maqallarga tanqiyt.

"sto yestestvenno to ne bezobrazno".
"mon doros maqal",
mon maqal doros anlasan hatalo tugul,
doros maqal, misal >>, >>,
mon maqalni kisinin haywanlar sikilli kiyinmayinca
yorowo ocon qullanuw doros tugul, conki haywanlar
kiyinmasalar da onlarnon bir ga'ilasi ikinci ga'ila
agzasonon gawratini kurmay, conki onlar
cit ga'ila ciringa kirmaylar ham urman icinda yasaylar
ham kisi sikilli tıgız yasamaylar, mon gorilla, orangutan
maymullaro turunda >>k.
tabigiyliq cagistirma ca.
yasalmaluq ta cagistirma ca.
kiyinip yorow kisi ocon tabigiy >>k,
amma ul uzunun bulmasinda ya iysa kisi bik
sirak yaqta bulma sikilli gawratni qaplarday
urman icinda iykan, albatta onnon kiyinmaska
haqo bar.
yuwunuw da kisi ocon tabigiy, conki on gina
bir isik totqasono min kisi tota torgan haywan.
"kisinin kiyinuwunu 'tabigiy' diyp cutlarga kirak"

"kim islamay son asamay".
mon da yalgostora torgan.
"kim asamay, son islamay" diyp
aytkanda onoso dorosraktir ali,
conki ac kisinin islarga hali bulmasqa momkin.
"kim islamay son asamay" maqali
miskinnarga asarga birmaska ondarga momkin bit!,
allah tagala qor'anda miskinnar rizigi turunda
"magun" surasinda ayta ham 68nci surada,
17-32nci ayatlarda >>.
ham ekologiya fanini biluwcilar bila ki,
cinlap ta, allah tagala aytkan ca,
har kisinin rizogo bar, har can iyasinin rizigi ulcanilgan,
conki bit bilgili bir kisinin rizogonon usuwo onnon kupmu
aqca islawinga, ham qay waqotta
narsa islawinga baylalmagan, kisilarnin
bir oloso awol hucalogonga baylanmagan, riziq
ususunga az, saqtay yiraqtan ta'sir iyta torgan ista islay,
riziq kulamo onnon islamawonga qarap kimimay.
albatta allaho rizalogo ocon boton tamaki ham narkotik
usturuwcolar islarini darraw taslasalar, onlar
sadaqaga mohtac bulup qalacaqlar, waqotloca,
lakin ipinin, sotnon, cimislarnin, itnin mongarco
onlarga tiygan oloso yuqqa ciqmay bit, riziq bit
yil sayon yaqon ca bir uk kulamda usa, qoyastan
bir uk kulamda energiya kila conki.
ham biyologiya, fiziyologiya fani olkasindagi fikir:
"kim kubrak islay on kybrak asay, kim kimrak islay
on kimrak asay", mon kilokaloriyalari bilan cutlalip
yazolgan, ninday kisi kupmu energiya qullangano.
tagon qara sadaqa turunda >>.

"kisi haywan tugil"ni alga
sorowci maqallar >>.

"yesli ti takoy umniy, pocemu togda
takoy ne bogatiy?" yagni
"sonday aqollo bulgac, nislap bay tugulsun?",
albatta mon usal, nahaq suz.
aqollo kisi allaho tagalanin boyoroqlarono
utap haram mal ciymay ca,
"ribaco"larga boton bayloq kucup bitkan
dawlatta yarlolar arasonda qalorga bik momkin,
ham albatta, uzunun tirasindagi kisilar yarlo buganda,
mosolman onlarga sadaqa birip, onlarga qaraganda
bayoraq bulmasqa momkin.
tagon qara sadaqa turunda >>a.
tagon qara aqca turunda >>a.

"dunya islarinda 'fso sto ne zapresceno
to razreseno'" yaki "dunya islarinda 'fso
razreseno krome togo sto ne zapresceno'
" diygan maqalno
isitkaniniz barmo? min uylaym,
mon maqal doros tugul, ham
onnon dalili yuq!
ni caqlo dorosloktan yiraqlastiruwco
maqal on! masalan uglevodorodlar
bilan kislorodno reaktsiyaga kirtirga yaray
bulup ciga moni? >>.
a doroso monlaydor:
qor'anda aytilmagan aybirlarni
bas bilan uylap qararga kirak,
islaysi mo onno, yuqmo.
onda turudan-turu atap
aytilmagan aybirlar bik kup on!

kup soylasuwno suga torgan maqallar bar,
kup soylasuwno da normasono, dorosrago,
qayso ocraqta aytasini bilip kina
sugarga kirak >>.

...gina tugul, allah ali mosolmannarga boyorgan ki,
sugusqanda dosman ni caqlo ziyan kildirgan
bulsa, son hatli ziyandan arttormasqa, a suz ocon
gina "fizik" koc bilan caza biruw gadil tuguldur,...
"slovom mojno ubit." diygan suz bar, "suz bilan uldururga
momkin." diygan suz, mon fikirga qarata minnin fikirim
monlay, on tigi kisi suzga igtibar iytmasa da bula bit,
agar onnon psihikaso suzga son hatli qato "reyaksiya bir"a
iykan, uzgara, borcola iykan, onnon psihikaso uzunu
uzu uldura bulup ciga, ham, on bitkanci-{baro tik}-"vsego lis"
suzga monasabati son hatli koclo iykan, mon mosrikliktan,
minnin ca, yagni "allah"qa sirík qatuwdan, yagni kunulunda
"allah" diygan aybir bilan tin ya "allahnon sarigi-dustu" ilahlar 
totuwdan, conki on "mon baro tik suz gina, on minga bir
ninday ziyan kildira almay, allah rohsatindan basqa." diyp
uylamay bulup ciga bit.
Hosted by uCoz