mon aybirlarni min kitap uquw ham sonlarni tanqiyt iytip
(,+logik dalillarni tiksirip (yulu bilan "kritikalaw nigizinda")) ciqti.
kritika - on yahsilatirga tilaw.

>...monlaydur: onlar kurmay.
>aqil-ang-kungul kuzlari kurmay.
>onlarnin baslari uz koco bilan nacar uylay,
>conki onlar oyrangannar-oyrangannar,
>amma onlar "fakt" rawisindagi bilimnarni
>gina oyrangannar, amma uzlari uylaw
>mehanizmnarini oyranmagannar.
>monnon sikilli: onlarnin kirpiclari bar,
>tsementlari bar, amma masterok, korak,
>cilak, krannari yuq. qullaru yuq. yaki: aqsum, may, uglevodlaru(su
>molekullaru bilan kumur atomnaru totaskan molekullar) bar, amma
>vitaminlaru yuq. yaki: barca matda da bar, lakin gen kodu, yagni
>masalan d.n.k. molekullaru yuq. ...

"birinci bulup uylap cigardi" "perviye v mire pridumali, sdelali"
diyip aytalar televizordan , mon kup(kupcilik) uruslar ocon gadatiy,
("birinci bulup uylap cigardi"ni doros iytip anlasan gina doros)
ham ali onlar acslarni mogcizaga tinlaylar, mogciza iytip kursatalar,
uzlari da qaybirsi sonlay diyp uylaydir,
albatta monlay diyp aytuw "acuwni cigara", mon bit doros
tugil, mon "birincilik" faqat lokal ,yagni, mon "birinci"larnin
aylana-tirasinda gina ,yagni, mon urunda ham mon waqittagi acs,
birincilik. amma televizordan ayirmali, giylimlirak
urislar monno anlay.
...ham ali onlar acslarni mogcizaga tinlaylar,...
galimlarnin tormoso turundagi [urusca] kitaplardan
acslarnin mogciza tugil iykanligi kuruna.
...tugil, mon "birincilik" faqat lokal ,yagni, mon "birinci"larnin
aylana-tirasinda gina ,yagni, mon urunda ham mon waqittagi acs,...
tagin acuwni cigara: mon lokallik, mon aylana-tira hatta
son hatli kickina bula, hatta min onno kuram
ham onno hic ta "acs" diyp ataw bilan kilismaym,
on boton kisiga bilgili aybir bula, a(amma) on kisi
turunda afisa-reklama-iglan-mazarda nindidir bir lektsiya( suz, suz
soulaw, wagaz)da "son-son falan-falan aybirlarni acqan, acis
yasagan, on sonlar turunda soylay" diyp yazilgan!
albatta hazirgi sahar sartlarinda on aybirlarni bilgisiz ham
onlarni tabuw-acuw bik zur "adim"(, bik qatlawli, "bik zur
dahilik") diyp cutlawcilar kup bugay.
minga toyola ki, hazir "kisi" diygan aybirnin narsa iykanini
anlamawcilar da bar yaki kup kibik: yagni onlar "kisi"ni sonlay
kuz aldlaringa kildiralar("kuzalla"ylar) ki, min onlay cibinnarni
kuz aldima kildiram: yasay, asay, ica, yoroy, harakatlana, tica,
sulay, cinsi monasabatlarni tota( islay), bala tudura, tuwa, ula,
asarga izlay (ham cibin ,albatta, oca; ham min onnin
alla:hni zikir iytkanini da bilam).
!
amma bit bir kisi 100000lap cibin hatli !
( bir cibin 1 gramm-mi iykan on?)
hatta min sonlay amoba (bir nica torlo bir kuzanakli haywan toro)
ni kuz aldimga kildirtam !
albatta kisini sonlay nadan haywanga cutlawcilar
gadiy gina aybirlarni da kisi basi-aqili citmaslik
diyp cutlaylar, gadiy gina aybirlarni anlar ocon da
nindiydir kampaniya( oma, torkom) tozorga kirak
diyp cutlaylar. albatta arasinda onlay diyp uylamawci,
amma sonlay diyp uylawcilarni qullanuwci mosennik(aldalap
aqca islawci)-lar da bar, masalan, nindiydir zira(gayat, bik)
gadiy aybirlarni da zur iytip "oyrat"alar. bigrak ta "kurs"lar.
amma "yugari uquw yorto"lar da mondan alla ni yiraq,
pak(cista) tugil (yagni mon gayiplawdan).
albatta, "diplom"ni maqtaw da mosennilklar usul
(alim, priyom)-inga ohsagan (yagni, "biznin diplom
yugari bayalana[ ,hormat iytila, sanga sugula, kotiruyetsa]",
ham "biznin y.u.y.('vuz') bik daracali(prestijniy, sanli, hormatli)
vuz " diyp aytuwlar). ham ali kimdir haliq arasinda yuriy
nindiydir yalgan qotqo tarata bugay ,yagni, "hazirgi zamanda
diplomsiz kisini bir qayda da iska almaylar". (monnin
yuriy(mahsus, spetsial) islanilganinga ali gina da bir dalilga
ocoradim.) albatta monday yamsiz kurunuslar dinsizliktan kila.
yagni, minninca, mon - yamsiz kurunus (tormos, yasayistagi).
albatta, monno kimdir islay- on "kimdir" -on bir torkom(tor, tip,
klass, qatlam) kisi. yagni, sahar kisilari, yagni, aziq usa torgan
cirdan yiraqtagi ham onga turu (turudan turu) huca bulmawcilar.
onlar aldalap "bilim birabiz, diplom birabiz" diyp aqca islaylar
yaki sonlay islarga macbur. >>. ham suz unayindan, kisilar
arasindagi saharni kuz aldinga kildiruw, uy, "stereotip" -lar
da [,minninca,] hatali, doros tugil, on uy - bir bozoq ideya,
bozoq tilak, ilah. yagniy, sahar[lar]nin ("sahar" diygan aybilarnin)
bulurga tiyisligi yaki onlarnin nindiy bulurga tiyisligi turundagi tilak.
"albatta kisini sonlay nadan haywanga cutlawcilar
gadiy gina aybirlarni da kisi basi-aqili citmaslik
diyp cutlaylar, gadiy gina aybirlarni anlar ocon da
nindiydir kampaniya( oma, torkom) tozorga kirak
diyp cutlaylar."
mon kimnindir torlo spetsiyalnostlar uylap cigaruwonda
da kuruna, imis, "bir kisi bir aybir oyranip sonnon bilan sogollansin,
ikincisi ikinci aybir buyunca spetsiyallassin".
mon narsano imansoz, ateyist sovet hokumatono
tozogan haloq uylap cigargandor, "planlo hucaloq"
yasawcolar. onlarnon plannaro doros tugul!,
min, masalan, bir gina torlo aybirdan bik tiz tuyam,
ham basqa kisilar da dir, ham torlo tema buyunca
masala iki bazis vektor silkillirak bulup cigadir,
birsinga birsi yul kursata, ham iki torlo aybirni anlagan
bas miyi onlarno gomumilastirip, kin qullanilisli bilimnar alor,
allah birsa.
>amma bit bir kisi 100000lap cibin hatli !
imansozloq allah yasagan aybirlarnin
kocono doros anlamawga kiltira.
"albatta kisini sonlay nadan haywanga cutlawcilar
gadiy gina aybirlarni da kisi basi-aqili citmaslik
diyp cutlaylar, gadiy gina aybirlarni anlar ocon da
nindiydir kampaniya( oma, torkom) tozorga kirak
diyp cutlaylar."
"politologiya", "sotsiyologiya" diygan fanda masalan
bir butan kisi bilmagan narsa oyratalarmi,
botonlay boton kisiga bilgili narsalarni oyratip, oyranip
yatalar ic minnin ca.
"... on boton kisiga bilgili aybir bula, a(amma) on kisi
turunda afisa-reklama-iglan-mazarda nindidir bir lektsiya( suz, suz
soylaw, wagaz)da "son-son falan-falan aybirlarni acqan, acis
yasagan, on sonlar turunda soylay" diyp yazilgan!"
sonday "acos"qa misal: internetta bir tatar tilinga oyratuw
tehnologiyasi bar, har suz turusunga uruscaso yazop
barola, mon tehnologiya "falan-falan kisi usulu" diyp atala,
amma on indi bik kuptan bilgili usul: bir sonday
tatarcaga qor'an tafsiri bar, a "html" da "ruby tekst" diygan
narsa bar. ham kup kina psihologik siyfatlar
turunda "acos" yasarga yaratalar, yaray ali, onlarga
"avtorskoye svidetelstvo" birmaylardir!, allaga
sokor, onlay uq adasmagannar.
>... onlar "kisi"ni sonlay
>kuz aldlaringa kildiralar("kuzalla"ylar) ki, min onlay cibinnarni
>kuz aldima kildiram: yasay, asay, ica, yoroy, harakatlana, tica,
>sulay, cinsi monasabatlarni tota( islay), bala tudura, tuwa, ula,
>asarga izlay (ham cibin ,albatta, oca; ham min onnin
>alla:hni zikir iytkanini da bilam).
>!
>amma bit bir kisi 100000lap cibin hatli !
>( bir cibin 1 gramm-mi iykan on?)
a normal kisini "filosof" diyp ataylar >>.

...min gacit, kitap uqugan sayin ondagi
qaybir fikirlarni progresslar iydim, yagni
hatalarni kuram, ondagi birar fikir bilan kilisip
bitmaym >>Minnnuqganlarma.

amma "acs" termini doros: gadiy magnasinda
da ac-uw figili "birinci ham birdan-bir ham
mangiga[ aciq qaldiruw]" magnasini bildirtmay.
masalan, "isik acuw".
ham ali bir forumda "tabuw" diygan termin da
ocorattim, onno da doros diyip uylaym.
albatta, bir fikir tapqanmin iykan, onnon bilan
urtaqlasasi kila.

minnnin "genial"("dahi") bulasi kildi.
a kim on "genial"?
on Saqqattirgic acislar, taqdimlar yasawci.
butan kisilar birisi da ni ocondor
uylap cigara almagan narsalarni uylap
cigaruwci.
;min kickina caqta "yuniy tehnik", "nauka i jizn"
jurnallarini bir ni caqli uqudum;.
monday buluw ocon boton kisi da
doros diyp uylagan wa siklanmagan
aybirlarni tiksirip, onlarnin cinliqta
doros tugil iykanligin kuruw wa kursatuw
- bir yul, isul.
"dahi" buluw ocon bik caylu yul-
miflarni faS iytuw.
yagni bari tik dalillari az koclo(kocsoz, slabiy)
[bulgan] suz (utverjdeniye), fikirlarni gina
izlap tabasi. hata izlaw, butan kisi fikirindan.
yahsilap hata izlarga oyranirga kirak.
sofizmlarnin narsa iykanini bilam indi min,
qaysibir kisilar bilmaylar.
>>
..yahsilap hata izlarga oyranirga kirak.
yagni tankitlaw(kritika).
..yahsilap hata izlarga oyranirga kirak.
aqilim, bilimim ni daracada zur bulurga tiyis
diyp uylaysiz? allah saqlasin koncodan.
suratunnas
alla ni zur bilimdan basqa da bula. cintiklap
tiksiruw bilan. amma min bik torlo raznoobrazniy
kitap uqudum. ham "acuwum ciga" songa, kim
ayta "min falan fan oyranam, minga cit alla
narsalarni oyranirga kirak tugul" diyip. yuq!
on uqucilar, studentlar ocon tozolgan
programmalar doros tugil, yagni, albatta,
programmalar uzlari(tekst) tugil, a onga qarata
monasabat. onno monlay anlarga kirak:
"mon isimlik(programma)dagi aybirlarni bilgan student
mon aybirlarni bila" diyp, amma "on sonlarni
bilirga tiyis" yaki "on sondan artigini bilirga
macburiyli tugil" diyp anlarga kirak tugil.
alla:h kimnin narsani bilirga tiyisligini yahsiraq
bila on programmani tozop onno "bilirga tiyis"
diyp uylap on programmani tozowcilar-dan(-ga
qaraganda). a uquci(student) uz tilaginga iyarsa
yahsiraqtir. tilakni kim barliqqa kiltira? alla:h.
"onlay bulsa on studentlar botonlay uqunu
taslayacaqlar, bozolop bitacaklar, qara, indi hazir uk
hic uqumayinca araqi icip yoroylar" diyir balki kimdir.
nislap sonlay diyip uylaysiz? min onlay diyp uylamaym.
onlar yasalma rawista uqutqanga kura uquy almaylar
ham uqurga tilamaylar. ham yasalma rawista uquwga
qiziqsindirmayca, tartmayca onlar uquwga tilamayacak
diygan fikir bilan kilismaym. 1.nislap kisi turunda sonday
nacar fikirda torasin?(sonlay diyip uylawci). 2.minnin
uylawumca onlar uz baslangic(initsiativa)lari bilan
uquyacaqlar.
>...qaraganda).a uquci(student) uz tilaginga iyarsa
>yahsiraqtir...onlar yasalma rawista uqutqanga kura
>uquy almaylar ham uqurga tilamaylar....- onlar uz 
tilaklari bilan lomonosov sikilli giylim izlap saharga
barmagannar bit! yaki mon hikayadagi kisi sikilli:
abugalisina hikayati. yaki basqa bilgili
kisilar sikilli tugil bit onlar. leonardo da vinci, h.b.
yagniy cin uz tilagi bilan uqumasa.
albatta, arasinda ondaylari da bardir.
...caqlar, bozolop bitacaqlar, qara, indi hazir uk
hic uqumayinca araqi icip yoroylar" diyir balki
kimdir.... siz(sonlay diyp uylawci) mondan qurqasiz,
conki dinsizliktasizdir, ham dinsizliktagi yaslar
turunda aytasiz, ham dinni, alla:hni, cahannamni
"bar" diyp tanuwdan qacasiz[dir balki], boton kisinin
dinga kiruwinni uylaw, kuz aldinga kiltiruwunuz-ga
yaqin da kilirga qurqasiz.
>...qaraganda).a uquci(student) uz tilaginga iyarsa
>yahsiraqtir...onlar yasalma rawista uqutqanga kura
>uquy almaylar ham uqurga tilamaylar....- onlar uz 
>tilaklari bilan lomonosov sikilli giylim izlap saharga
>barmagannar bit! yaki mon hikayadagi kisi sikilli:...
amma kafir halatinda [qalgan ocoraqta] mosolmanga
kirak bulmagan aybirlar da kiraktir on, yagni masalan
sonlay yasalma uqutuw.
>"dahi" buluw ocon bik caylu yul-
>miflarni faS iytuw.
ham tagon bir isul >>.
>... yasalma rawista uquwga
>qiziqsindirmayca, tartmayca onlar uquwga tilamayacak
>diygan fikir bilan kilismaym. ... onlar uz  tilaklari
>bilan lomonosov sikilli giylim izlap saharga
>barmagannar bit! yaki mon hikayadagi kisi sikilli:
>abugalisina hikayati. yaki basqa bilgili
>kisilar sikilli tugil bit onlar. leonardo da vinci, h.b.
yagni uquw yortlaro kisilardan irikli oyosorga
tiyis yagni initsiyativa "asttan ostka" barorga tiyis,
bir kim da uquw yortonda uqurga macbur iytilirga
tiyis tugul, a biznin ilda hazir 2006nci yilda
r.f. zakonnaro bik kup is urunnaronga diplomsoz
kisilarni alorga tiyganga ham yugaro uquw yortonda
uqumay ca imtihan bilan gina diplom alop bulmaganga
yugaro uquw yortonga uqurga kirirga macbur iyta
ham armiya kisilarni uquw yortlaronga quwa,
monlay zakonnar bilan macburiylap ciyilgan
"student"lar sano yasalma kutartilgan, faydasoz
san,  >>.
>"dahi" buluw ocon bik caylu yul-
>miflarni faS iytuw.
>yagni bari tik dalillari az koclo(kocsoz, slabiy)
>[bulgan] suz (utverjdeniye), fikirlarni gina
>izlap tabasi.
kisi ni ocon dalilsiz fikirga isana son, conki
on nindaydir aybirlarga iyara, nindaydir aybirlarni
ilah iytip quya uzu ocon, a on aybirlarni ilah
iytip almaw son uq "la ilaha illa llah.",
"allahtan basqa ilah yuq." magnasinda.
suz unayindan, qiziq, min garap tilini bilmaym,
on garap ca suzdagi "ilaha" suz kisagi
ni ocon "a" fleksiyasi bilan, yagni tamamloq kilisinda
iykan, "ilahno" bulup ciga bugay.
 
"minnin fikir"- on min asubenniy diygan suz tugil,
bari tik minnin "kompyuter"da(minda, minnin basta)
citarlik dalillar bar diygan suz.
>...allah saqlasin koncodan.
>suratunnas...

>...yaki sonlay islarga macbur. ham suz unayindan, kisilar
>arasindagi saharni kuz aldinga kildiruw, uy, "stereotip" -lar
>da [,minninca,] hatali, doros tugil, on uy - bir bozoq ideya,
>bozoq tilak, ilah. yagniy, sahar[lar]nin ("sahar" diygan aybilarnin)
>bulurga tiyisligi yaki onlarnin nindiy bulurga tiyisligi turundagi tilak.
sssr-da mon saharlar da yasalma rawista islangan, yagniy,
monga da dinsizlik gayipli, qizganic, m.m.c.("smi", TV, gacit)lardan
kuram min monno, hazirgi zamanda da ("bugungu kon"da da)
uruslar (hatta turalarini gina kurup ta monni boton urus halqinga
aytirlik daracada) "alla:hnin amirlari kisi asa uta, kisi  alla:h
waziyfalarini basqara [cir yozonda]" diyp uylay. onlarnin
sonlay uylawlari mondan da kuruna:
haywanlarni(kisilarni da) oyranuw, tiksiruw, sanaw,
onlarni genetik uzgartuw(modifikatsiyalaw),
saylaw("selektsiya"law)[-larindan].
albatta uruslar gina tugul, on fikirlar tatarga da yoga ala.
albatta "uruslar"ni sukkanda urus tili, qoro urus milliyligi
gayiplanmay minnin tarafimdan.
albatta, onlar kup waqitta "qas yasaym" diyp kuz cigaralar,
amma sonno da ali anlamaylar, yagni bik son anlaylar.
masalan, kisi ocon faydali diyp usumluklarni uzgartuw,
masalan, tabigiy pican cirini yasalma igin bilan alistiruw,
amma monnin ocon nicaqli("kupmu") yaguluq qullanila,
sonno anlamaylar.
ali hazir mon halni "ekologik nadan tugullik(gramotaliliq)"
[ni tormosqa asiruw] bir az tozatir, all:ah birsa.
>...haywanlarni(kisilarni da) oyranuw, tiksiruw, sanaw,...
suz unayindan, qor'anda tiksiruw tiyila.
tilivizirdan bir cecen(tatarcasi niciktir) "boyevig"inin fikiri isitilgan
iydi: on rossiyanin gerbindagi borkotnon iki basli buluwunu
saytan simvolu(tamga, bilgi) ya asari diyp atagan iydi.
cinlap ta, simvol gina bulsa da,
mon surat bit allah yasagan rawiska rizasuzluq sikilli.
mon cin barliqqa turu kilmay.
cin barliqqa turu kilmay torgan aybirni kup uylaw—
cin barliqtagu kisilarnin uylaru bit, cin barluqta
kilismawcanliklar barliqqa kiltira, allah birgan bulsa. >>.
gerb simvol gina bulsa da, onnon magnasi narsa
bulup ciga son?
minnin indi alla qaycannan birli uylap yorgan uy balki
ul borkotnon basono qayso yaqqa borop quyasono saylay
almay ca sonlay yasagannardor, torlo waqot torlo ca borolgan
baslo borkotnon waqot buyunca uzgarmay torgan gerbqa
proyektsiya*si bulup ciga.;
mon fikir buyun ca tatarstan gerbo da sondayraq bulup ciga.
doros, simvol indi onlar, amma onlarnon magnasi narsa bulup
ciga son, narsaga kirak masalan qanatlo bars rasimi,
bilgili ki, bir gina sababi bar ki, tarihiy sabap, borongo bir
qabilanin totemo bulgan bugay, amma ul, suz unayindan,
qanatsoz bugay.
a mina biznin rayonga gerb kirakmi? minnin ca on kirak ta tugul,
hazirgi zamanda rayonnarga gerb uylap cigarip quyuw bara, 2006nci yil.
>... "alla:hnin amirlari kisi asa uta, kisi  alla:h
>waziyfalarini basqara [cir yozonda]" diyp uylay. onlarnin
>sonlay uylawlari mondan da kuruna:
>haywanlarni(kisilarni da) oyranuw, tiksiruw, sanaw,
>onlarni genetik uzgartuw(modifikatsiyalaw),
>saylaw("selektsiya"law)[-larindan].
selektsiyalawnon ta'siri cinliqta deformatsiya>>
ta'siri.

>...sssr-da mon saharlar da yasalma rawista islangan, yagniy,
>monga da dinsizlik gayipli, qizganic, m.m.c....
- yagniy, sahar cirinda ham awil cirinda torlo yagni uzga yagni
ayirmali yagni torlo-torlo qanunlar yasaw. yagniy masalan
bayalarni yasalma rawista kutaruw yaki tosorow. ("yasalma
rawista"-ni bir az tartsan, "macburiy" yaki "koclap" diyp
atarga da bula.)
ham mon hal hazirgi waqitta da sonlay!
nicik indi onlar yasalma bayalar totalar ham uzlarinni "bazar
iqtisadin"ga isaplaylar(cutlaylar,sanaylar)!!!
albatta, agar mon bayalar yasalma totolmasa,
kisi artiq tigizlangan urunda kisilarnin yasaysi kilmay
baslap onlar taralisirlar iydi, yagni yasalma tuban bayalarga
qizigip qalmaslar iydi. albatta tan(haywan on tan,
organizm, kup kuzanak dawlati)laringa resurs(kirakli aybirlar)
citmawinga qaramastan onda yasawlarini dawam iytuwci
kisilarnin tanlari citissiz, bozoq, ham songa kura aqillari
da bozolorga momkin, hatta aqillari bozolmagan ocraqta da
mon yasaw doros tugil, conki optimal([in ]barakatli) tugil.
on qazan kisilaringa gina igtibarigizni yunaltam:
on qazan sahari kisilari yaq-yaqlaringa borolop qaramaylarmi?
onlar uzlarinnin tira yaqlarinda bal qorto kurganlari barmi?(*)
onlar uzlarinnin tira yaqlarinda cibin kurganlari barmi?
qirmisqa?
?cacak?
"tuzganaq bilan yuka cacagi gina" diyarlik daracaga yaqun.
bir bar botaqlari boton qalgan agac?(sindirilmayca qalgan?)
(yuq!)
onlar bit ulu urun("mortviy zona")da yasaylar!
mon urundan bit basinda aqili bulgan har can iyasi qaca!
ali monda yasawci cirki qan icarga(parazitlanirga) kisi
kupliktan,[ a] it bilan maci kisilarnin onlarni
yasatuwlarin-dan(-ga kura) bar[ ali].
amma sunda aziq tasip toralar, sunda tartilalar!
narsa tarta son onlarni? ilahlar ("kumir"lar, -urus hristiyan
dinindagi termin(atama)), yagni, tilaklar, yagni masalan,
monlar: "tiatr!", "madaniyat!", "fan!", "i qazan, nurlu(!!!)
qazan!" ham basqalar, yagni, yalgan tilaklar, bozoq
(doros tugil, ziyanli, doroslokka turu kilmay torgan)
hiyallar. "fan" on qazandamini? yuq. harhalda qazanda
gina tugil. (minni da bir aybir tartqan iydi(*).)
"tiyator" on son qadar qiymmatli aybirmi ni?
albatta yuq, on tiyatorni kitap ta alistira, qiziq ocon bir
qarasan cita onno, (hazirgi zamanda onno TV bilan
da qarap bulganligini, ham onno gina tugil, kino, "aytip
ta tormaym"). qazanda ninday nur bar onda? balki onda
yasawci galimnar, yazuwcilar, falsafacilar ("intelligentsia")
turunda alla:h habar ayttimi? balki qazannin meridiyan-parallel
nomerlari ondagi galimlarnin aqillaringa mogcizali ta'sir
yasaydir? qazanda ninday "madaniyat!" bar onda? kafir
dinimi? mogcizali "diplom"lar, ilahiy "vissiy obrazovaniye"lar
dinimi? "izgi" "bawman urami"ni ziyarat qiluw dinimi?
balki qazanda yasawci can iyalarinin (yagniy, canlik, haywan,
yagniy, kisi da haywan, biologlardan soraniz, isanmasagiz,
"homo sapiens" diyp atala, ham albatta, qor'an buyunca
da kisi haywan(*), a tatarlar arasinda 99,(9)% taralgan "kisi
haywan tugil" diygan fikir bari tik mif, akiyat, bir butaluw
(, albatta, ""uruslar arasinda kimrak taralgan." diyp ayta."
diyp anlarga kirak tugul minni))
...balki qazanda yasawci maymillar bilan bir tordagi
yoz(100)arlap haywan bir urunga ciyilip, bir-birisina isqila-isqila
sagatlar buyu silkinip toruwlari "madaniyat!"tir?

>...dinimi? mogcizali "diplom"lar, ilahiy "vissiy obrazovaniye"lar
>dinimi? izgi "bawman urami"ni ziyarat qiluw dinimi?...
kon sayin avtobusqa uturup qazan uzaginga ciyiluw ham
kic bilan kiri taraluw, ham sonlay atnaga alti kon, mon 
dindagi "comgaga macitka ciyiluw"nin analogomi?
monday suz isitkaniniz barmi: "onda biznin ostazlaribiz"?
yagni hatta qaybir talib(uqucu, sakirt, student) on uzakka
balki yasirin ilahiy giylimnar iyasi saman, jretslarini ocorator
ocon yogora.
"vissiy obrazovaniye" narsa diygan suz? - "in yugari(boyok)
giylimlilik", "in yugari oyratuw-oyratiluw daracasi". mon termin
doros tugul, yagni, mon qullanulusta doros tugul.

>...organizm, kup kuzanak dawlati)laringa resurs(kirakli aybirlar)
>citmawinga qaramastan onda yasawlarini dawam iytuwci...
"resurs" [-]on mon: hawadagi kirakli matdalar, hawanin ziyanli
matdalardan arulugu, sudagi kirakli matdalar ham suwnin
ziyanli matdalardan arulugu, sonlay uq aziq. qazandagi
suw bilan hawa [resurslari] bik niq qati citmay. amma
aziqni tasip toralar. 50, 100 caqirimdan sot, it, 50-1000
caqirimdandir iginlar(ipi, borcaq h.b.s), 1000 caqirimdandir
dingiz baligi, 1000-20000 caqirimdandir cili yaq cilaklari.
mon hal "resurs cituw" diyp atalami indi? on aziqni
tasirga nicaqli cir astinda yatarga tiyisli yaguluq yandirila,
onlar onnin cin bayasini bilmay, minninca, yagni, onlar
on neft-kumur-gaz-torfni yandiruwnin cin bayasini(*) bilsalar
iydi, sonnin hisabinga yiraqtan aziq tasuwnin barakatsizligini
kurur iydilar. amma min atom energiyasini qullanuwnin
cin bayasini aliga bilmaym (alla:h birsa, qaycandir bir bilirmin
ali), ham hazirgi zamandagi su iliktir stantsiyasi, cil i.s., qoyas
i.s. h.b.s.larda da minnin sigim bar(ham minnin gina tugil),
anlap bittirmaym.
>...atom energiyasini qullanuwnin cin bayasini aliga bilmaym...
1, on awur matdalarni tarqatop kimita, yagni atom reaktoro ocon
resursno kimita, 2, radiyatsiya fonono arttora, 3, onnon
qaldoqlarono yoz yil buyu kilacak buwunlar kisilari saqlarga
tiyis bulup qala. >>.
>...hazirgi zamandagi ... cil i.s. ... minnin sigim bar...
"onnon tawosondan bar ca can iyalari qaca" diya.
>...hazirgi zamandagi ... qoyas i.s. ... minnin sigim bar...
agaclar da qoyas kocono ciya bit, onlar ali in barakatlidir.
>...mon hal "resurs cituw" diyp atalami indi? on aziqni...
awil kisisinin iysa boton rizigi "ayaq astinda", mon bik
barakatli (amma, iod, kaltsiy, h.b.s. citmaska momkin iykan
ligina isanirga momkin). ham sonlay uq basqa tabigiy can
iyalari da.

awulda ni ocon 5 etajlu oy salmaylar?
sahar bilan awul turunda mon ham basqa fikirlar >>.

qazan son hatli bar ca yaslarni suwura ki,
akiyatlardagi qaf tawu artundagu ajdaha sikilli,
mondagu taw— tubasinda samardan taw,
uzunga yaqun cirda uqumay ca, taw
artqulu yorowda, agar yilgalarnin tarmaqlanip
aguwu biznin tan ocon mohim iykan,
sayirlik bar, yilga buylap uzubuzga yaqun
cir— kukmara, vatskiye polani, hatta callu
da qazanga qaraganda yaqunraqtur;
"qaybir baliq okeandan uzunun tugan
ciri cismaga yilga boroloslarono butamay
ca kutarila" diya.
>...yilgalarnin tarmaqlanip
>aguwu biznin tan ocon mohim iykan...
mohim diyp isanam, biznin tanda kuzanaklar
yasay, onlar molekulalardan tozolgan, ham
onlar ocon har molekula mohim, ham songa
kura biznin tanga kira torgan har molekula
cutlanilgan. a bit har urunda suwdago
torlo molekullarnon oloso torloca.
>...tubasinda samardan taw...
poyez yulu buyun ca tubasinda
istugan bilan samardan.
amma aytirga kirak, yilga bilan qaramay ca,
kirisinca taw baslaro bilan qaraganda,
qazan suwu da, biznin nurminka yilgaso da
son bir taw basondan agop tosa, ikisi iki yaqqa.
>...yilgalarnin tarmaqlanip
>aguwu biznin tan ocon mohim iykan...
bir waqot tilivizirda, "rtr"da bugay, suw turunda
fanniy-popular film kursatkannar iydi,
onda iran yagondago sonday borongo hikayani
soylagannar iydi: "bir kisiga bir kisi oyratkan, tigisi
islagan: suwno kup iytip ciyip quygan ham gil son
suwno gina ickan, a basqa kislar ica torgan suw uzgargan,
ham onlar mon uzu ayorom suw ica torgan kisini cularga
cutlay baslagannar. (conki onnon baso butan ca islay.) ...".
>...yilgalarnin tarmaqlanip
>aguwu biznin tan ocon mohim iykan...
albatta yilgalar bilan tawlar biyosferano biyogeyotsenozlarga bula,
bir qat, cidi qat kuk bilan cidi qat cir kibik >>,
tagon da irirak qat okeyannar bilan qiytgalardor.
>qazan son hatli bar ca yaslarni suwura ki,
balki mon tabiygiydir? qazan sazloq bulganga
kura; haywannarnon genonga yazolgandor sazloqqa barop
batorga? >>.
>qazan son hatli bar ca yaslarni suwura ki,
>akiyatlardagi qaf tawu artundagu ajdaha sikilli,
qazannon gerbonda da ajdaha bit ali,
"zilant" diygan, ajdaha qanatlo zur yilan
indi on, minnin ca. mon gerbnon magnasi son ki,
yilannar kup bulgan qazan urununda, sazloqlarda
gadatta yilan kup bula. agar sazloqlar boron-boron
zamanda yaguloq matdani battiruw bilan sogollangan
iykan, kup iytip kisi asay torgan ajdaha obrazonon
magnasi balki sondor.

minni qazanga kitaphana tartqan iydi.
kukmarada qiziq kitaplar kimigac,
masalan, tatar tili buyun ca fanniy
kitaplar kukmarada albatta bir-iki
yaki bis-alto gina, min
"tatarstan milliy kitaphanasi"nga
qiziqqan iydim, yuqqa qiziqqanmon iykan,
onda bik zur cirat ham kitapno sondago
bulmada gina uqup bula, albatta on bulma
kisi bilan tulgan, albatta onda uquw
oyda uquw tugul indi!, ham qazanda
hawada kislorod az bugay, on kitaphana
bir kup masinalo yulga tiralip tora,
ham
>"gafu iytiniz, lakin"<
min "on kitaphananin citakcilari
yaki basqa kimdir
kitaphanaga kiluwcu uquwcularga qarso
artoq ozaq uturmasonlar ocon
...(bittirdim)... qullanalardor balki" diygan
>"qullanalar" dimaym, "qullanalardor balki" diyam!<
uyga kilgan iydim,
bir aybir sizgac, ham haman da "sonlaydor
balki." diyp uylaym,
sizdim da onno
sonday ...(bittirdim)... cigara torgan aybirga ohsattom,
albatta mon,
agar cinlap ta sonlay iykan,
cular, hata yul, conki mon
usul uquwcularno bizdiruwdan tis
onlarga tiniclap uqurga da qomacawlay.
>...(bittirdim)... qullanalardor balki" diygan
>uyga kilgan iydim,
>bir aybir sizgac, ...
albatta min allahnon tawba-gafu iytuwunu ham
on kitaphana citakcilarinin ham "basqa kimdir"nin,
monlay sik bildirgan ocon,
gafu iytuwlarini tilaym agar awor qabul iytkan
bulsalar ham agar mon doros tugul
iykan yaki agar monlay aytuwno nacar gamalga
sanasalar, ham aytirga kirak,
min bir ciktan, "nahaq gayip yaguw."
cigindan "icka taba" utmadi, conki "balki" diyp
ayttim. min mon uyumno
mon urunda ham mon waqotta aytirga
ya aytmaska momkin iydim, min aytuwno
saylap aldom, minga mon gamalim ocon,
aytsam da, aytmasam da,
allah birsa doros yaki yalgos gamalnin
cazasono alorga turu kilacak bit.
mon fikir son hatli fantastik ki,
minnin uzumga da isanuwo qiyin.
albatta, min sizgan aybir balki [basqa ya]
botonlay basqa narsa bulgandor, onosonon
isanicliligi zurraq.
"on ...(bittirdim)... cinlap ta bulsa, onda kon sayon
islawco kisilar uzlari da utura almaslar iydi
bit" diygan uyga qarso "onlar bit kubusun ca
uquw zalonda uturmaylar, balki on ...(bittirdim)...non
ta'sirinin kirakmagan bulmaga taraluwono
qaplap bulador", amma tagon bir fikir,
on ...(bittirdim)...no sonnon ocon da "yuq" diyp uylarga
bula ki, on bit binaga nacar ta'sir iyta iykan,
onno quymaslar iydi, amma monga qarso
da kickina gina fikir bar ki, on binanon
balkono isildi ic, amma monga qarso,
on bit iskiliktan isilgandir.
>... ya aytmaska momkin iydim, min aytuwno
>saylap aldom, ...
conki mon ocraqta "ihtimal fayda ihtimal
ziyandan kubrak" diyp cutladom-isapladim
ham aytuwnun urunu bilan waqotono da
"in yahso buluw ihtimalo in zur." diyp uk
uylamadom, amma "yaray torgan." diyp uyladom;
monday sikni sikli kisilarga aytip bulmas,
"ziyan kururga momkin"larga yagni
uquwcolarga iglan iytuw doros bulur.
>bir aybir sizgac, ...
min on sizgan narsani son "apparat"nonqo
bulurga momkin diyp uylaym.
>...onda bik zur cirat..
yagni qay caqno kirip bulmay, kirtmaylar.
>...artoq ozaq uturmasonlar ocon...
kitaphana citakcilari
ciratta toruwcularnon da kirmayca qalmawlaro
ocon borcolalardor, ham balki maqtanoclo
qiyagazdago uquwcolar sanono arttorow ocon
da tirisalardor,
amma on usul kitaphanada uturuwcolarno
quwup qina qalmay, ali sonnon arqasonda
on indi kirgan uquwcular tilagan qadar
kitaplarono uqup bittira almay ca rizasoz
cigip kita, ham mon usul uquwcularno
botonlay bizdirirga momkin!.
mon kitaphanaga yana bina tozoylar iykan!,
allaga sokor.
>... kitapno sondago
>bulmada gina uqup bula, ...
qazan dawlat universiteto kitaphanasindan
da kitapno oyga busqa gina alop bulmay,
qaybir 'adabiy' kitaplarno gina bula bugay
busqa, ham qayso bir top darisliklarni.
>... bulmada gina uqup bula, albatta on bulma
>kisi bilan tulgan, albatta onda uquw ...
on bulmada min uzumnu bankaga ciyilgan
kolorat qongozo iytip his iyttim, ham
tulayom qazan turunda da monno aytip
bula >>,
kolorat qongozono bankaga ciyuw doros
ismi-yuqmo, bilmaym >>.
ham mon bulmadagi oyom-oyom
sara qizlar kisinin basqa haywannardan
ayormalo kiyinuw uzuncaligi barlogono
bigrak ta kontrastlo-acoq kursata >>;
conki kisi tığız yasay!. a basqa haywannar
normal, taralop yasay, masalan,
tiyinnar.
>"ihtimal fayda ihtimal ziyandan kubrak"
ham yaki "aytmawga qaraganda aytuw
faydaloraq".
>...(bittirdim)... qullanalardor balki" diygan
>uyga kilgan iydim,
minnin uylarga ham uyumnu iglan
iytarga haqom bar, ham minnin
mon uyum ikinci torlo haqlo iydi, conki
min sizgan narsaga ham bilimimga
nigizlanip ul uyga kildim, haqsoz,
bir nindiy nigizsiz uylamadom.
a mina agar minnin "haq"om ham
momkinligim bulmasa iydi, qayso
bir qurqunuclo zamannardago sikilli
tsenzuralar bulsa iydi, allah saqlason,
mon nacar bulur iydi, mon maglumat
yoromaw "paralizovat" iyta, "paralic"
bit ul tan buylap maglumat yoroy
almaw, onlay iytuw hatta ziyanlo
narsalarno totqarlasa da, paralic
paralic indi ul. >>.
mon gaybat bulup ciqqan bit ali,
conki "kisi uzu isitsa yaratmas narsani
uzu yugunda aytuw" ul >>Minnnuqganlarma.

"kommunizm ul din" diygan fikir bar,
sunnan
hazirgilarnin yasaw rawisi ul onlarnon dini.
"din">>.

acos yasaw turunda soylagac, suz unayindan
kimdir "'yevropotsentrizm' diygan aybir bar" diyp
onno sukkan iydi. cinlap ta bar.
masalan, maktapta tarih darisinda
yevropa fanini maqtap oyrattilar.
"boton acoslarno onlar yasagan"!
misal ocon, cirnin qoyas tirasinda
aylanuwu turunda indi sayf sarayinon
sigirinda uk yazolgan iykan,
cinlap ta, monno sonlay bulurga momkin
iykanligini anlar ocon alla ni
kup aqol kirak ta tugul ic indi.
ham yazalar, imis, borongo zamanda
kisilar cirni yasso diyp uylagan, sar
iykanini bilmagan, monno aynon
sarlogono kurup ta anlarga bula ic indi!
a yevropa galimnari, imis, in birinci
bulup cirnin sar iykanini aciqlagannar da,
onlar imis in birinci bulup cirnin qoyas tiralay
aylanganini bilgannar.
ham sonlay uq qor'anda da cir turunda sar
kibik iytip aytila >>.
Hosted by uCoz