin ca, tatarcaga tarcimasi
"ilibizga huca ca qara", son suzga
qarata bir suz bar, narsa son ul huca
buluw >>h,
yagni cin huca allah >>h, 
ham bir suz, hatta ali huca buluwnon narsa
iykanini doros anlagan halda anlarsoz, biznin
ilga hucaloq daracabiz bik az ginador, "biz huca"
diyp monda "tlasa-narsa" islarga allah haq
birmagan.

12:00 novosti 14nci iyul, 2006:
"dawlat cinovnigonga qarata "kleveta"-gaybat
"terrorizm" diyp cutlanacaq." diyganrak magnada
aytti bugay, balki "terrorizm" diymagandir, hatta
isanmaym! "terrorizm" botonlay butan daracadagi
narsa bit indi on. monga qarata "humaza" surasi
bar, amma "humaza-lumaza" togal gina narsa
diygan suz, bir hadis bar ki, mohammad, s.a.g.h.w.s.,
aytkan ki, gaybat on bir kisi uzu yugonda on
uzu isitkan bulsa yaratmasloq aybir aytuw, on
hadista originalonda "humaza-lumaza" suz bortogo
qullanolgan mo iykan, bilmaym, "humaza-lumaza"
suzlukta "usal suz soylawco" diyp aytila. ham
in mohimi, allaho tagala gaybat soylagan ocon gina
kisi kisiga mon donyada caza birsinga boyorop qor'an
kitabonda turudan-turu bilgilap quymagan, baro tik
bar qor'anda bir urun, "monafiq kisi kisilar arasonda
kup nacarloqlar qiylip yorosa, onno quwup cigarirga ..."
diygan magnali bir urun. a kafirlar "kleveta" ocon caza
bilgilamakci-oyostormaqco bulalar bugay, amma
mosolmanga kiliskan narsa kafirga kilismaska da
momkindir, amma onlar da tulusun ca mosolman
bulsalar, bik kilisir, bik aybat bulur iydi, allah birsa.
ham ali "allah mon ocoraqta cazalarga boyormagan"
gina tugul, allah ali mosolmannarga boyorgan ki,
sugusqanda dosman ni caqlo ziyan kildirgan
bulsa, son hatli ziyandan arttormasqa, a suz ocon
gina "fizik" koc bilan caza biruw gadil tuguldur,
monno min "suz irigini qisuw" diyp cutlaym,
siz nicik cutlaysozdor,
ham kitaplarno tiyuw da son >>,
suz irigini qisuw on paraliclanuw >>.
monlay "'kleveta'co" diyp minni da gayiplarga
momkinnar bit!, allah birsa, min iki tapqor
"gos.cinovnik"larga qarata gaybat
yazganmon, yagni uzlari yugunda uzlari isitkan
ocoraqta yaratmas suz. mon suzlarni "e-mail" bilan
uzlaringa da aytirga kirak, hazir aytam, allah birsa,
14 iyulda. ham aytirga kirak, "balki, dir, bugay" diyp
aytkan suz bilan "balki"siz, "dir"siz, "bugay"soz
aytkan suz bir tugul, on "kleveta" turunda zakon
cigaruwcolarga kinas, uzlaringa citkirirminmi-
yuqmo, "vabce"-botonlay onday caza bilgilaysi-
oyostoraso tugul, agar bilgilaysiz iykan indi,
"balki"siz, "dir"siz, "bugay"soz, ham basqa
sondaylarsoz suzlarga gina bilgilarga kiraktir,
gaybat bit ul {on kisi uzu isitsa yaratmas} suz,
a on "balki" diyp aytkanni da yaratmasqa momkin!,
"balki" diyp aytkanga tinic qararga da momkin!,
albatta "balki" diyp aytkanni tinic qabul iytirga
kirak, minnin ca, ham onnon ocon gina allah caza
biruw hoququ birmagan, "balki"siz-{ham basqa
sondaylar}sozo ocon gina da caza biruw hoququ
birmagan, minnin ca, kim allahqa isana ham
qor'an kitabonon allah suzu iykanliginga.
...gina tugul, allah ali mosolmannarga boyorgan ki,
sugusqanda dosman ni caqlo ziyan kildirgan
bulsa, son hatli ziyandan arttormasqa, a suz ocon
gina "fizik" koc bilan caza biruw gadil tuguldur,...
"slovom mojno ubit." diygan suz bar, "suz bilan uldururga
momkin." diygan suz, mon fikirga qarata minnin fikirim
monlay >>Maqallar.htm#suzgina.

tnv, 23:53, 12nci dekabir: "lubov vsemu golova, bez l. nicevo ne
budet proishodit." !! on bit indi bir yardamci mehanizm gina! >>.

miladiy2007mart7:
birinci kanal "vremena" 2007mart4-yaksambi 18:00-19:00:
aptiraylar nislap rossiyadagi kisilar uzlarini 'yevropalo' diyp sanamay.
demokratiyano, liberallikni yaqlawno yevropaloq bilan tangallastiralar.
yevropa bir narsa, gretsiya ikinci narsa.
demokratiyani borongo gretsiya galimi uylap cigargan.
>2007mart17: (onno tapʂorownı alop barowçı üzí dä äyttí.)<
uruslar gretsiyadan balki giylim algannardor, uzlari,
conki hristiyan dini masalan vizantiyadan tup-turu kilgan bit. (doros bilsam.)
german-inglizlar-fransuzlar da -uzlari.
german-inglizlar-fransuzlar -yevropalar, amma gretsiya tugul onlar.
yagni "demokratiya teoriyasi" yevropaga da borongo gretsiyadan "kil"gan,
uruslarga da borongo gretsiyadan, amma balki yevropa artqolo.
a uruslar fransuzlardan bir aybir alsalar, greklardan ikinci,
garaplardan oconco, torkiylardan durtunco,
tago farsolar, kafkaz haloqlaro, fin-ugorlardan.
>2007mart16: tartibi mohimlilik tugul.<
yevropa da islam madaniyatindan narsadir "al"gandor.
ham tapsorow-programma qunaqlaro yevropaloqno
"geografiya bilan baylanmagan" diyp cutlaylar,
amma mon normal fikir tugul,
yevropa on "bir yarom utraw gina" bit.
2007mart16:
min doros aytmadim. yevropalo diyp cutlamawnon
sababi onda tugul, a tilda. bik kup suzlarnin
magnasi cagistirmaca, masalan, "sul" bir aybirga
qarata "sul", "aniy" -bir kisiga qarata "aniy", sonlay uq
yevropa da rossiyaga qarata yevropa.
>200mart17:tíl bílän bäylí iykäníní tapʂırıw qunaqlarınıñ bírsí dä äyttí.<
a rossiya kisilarinin qay birlarini cinlap ta "yevropalo"
diyp cutlarga bula. ham rossiyanin da bir olosono,
kon batos yagono. ham tatarlarnon da bir olosono:
misarlar yozlaro bilan niciktir minnin kunulda yevropalarga
ohsasraq.
>200mart17:torkiy til turunda "kodeks kumanikus" diygan borongo
asar da bar bugay ali, suz unayindan.<
ham tarihiy yaqtan rossiya basqa yevropa illari bilan bir rattan
turudan turu gretsiyadan nindaydir kultur elementlar alsa da onno
sonlar bilan birga bulgano ocon yevropa diyp cutlarga bula.
a yarom utraw bularaq qaydan utkarirga cikni.
>200mart17:maktapta "ural tawo bilan ayorola" diygac on minga doros uk tugul
toyolgan iydi. kartaga qaradom da yarom utraw cigini
""rostov na donudan sankt peterburgka suzolgan" diyp uylarga da
bula" diyp uyladom. "yarom utraw" diyganga ostap grenlandiya
bilan avstraliya turunda uylaganda "yarom kontinent".<

"rtr"-"rossiya" kanalondan suw turunda film
kursatkannar iydi.
onda ayttilar donyadago barloq zur dinnardago
dogalarno uqugandago tawos alto (ya cidi) gertslo
diyp, ninday alto gerts bar son onda? alto silkinow
bir sekundqa? ham kirisinca alto gertslo tawos
ziyanlo tawos diyp cutlanola ham onno kisi isitmay,
har halda, cip-cista 7 gertslo tawos bulsador.


Hosted by uCoz